Gwybodaeth Hanfodol a Chadarnhau Cymwysterau

Rydym yn hynod o falch y cynigiwyd lle yn Aberystwyth i chi. Am yr holl wybodaeth am eich cynnig, dylech edrych ar eich manylion Tracio UCAS a dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a gewch chi yno. Bydd eich tudalennau Tracio UCAS yn dangos manylion swyddogol eich cynnig, ac yn nodi pa gwrs, y flwyddyn mynediad, a’r amodau. Bydd Tracio UCAS hefyd yn dangos canlyniad terfynol eich cais ar ôl i'r prifysgolion a roesoch yn ddewis cyntaf ac ail ddewis gael gwybod am eich canlyniadau.  Byddwch yn dewis eich modiwlau i’r flwyddyn gyntaf ar ôl siarad â’r ymgynghorwyr academaidd pan fyddwch yn cofrestru fel myfyriwr newydd ar ddechrau'r tymor. Os oes gennych ymholiadau am eich cynnig cysylltwch â’r:

Swyddfa Derbyn Israddedigion
Adeilad Cledwyn
Prifysgol Aberystwyth
Campws Penglais
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3DD
Ffôn: 01970 622021
Ebost: ug-admissions@aber.ac.uk

PWYSIG: Cofiwch roi eich enw, eich rhif adnabod personol UCAS a chod cwrs UCAS ar bob gohebiaeth.

Cynigion

Diamod: Rydych wedi bodloni amodau academaidd y cynnig yn llwyr.

Amodol: Os ydych wedi methu o drwch blewyn â bodloni amodau’r cynnig, caiff eich cais ei drafod yn yr adran a bydd yr holl ffactorau, gan gynnwys eich geirda a’ch datganiad personol yn ogystal â chanlyniadau’r arholiad yn cael eu hystyried.

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd penderfyniad wedi ei wneud erbyn prynhawn Dydd Iau 17 Awst. Cadwch olwg o’ch statws ar dudalennau Tracio gwefan UCAS.

Cynnig Cwrs Arall

Os  na allwn, am resymau academaidd, gynnig lle ichi ar y cwrs a ddewisoch yn wreiddiol, gwnawn bob ymdrech i gynnig cwrs arall i chi. Os byddwn ni'n newid y cwrs a gynigir i chi, byddem yn argymell eich bod yn cysylltu â ni i gael gwybod mwy am y cwrs arall a'r cyfleoedd y mae'n eu cynnig. Wrth gwrs, fe gewch dderbyn neu wrthod unrhyw le ar gwrs arall a gynigiwn i chi.

Newid Blwyddyn

Ran amlaf gallwn ohirio eich cais am flwyddyn os ydych yn gofyn. Dylech wneud eich cais yn ysgrifenedig (bydd ebost yn iawn) i'r Swyddfa Derbyn Israddedigion gan roi manylion llawn.

Bodloni’r Amodau

  1. Nid oes rhaid i chi ddweud wrth y Brifysgol hon am y canlyniadau Safon Uwch/Safon Uwch Atodol a gawsoch yn ystod haf 2017, am y byddant yn cael eu hanfon atom. Er mwyn cael y canlyniadau hyn yn brydlon mae’n rhaid i ni gael y manylion cywir am ganolfannau arholi, enwau byrddau arholi, a’r pynciau a wneir. Gofalwch eich bod yn sôn am unrhyw newid i’r wybodaeth a roddwyd ar eich ffurflen gais UCAS.
  2. Rhowch wybod i’r Swyddfa Derbyn Israddedigion am ganlyniadau pob arholiad arall heblaw’r rhai a gwblhawyd ers gwneud eich cais UCAS.

Cadarnhau Cymwysterau

Rhaid i fyfyrwyr newydd ar gyrsiau israddedig brofi eu bod wedi bodloni’r amodau sydd eu hangen i gael eu derbyn (gan gynnwys y gofynion ynglŷn â’r Gymraeg neu’r Saesneg), a osodir gan Brifysgol Aberystwyth. Rhaid i chi fod yn barod i roi tystiolaeth foddhaol o’ch cymwysterau naill ai cyn cofrestru neu yn ystod eich blwyddyn gyntaf. Dylech felly ddod â’r tystysgrifau arholiad/asesiad* isod gyda chi, neu sicrhau y gallwch gael gafael arnyn nhw ar fyr rybudd.

Myfyrwyr o wledydd Prydain

  • Tystysgrif Geni neu Basbort
  • Tystysgrifau Safon Gyffredin/TGAU
  • Tystysgrifau BTEC neu CGCC (GNVQ)
  • Cymwysterau Mynediad
  • Cymwysterau Proffesiynol
  • Canlyniadau Safon Uwch/Safon Uwch Atodol a gafwyd yn 2016 neu cyn hynny. (Bydd y canlyniadau diweddaraf Safon Uwch a Safon Uwch Atodol ym Mhrydain, ILC, IB, SEB yn cael eu cadarnhau’n ganolog.)
  • Tystysgrifau o unrhyw gymwysterau eraill a nodwyd yn eich cynnig