Trefn Gwyno

Gobeithio y gwelwch ein bod yn sefydliad effeithiol a chyfeillgar. Ond, os bydd gennych gwynion am unrhyw agwedd o’r drefn denu a derbyn myfyrwyr, cofiwch gysylltu â ni.

  • Yn gyntaf, dylech gysylltu â’r Cyfarwyddwr Ansawdd Academaidd a Chofnodion, Adeilad Cledwyn, Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DD. Bydd y Cyfarwyddwr fel arfer yn cysylltu â chi o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cwyn.
  • Os byddwch, ar ôl cysylltu â’r Cyfarwyddwr Ansawdd Academaidd a Chofnodion, yn dal yn anfodlon, cysylltwch â’r Dirprwy Is-Ganghellor (Cymorth Myfyrwyr). Y cyfeiriad yw:

Dirprwy Is-Ganghellor
Y Ganolfan Ddelweddu
Aberystwyth
Ceredigion, SY23 3BF

Bydd y Dirprwy Is-Ganghellor yn gwneud pob ymdrech i ddelio â chwynion o fewn 5 diwrnod gwaith. Ond, os nad yw hyn yn bosibl, fe gysylltwn â chi i egluro beth yw’r trafferthion, a phryd y gallwn roi ateb llawn i chi.

Ein gobaith yw na fydd angen cwyno arnoch, ond os byddwch, fe wnawn ein gorau i ddelio â’r broblem. Fe fyddwn hefyd, lle bo hynny’n addas, yn defnyddio’r wybodaeth a gawn gennych i wella’n gwasanaeth.

Adborth

Gwneir y mwyafrif o benderfyniadau ar asesiad o broffil cyflawn eich cais; eich cofnod academaidd, datganiad personol, cymwysterau a enillwyd, ac (os yw’n addas) graddau tebygol. Rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth lawn i ddatganiad y canolwr am eich potensial a’ch gallu i elwa o ddilyn ba bynnag gynllun gradd sydd dan sylw. Mewn rhai achosion, rydym yn gofyn i ymgeiswyr ddod am gyfweliad.

Os yw’ch amgylchiadau wedi newid ers ichi wneud cais (e.e. bod gennych ganlyniadau i’w datgan, neu amgylchiadau mwy personol), cofiwch roi gwybod inni cyn gynted â phosibl, a gallwn ddefnyddio’r wybodaeth newydd hon i adolygu’r penderfyniad a wnaed ar eich cais.

Dylech gofio fod mynediad yn beth cystadleuol iawn, a’n bod yn cael mwy o geisiadau nag sydd gennym o leoedd. Os hoffech gael adborth ar pam y gwrthodwyd eich cais ar ôl cadarnhau eich canlyniadau, gofynnwch i’ch ysgol neu goleg gysylltu â ni. Os nad ydych mewn ysgol neu goleg, cysylltwch â ni eich hun. Y cyfeiriad ar gyfer cael adborth yw:

Cyfarwyddwr Ansawdd Academaidd a Chofnodion
Adeilad Cledwyn
Prifysgol Aberystwyth
Campws Penglais

Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DD
Ebost:
ug-admissions@aber.ac.uk

Mae pob penderfyniad a wneir ar dir academaidd yn un terfynol ac nid yw’n agored i apêl.