Beth i'w wneud cyn cyrraedd

Mae'r dudalen hon llawn wybodaeth ddefnyddiol am bethau sydd angen gwneud cyn cyrraedd yma.

Ffioedd a Chyllid

Mae’n bwysig iawn eich bod wedi gwneud trefniadau ar gyfer talu eich ffioedd dysgu cyn cyrraedd, er mwyn bod yn dawel eich meddwl fod materion ariannol wedi eu trefnu felly cewch mwynhau’r profiad o fod yn fyfyriwr.  Mae’r linc canlynol yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar y tasgiau sydd angen eu cwblhau: https://www.aber.ac.uk/cy/student-finance/before-you-arrive

Gwasanaethau Gwybodaeth – Cyfrif E-bost a Cherdyn Aber

Bydd eich cyfrif e-bost a’ch Cerdyn Aber yn eich galluogi i ddefnyddio’r llyfrgell, y gwasanaethau cyfrifiadurol a chyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan cyn i’ch cwrs gychwyn yn egluro sut i roi’ch cyfrif e-bost ar waith.

Ar ôl i chi agor eich cyfrif e-bost, gallwch wneud cais am Gerdyn Aber ar-lein. Gwybodaeth am lle a pryd i godi eich Cerdyn Aber: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/#collection

Gwybodaeth bwysig: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome

Llety

Sicrwydd o lety am y flwyddyn gyntaf!

Mae ein llety yn darparu adnoddau a gwasanaethau o safon uchel mewn amryw fathau o neuaddau ar gyfer pob chwaeth a chyllideb. Ym mhob math o lety fe gewch amgylchedd diogel i fyw, i astudio ac i ymlacio ynddo.

Mae’r rhan fwyaf o’r llety ar y campws, ac eraill mewn mannau cyfleus y gellir cerdded iddynt o’r campws a chanol y dref. Mae ein tîm cyfeillgar wrth law hefyd 24/7 i’ch cynorthwyo yn eich bywyd academaidd a phreswyl.

Cymrwch olwg ar ein gweddalen Symud i mewn i gael manylion pryd i gyrraedd ac o ble i nôl eich allwedd, yn ogystal â rhestr wirio ddefnyddiol o bethau i’w gwneud cyn-cyrraedd.

Cyn cyrraedd, ydych chi wedi:

 1. Gwneud cais am lety prifysgol
 2. Rhoi eich cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ar waith
 3. Derbyn eich cynnig a llenwi eich Pecyn Trwydded Llety
 4. Cael copi o’ch Ffurflen Allwedd – bydd ei hangen i’w chyfnewid am eich allwedd pan gyrhaeddwch!
 5. Llwytho llun ar gyfer eich Cerdyn Aber – gwenwch!
 6. Ymuno â ni ar Facebook

Pecynnau Bwyd a Diod

Cynnig Cynllun Prydau - gallwch nawr fanteisio ar ein cynnig prydau hyblyg arbennig 'Bwytewch gyda ni, siopwch gyda ni' - hyd yn oed os ydych yn byw mewn llety hunanarlwyo neu dai preifat yn y dref! Gallwch fwyta yr hyn yr ydych ei eisiau, pryd fyddwch eisiau, ble fyddwch eisiau, o ginio poeth i baned o Starbucks neu hyd yn oed prynu rhai cynhwysion i goginio eich hun. Rhagor o wybodaeth: https://payments.bis.aber.ac.uk/catering/cy/index.php

Cynllunio’ch Siwrne

Mae’n hawdd dod o hyd inni, waeth sut y byddwch yn teithio. Yn ein tudalen am Fapiau a Theithio cewch wybodaeth fanwl am sut i gyrraedd Aberystwyth.

Parcio

Yn ystod Penwythnos y Croeso Mawr, bydd modd i chi barcio ar y campws, heb drwydded, ar gyfer dadlwytho a symud i’ch llety yn y Brifysgol.

Nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael wrth ymyl y llety ac felly yn ystod Penwythnos y Croeso Mawr rydym yn cyfyngu’r amser parcio yn yr ardaloedd hyn i uchafswm o 20 munud i wneud yn siŵr y gall yr holl fyfyrwyr ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Ar ôl i chi ddadbacio’r car, symudwch y car i un o’r meysydd parcio arhosiad hir dynodedig. Bydd aelodau o’r staff ar y safle i’ch helpu i barcio.

I gael gwybod mwy am barcio ar y campws, ac i wneud cais am drwydded os oes hawl gennych wneud hynny, ewch i’n tudalennau gwe am Barcio.

Sbort Aber

Mae’r Ganolfan Chwaraeon ar y campws yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau, gan gynnwys pwll nofio, ystafell ffitrwydd, wal ddringo a chaeau chwarae, yn ogystal â dewis helaeth o ddosbarthiadau. Drwy ymuno â’r Sbort Aber cewch ostyngiadau gwych ar yr adnoddau a’r gweithgareddau.

Ymaelodi â Chymdeithasau

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth eang o glybiau chwaraeon a chymdeithasau i ymwneud â nhw, ac fe fydd pob un ohonynt yn cael eu hyrwyddo yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu. Cyn ymuno ag unrhyw glwb neu gymdeithas, bydd angen i chi ymuno â Tîm Aber.

Cerdyn UCM

Os ydych yn hoff o fargeinion, bydd cerdyn UCM yn eich galluogi i gael gostyngiadau unigryw i fyfyrwyr. Cerdyn UCM yw’r cerdyn gorau o’i fath i fyfyrwyr, a’r unig gerdyn a gymeradwyir gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.  

Tocyn Bws

Gallwch brynu cardiau bws i fyfyrwyr o Undeb y Myfyrwyr

Iechyd a Lles

Mae Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr yn darparu cyngor ac arweiniad ar ystod o faterion iechyd. Er ein bod yn cydweithio’n agos â Meddygon Teulu lleol a gwasanaethau’r ysbyty er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn gofal a sylw priodol os oes angen, mae’n bwysig eich bod yn cofrestru gyda Meddyg Teulu pan gyrhaeddwch Aberystwyth.

Mae’r Gwasanaeth Lles wedi’i leoli yn y Ganolfan Groesawu Myfyrwyr ar Gampws Penglais, ac ar agor o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9.00yb – 5.00yp (4.00yp ar ddydd Gwener); gallwch ffonio 01970 621761/622087 neu anfon e-bost at studentwellbeing@aber.ac.uk.

Rhagor o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/


Cyn ichi gyrraedd, a ydych wedi:

 • cadarnhau eich bod wedi derbyn y pigiadau diweddaraf?

Argymhellwn eich bod yn gwneud yn siŵr eich bod wedi cael y brechlynnau canlynol: llid yr ymennydd (MenACWY), y frech goch, diptheria, polio, tetanws. Os ydych yn dod o wlad lle y ceir llawer o achosion o TB, argymhellwn eich bod hefyd yn cael brechlyn yn erbyn TB.

Os oes gennych unrhyw anghenion o ran iechyd a/neu os ydych eisoes wedi datgelu anabledd/cyflwr iechyd:

 • a oes gennych gyflenwad digonol o’ch meddyginiaeth a gewch gan eich meddyg i bara am ychydig wythnosau o leiaf yn y Brifysgol? – peidiwch â dibynnu ar eraill i anfon eitemau atoch drwy’r post!
 • a ydych wedi cadarnhau bod eich meddyginiaeth yn gyfredol – yn arbennig EpiPens?
 • a ydych wedi ystyried sut y byddwch yn cadw eich meddyginiaeth yn ddiogel?
 • a oes gennych gyflenwad digonol o offer angenrheidiol i reoli eich cyflwr iechyd (e.e. blychau offer miniog, offer profi  gwaed ac ati) i bara ychydig wythnosau o leiaf?
 • a ydych wedi ystyried sut y byddwch yn rheoli eich cyflwr yn annibynnol (hysbysu ffrindiau, Mewn Achos Brys, ymwybyddiaeth o reolaeth/trefniadau brys, amserau’r clinig ac ati)?
 • a ydych wedi ystyried gofyn i’ch tîm triniaeth/iechyd gartref eich cyfeirio at arbenigwyr yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth i ofalu amdanoch a’ch trin yn ystod y tymor?

Rhaid i fyfyrwyr ymgofrestru gyda meddyg teulu o’u dewis o fewn yr wythnos gyntaf ar ôl cyrraedd Aberystwyth.  Mae gan bob meddygfa gwefan sydd yn esbonio’r gwasanaethau maent yn cynnig a hefyd yn esbonio sut i ymgofrestru. Gellir lawrlwytho’r ffurflen ymgofrestru ymlaen llaw os fynnwch, er y bydd angen i chi ymweld â’r feddygfa er mwyn ymgofrestru’n ffurfiol. Os gewch anhawster i gwblhau’r ffurflen fe fydd y feddygfa yn hapus i helpu. Gellir dod o hyd i wybodaeth am feddygfeydd fan yma. 

Anableddau a Chymorth Dysgu

Os nad ydych eisoes wedi rhoi gwybod i’r Brifysgol am eich anabledd, gwahaniaeth dysgu, neu broblem iechyd tymor-hir, a fyddech cystal â chysylltu â’r Gwasanaethau Hygyrchedd er mwyn i un o’n Cynghorwyr Hygyrchedd eich cynghori ynglŷn â’r gefnogaeth a/neu’r addasiadau all fod ar gael i chi.

Mae’r Gwasanaeth Hygyrchedd wedi’i leoli yn y Ganolfan Groesawu Myfyrwyr ar Gampws Penglais, ac ar agor o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9.00yb – 5.00yp (4.00yp ar ddydd Gwener); gallwch ffonio 01970 621761/622087 neu anfon e-bost at disability@aber.ac.uk.

Rhagor o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/our-services/accessibility/


Cyn ichi gyrraedd, a ydych wedi:

 • ystyried datgelu anabledd/cyflwr iechyd yn ffurfiol, gan mae’n bosibl y bydd y Brifysgol yn gallu gwneud addasiadau rhesymol a darparu mathau penodol o gymorth ar eich cyfer?
 • ystyried trefnu apwyntiad gyda’r Tîm Hygyrchedd (disability@aber.ac.uk) a fydd yn gallu eich cynghori ymhellach ynglŷn â chefnogaeth a dewisiadau o ran cyllid?
 • gwneud cais, os ydych yn gymwys, ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) – gwefan ddefnyddiol http://www.yourdsa.com/
 • cadarnhau eich trefniadau llety a bod eich dewis o lety yn addas ar gyfer eich anghenion iechyd neu anabledd?

Manylion Cyswllt mewn Argyfwng

Gofynnwn i’r holl fyfyrwyr gofrestru manylion cyswllt argyfwng ar eu cofnod myfyriwr felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael caniatâd yr unigolyn perthnasol, a bod y manylion yn gywir.

Cyngor Ariannol

Mae’r Gwasanaeth Arian, Cyngor a Gwybodaeth i Fyfyrwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth a chyfeirio ar ystod eang o faterion. Os ydych yn ansicr ynglŷn â ble i fynd ar gyfer cyngor neu gymorth, cysylltwch â ni. Nid oes unrhyw broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach. Mae ein gwasanaeth yn gyfrinachol, yn rhad ac am ddim, ac ni fyddwn yn eich barnu. Mae’r Cynghorwyr Myfyrwyr wedi’u hachredu gyda Chymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr Arian Myfyrwyr (NASMA) ac yn gallu cynnig cyngor proffesiynol ar reoli arian neu faterion sy’n gysylltiedig â Chyllid Myfyrwyr. Gallant hefyd roi cyngor ac arweiniad ar ymholiadau sy’n ymwneud â llety, cynnydd academaidd, gweithdrefnau’r Brifysgol neu gymhwystra ar gyfer cronfeydd caledi.

Mae’r Gwasanaeth Arian, Cyngor a Gwybodaeth wedi’i leoli yn y Ganolfan Groesawu Myfyrwyr ar Gampws Penglais, ac ar agor o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9.00yb – 5.00yp (4.00yp ar ddydd Gwener); gallwch ffonio  01970 621761/622087 neu anfon e-bost at student-adviser@aber.ac.uk

Rhagor o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/student-finance/money-management/


Cyn ichi gyrraedd, a ydych wedi:

 • trefnu i ddod ag arian i wario gyda chi, gan y gall gymryd ychydig wythnosau i’ch benthyciad myfyriwr gyrraedd?
 • trefnu gor-ddrafft?

Dyddiadau'r Tymhorau

Edrychwch ar ddyddiadau'r tymor er mwyn cynllunio eich amser:

 

Dyddiadau'r Tymhorau:  Sesiwn 2018/2019 

Y Print Mân

Gwybodaeth Hanfodol a Chadarnhau Cymwysterau

Dylai israddedigion newydd fedru profi eu bod wedi bodloni’r amodau academaidd angenrheidiol ar gyfer mynediad yn unol â gofynion Prifysgol Aberystwyth. Dylech fod yn barod i ddarparu tystiolaeth foddhaol o’ch cymwysterau naill ai cyn cofrestru neu yn ystod blwyddyn gyntaf eich astudiaethau yn Aberystwyth.

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Mae’n bwysig bod yn ymwybodol bod y sefydliad yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol i’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y broses hon drwy’r ddolen gyswllt uchod.

Gwarchod Defnyddwyr

Yn unol â Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 y mae’n rhaid i ni gyflwyno gwybodaeth benodedig arbennig i chi cyn llunio Contract. I gael mwy o fanylion cyfeiriwch at reoliadau’r brifysgol ar y mater hwn.

Trefn Gwyno

Gobeithiwn na fyddwch chi’n cael unrhyw broblemau wrth gael eich derbyn i Brifysgol Aberystwyth, nac yn ystod eich cyfnod yn astudio yma. Ond, os hoffech gwyno am unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth derbyn a recriwtio, cysylltwch â ni.