Gwybodaeth Modiwlau

Cod y Modiwl
TCM1220
Teitl y Modiwl
Methodolegau Ymchwil
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1. Llyfryddiaeth gyda nodiadau  25%
Asesiad Semester 2. Cynllun Ysgrifenedig o'r Cynnig Ymchwil  Dylai hefyd ymgorffori amserlen a chynllun manwl or camau ar gyfer cyflawni a chyflwynor ymchwil terfynol.  Dylai'r cynllun ysgrifenedig fod yn 3,500 o eiriau. Dylai gynnwys yr elfennau uchod (thema, methodoleg, fframwaith cysyniadol).  75%
Asesiad Ailsefyll Llyfryddiaeth gyda nodiadau  Os methir y modiwl oherwydd methu unrhyw elfen ohono, rhaid ailgyflwyno'r elfen honno.  25%
Asesiad Ailsefyll Cynllun Ysgrifenedig o'r Cynnig Ymchwil  75%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Arddangos dealltwriaeth o ofynion ymchwil academaidd ar lefel uwchraddedig

2. Arddangos y gallu i adnabod, caffael a chymhwyso methodoleg addas ar gyfer cynllunio prosiect ymchwil uwchraddedig

3 Arddangos y gallu i drefnu a chyflwyno cynllun ymchwil cynhwysfawr, cydlynol a chyraeddadwy.

Nod

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i'r methodolegau ymchwil a arddelir ym meysydd y cyfryngau creadigol gyda'r bwriad o ddatblygu eu hymwybyddiaeth o'r amrywiaeth sydd a'r gael, dyfnhau eu gwybodaeth ohonynt a chynnig cyfle iddynt archwilio'r tensiynau rhyngddynt.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr archwilio ystod o fethodolegau ymchwil addas gan arwain at baratoi cynnig deallus, dilys a chydlynol ar gyfer eu prosiect neu draethawd ymchwil terfynol TCM0560.

Cynnwys

Fe fydd y darlithoedd yn ystyried y pynciau canlynol:
Beth yw Cwestiwn Ymchwil?
Dulliau Dadansoddi ac Ymchwil: Bydd sesiynau yn ystyried achosion penodol o ymchwil yn defnyddio rhai o'r canlynol:
(i) Dadansoddi Testun
(ii) Dadansoddi Cynnwys
(iii) Dadansoddi Disgwrs
(iv) Ethnograffeg a'r Ymchwilydd
(v) Ysgrifennu Perfformiadol
(vi) Ymchwil drwy Ymarfer
(vii) Ymarfer fel Ymchwil
Ffurfio a chyflwyno cynnig ymchwil

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd yn rhaid i'r myfyriwr gyflwyno'r cynnig ymchwil ar lafar ac yn ysgrifenedig. Caiff y sesiynau dysgu hefyd eu cynnig yn gyfle i'r myfyriwr finiogi ei sgiliau cyfathrebu, gan ddisgwyl cyfraniadau ystyrlon a gloyw.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Rhydd y modiwl hwn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu prosiect ymchwil arbennig sydd wedi ei leoli o fewn cyd-destun ymchwil academaidd ac o fewn maes y cyfryngau creadigol. Rhoddir pwyslais ar i'r myfyriwr ddatblygu'n bersonol o fewn y fframwaith hwn.
Datrys Problemau Arddangos gallu i lunio cynnig ar gyfer prosiect ymchwil. Bydd y medrau hyn yn cael eu datblygu wrth i'r myfyriwr ystyried y math o gwestiynau ymchwil, y dulliau a'r methodolegau addas ar gyfer y dasg a'r technegau a'r strategaethau o gynllunio ymchwil uwchraddedig.
Gwaith Tim Er mai cynigion ymchwil unigol yw prif ffocws asesiadau'r modiwl, disgwylir i'r myfyrwyr gyfranogi at waith eu cyd-fyfyrwyr yn ystod y seminarau a hefyd wrth iddynt gyflwyno eu cynnig ymchwil ar lafar.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd angen i'r myfyrwyr ddatblygu cynnig a chynllun ymchwil unigryw eu hunain a fydd yn seiliedig ar eu syniadau, eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth. Mae hunanreolaeth yn rhan bwysig o ddatblygu ffiniau'r cynllun terfynol. Fe fydd y sesiynau yn cynnig cyfle i fyfyrwyr archwilio eu profiad dysgu a pherfformio eu hunain.
Rhifedd Bydd rhai methodolegau (e.e. dadansoddi cynnwys) yn estyn defnydd o wybodaeth rifyddol ac ystadegol y myfyrwyr.
Sgiliau pwnc penodol Rhydd y modiwl hwn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu prosiect ymchwil arbennig sydd wedi ei leoli o fewn cyd-destun ymchwil academaidd ac o fewn maes y cyfryngau creadigol. Rhoddir pwyslais ar i'r myfyriwr ddatblygu'n bersonol o fewn y fframwaith hwn.
Sgiliau ymchwil Prif amcan y modiwl hwn yw astudio ac ystyried ystod o fethodolegau ar gyfer dod i benderfyniad yngl&#375n &#226 chynllun ymchwil uwchraddedig. Mae gofyn i'r myfyriwr roi ystyriaeth lawn i'r dulliau a'r deunyddiau ymchwil.
Technoleg Gwybodaeth Bydd rhai methodolegau (e.e. dadansoddi cynnwys) yn estyn sgiliau technoleg gwybodaeth y myfyrwyr. Disgwylir hefyd y bydd defnydd o gyfryngau newydd yn rhan o’r hinsawdd ymchwil hwn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7