Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
GQ33320
Teitl y Modiwl
Rhyfel, Gwladwriaeth a Chymdeithas
Blwyddyn Academaidd
2019/2020
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 1 x arholiad 2 awr a welir o flaen llaw  50%
Arholiad Semester 2 Awr   1 x arholiad 2 awr a welir o flaen llaw  50%
Asesiad Ailsefyll 1 x traethawd 2,500 o eiriau  50%
Asesiad Semester 1 x traethawd 2,500 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Myfyrio'n feirniadol ar effeithiau rhyfel a'r wladwriaeth ar ei gilydd ac ar gymdeithas.
2. Myfyrio'n feirniadol ar elfennau allweddol y drafodaeth ynghylch y wladwriaeth, sofraniaeth, a monopoli ar ddefnydd grym.
3. Dangos dealltwriaeth o gymdeithaseg hanesyddol rhyfel a'r wladwriaeth.
4. Dangos gallu i gyflwyno dadl wybodus, gydlynol wedi ei gwreiddio mewn ysgolheictod drwyadl.
5. Dangos gallu i weld problemau 'gwirioneddau' a thybiadau sefydliedig am y drefn wleidyddol, trais, a'n gwybodaeth amdanynt.

Disgrifiad cryno

Mae’r modiwl hwn yn datblygu o'r cwestiynau cychwynnol 'Beth yw rhyfel?' a 'Beth yw heddwch?' er mwyn ymdrin â dwy deipoleg boblogaidd o ryfel: ‘rhyfel diarbed’ a ‘rhyfel cyfyngedig’. Drwy ystyried enghreifftiau o ystod hanesyddol a daearyddol eang, mae’r modiwl yn annog y myfyrwyr i archwilio’r berthynas rhwng cymdeithasau a’r math(au) o ryfela a arferir gan eu lluoedd arfog ar adegau penodol yn eu hanes. Drwy archwilio rhyfel diarbed a rhyfel cyfyngedig, mae’r modiwl hefyd yn annog y myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o pam y mae cymdeithasau a llywodraethau’n mynd ati i ryfela yn wahanol yn dibynnu ar y cyd-destun, a sut y mae ffactorau economaidd-gymdeithasol yn dylanwadu ar ryfela. Mae’r modiwl felly’n cysylltu natur rhyfel â’r broses bolisi, ac yn hybu dealltwriaeth ymhlith y myfyrwyr o pam y mae gwleidyddion yn dewis gweithredu’n filwrol, a pham y mae’r gweithredu hwnnw’n digwydd fel ag y mae. Er mwyn ysgogi trafodaeth, bydd y modiwl yn defnyddio enghreifftiau gan gynnwys: y Rhyfeloedd Byd; Rhyfeloedd Napoleon; rhyfela yn yr henfyd; rhyfela yn yr oesoedd canol; ymgyrchoedd ‘plismona’ ymerodrol; gweithredwyr milwrol preifat; Fietnam a rhyfeloedd eraill ar ôl yr Ail Ryfel Byd; a rhyfeloedd cartref.

Cynnwys

Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys: strategaethau rhyfel a heddwch; rhyfela hyd at y cyfnod cyn-fodern; rhyfela chwyldroadol a Napoleonaidd; Prototeipiau: Ryfel Cartref America a rhyfeloedd i uno'r Almaen; yr Ail Ryfel Byd; rhyfeloedd Indochina a Fietnam; rhyfel Iran-Irac 1980-88.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno eu syniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig a sut i gyflwyno eu dadleuon yn fwyaf effeithiol. Byddant yn dysgu pwysigrwydd gwybodaeth a chyfathrebu'n eglur a sut i wneud y gorau o'r rhain. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio'r amryw ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael iddynt a sut orau i ddefnyddio'r ffurf fwyaf priodol o gyfathrebu. Byddant yn dysgu ysgrifennu a siarad yn glir a sicrhau nodau ac amcanion uniongyrchol. Byddant yn dysgu ystyried dim ond yr hyn sy'n berthnasol i'r pwnc, canolbwynt ac amcanion y ddadl neu'r drafodaeth. Gofynnir i fyfyrwyr hefyd eirbrosesu eu haseiniadau ysgrifenedig a dylai cyflwyniad y gwaith adlewyrchu mynegiant effeithiol o syniadau a defnydd da o sgiliau iaith er mwyn sicrhau eglurder, cydlyniad a chyfathrebu effeithiol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Pwrpas y modiwl hwn yw gwella a phrofi sgiliau fydd o ddefnydd i'r myfyrwyr yn eu swyddi, yn enwedig wrth siarad a grwpiau bychain, gwrando, meddwl ac ymateb i ddatganiadau eraill. Ar ben hynny, mae'r gwaith ysgrifenedig yn cynnwys ysgrifennu'n glir ac yn gryno, sy'n dasg gyffredin yn y gweithle. Anogir myfyrwyr drwy gydol y modiwl i ystyried eu perfformiad ac ystyried gwersi i'w defnyddio yn y dyfodol.
Datrys Problemau Bydd gwaith prosiect annibynnol a datrys problemau yn un o brif amcanion y modiwl. Bydd gallu'r myfyrwyr i ddatrys problemau yn cael ei ddatblygu a'i asesu drwy ofyn iddynt: fabwysiadau gwahanol safbwyntiau; trefnu data ac amcangyfrif ateb i'r broblem; rhesymu'n rhesymegol; llunio dadleuon damcaniaethol; rhannu pynciau yn broblemau llai.
Gwaith Tim Bydd y myfyrwyr yn cyflawni ymarferion grwp yn ystod y seminarau. Ar gyfer llawer o bynciau'r modiwl hwn, bydd y seminarau yn cynnwys trafod mewn grwpiau bychain a gofynnir i fyfyrwyr drafod pynciau craidd pwnc y seminar mewn grwp. Bydd y trafodaethau a'r dadleuon hyn yn y dosbarth yn ffurfio rhan sylweddol o'r modiwl, ac yn galluogi'r myfyrwyr i fynd i'r afael a phwnc arbennig, ac ymchwilio iddo, drwy waith tim.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Nod y modiwl hwn yw hyrwyddo hunanreoli ond o fewn i gyd-destun lle bydd cefnogaeth a chymorth ar gael gan y cyd-gysylltydd a chyd-fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr wella eu dysgu a'u perfformiad eu hunain a dilyn eu trywydd eu hunain, yn cynnwys chwilio am ffynonellau a phenderfynu (dan gyfarwyddyd) ar gyfeiriad pynciau eu gwaith cwrs a'r cyflwyniadau.
Rhifedd Amherthnasol
Sgiliau pwnc penodol Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, ymarfer a phrofi amrywiaeth eang o sgiliau sy'n benodol i'r pwnc a fydd yn eu cynorthwyo i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau yn y modiwl. Bydd y sgiliau pwnc-benodol hyn yn cynnwys: -Casglu a deall amrywiaeth eang o ddata sy'n berthnasol i'r modiwl -Gwerthuso safbwyntiau sy'n cystadlu a'i gilydd -Defnyddio rhychwant o fethodolegau wrth drafod problemau cymdeithasol a gwleidyddol hanesyddol a chyfoes, cymhleth.
Sgiliau ymchwil Gofynnir i'r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer elfennau o'r gwaith i'w asesu. Bydd hynny'n golygu defnyddio ffynonellau'r cyfryngau a'r we, yn ogystal a thestunau academaidd mwy confensiynol.
Technoleg Gwybodaeth Disgwylir i fyfyrwyr eirbrosesu'r gwaith fydd i'w gyflwyno. Anogir myfyrwyr hefyd i chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar y we, yn ogystal a chwilio am ffynonellau drwy ffynonellau gwybodaeth electronig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6