Gwarchod Defnyddwyr

Yn unol â Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 y mae’n rhaid i ni gyflwyno gwybodaeth benodedig arbennig i chi cyn llunio Contract.

Mae’r wybodaeth benodedig i’w gweld isod:

  1. Y cyflenwr yw Prifysgol Aberystwyth.
  2. Y mae rhifyn cyfredol y Prosbectws i Israddedigion yn cynnwys manylion am y cyrsiau addysg a gynigir gan y cyflenwr. Gellir cael copi o’r Prosbectws cyfredol o’r Swyddfa Derbyn Isaddedigion, Adeilad Cledwyn, Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DD. E-bost: derbyn-israddedig@aber.ac.uk
  3. Rhaid talu ffïoedd dysgu am y cyrsiau addysg sy’n cael eu darparu gan y cyflenwr. Mae ffïoedd dysgu yn daladwy pan lunir Contract.
    Dylid talu ffïoedd dysgu wrth gofrestru, neu cyn hynny. Bydd yr union drefniadau ar gyfer talu yn cael eu rhoi i ddarpar-fyfyrwyr cyn y Cofrestru. Cynhelir y Cofrestru yn ystod y Wythnos Ymgartrefu i fyfyrwyr newydd ym mis Medi; bydd yr union ddyddiad yn cael ei nodi yn y gwybodaeth a anfonir at fyfyrwyr newydd ar ôl cadarnhau eu lle.
  4. Y mae gennych hawl i ganslo’r Contract. Bydd UCAS yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i ganslo’r cais os dymunwch. Cysylltwch ag UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, Gloucestershire, GL52 3LZ.
  5. Y mae cynnig yn cael ei ddal ar agor i’w dderbyn gennych yn unol â Rheoliadau UCAS ar ddyddiadau cau; gellir cael copi o’r rhain o’r cyfeiriad uchod.
  6. Caiff ffïoedd dysgu eu newid yn flynyddol.
  7. Isafswm cyfnod y Contract fydd y cyfnod cofrestriad sy’n angenrheidiol i gyflawni isafswm y gofynion ar gyfer ennill cymhwyster am y cynllun astudio arfaethedig. Mae’r cyfnod cofrestru wedi’i ddiffinio yn y Rheoliadau ar gyfer Graddau Cychwynnol Modiwlar sydd ar gael ar ein gwefan: www.aber.ac.uk/cy/regulations/contents/modular-degrees