Cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn ennill gwobr bwysig yn yr Unol Daleithiau

Mitch Robinson

Mitch Robinson

25 Mawrth 2015

Mae Mitch Robinson, sy’n gyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, wedi ennill Gwobr Cyrhaeddiad Proffesiynol yng Ngwobrau Addysg Cyn-fyfyrwyr y Cyngor Prydeinig 2015 yn yr Unol Daleithiau.

Roedd Mitch yn un o dri myfyriwr o’r Unol Daleithiau a oedd wedi cyrraedd y rownd derfynol, ac a oedd wedi graddio o brifysgol yn y Deyrnas Gyfunol yn ystod y deg mlynedd diwethaf ac wedi’u cydnabod am eu llwyddiant wedi iddynt ddychwelyd i UDA.

Mae'r Wobr Cyrhaeddiad Proffesiynol yn cydnabod cyn-fyfyrwyr sydd wedi ennill bri drwy arweinyddiaeth a chyraeddiadau rhagorol yn eu proffesiwn, ac sy'n gallu dangos gonestrwydd a chymeriad o’r radd uchaf yn eu gyrfa.

Graddiodd Mitch gyda gradd Meistr yn y Gyfraith (LLM) o Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth yn 2005, ac mae’n arbenigwr cyfraith ryngwladol yn achos y gosb eithaf 9/11 ym Mae Guantanamo.

Roedd gwaith Mitch yn allweddol wrth gael adroddiadau a chynseiliau arloesol ynghylch hawliau proses priodol ac adsefydlu dioddefwyr artaith oddi wrth y Cenhedloedd Unedig.

Ar ôl derbyn y wobr, talodd Mitch deyrnged i'w alma mater: “Os ydw i'n gwneud unrhyw beth yn dda, unrhyw beth arloesol, ac unrhyw beth unigryw i gynorthwyo i amddiffyn hawliau sylfaenol dyn sydd wedi ei gaethiwo yn anghyfiawn yn Guantanamo – mae hynny oherwydd y profiad dysgu anhygoel a gefais yn Aberystwyth. Mae dau le yn fy mywyd sy’n teimlo’n gartref i mi - Mississippi a Chymru. Mississippi yw fy nghartref ysbrydol, ond Aberystwyth yw cartref dysg. Rwy'n gobeithio y bydd y wobr o fudd mawr i'r Brifysgol, gan ei bod yn gydnabyddiaeth o Aberystwyth, gymaint â mi fy hun.”

Yn ychwanegol at ei waith cyfreithiol, cyhoeddodd Mitch benodau cyntaf o'i nofel newydd, 22:10, nofel drosedd ryngwladol sy'n cynnwys “tref brifysgol dawel ar arfordir Cymru” lle mae'r prif gymeriad yn mynd i chwilio am lonydd.

Yn wreiddiol o Mississippi, mae Mitch bellach yn byw yn Arlington, Virginia, ar ôl treulio dros ddegawd yn byw yng Nghymru, Beijing, Genefa, Oslo a Chaeredin.

Wrth ei longyfarch ar ei fuddugoliaeth, dywedodd Louise Jagger, Cyfarwyddwr Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni Prifysgol Aberystwyth: “Mae Mitch yn ysbrydoliaeth ac rydym wrth ein bodd bod yr hyn y mae wedi ei gyflawni yn broffesiynol wedi ei gydnabod ar lefel byd-eang. Mae ei deyrnged i Aberystwyth yn adlewyrchu barn llawer o gyn-fyfyrwyr sy'n teimlo bod eu llwyddiant proffesiynol yn deillio o’r cyfuniad o drylwyredd academaidd a dull addysgu meddwl agored a geir yn Aber, a’u datblygiad personol i dirwedd a chymeriad bywiog ac unigryw Aber a Chymru.”

Bydd y Cyngor Prydeinig yn cefnogi ymweliadau gan enillwyr y gwobrau i’r Deyrnas Gyfunol ac i’w prifysgolion.

Dywedodd yr Athro April McMahon: "Rydym yn hynod o falch o lwyddiant Mitch. Mae cymuned y Brifysgol o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus yn tyfu ym mhob cwr o’r byd, ac mae bob amser yn dda clywed am yr hyn maent wedi ei gyflawni fel unigolion ac fel grŵp wrth iddynt ddatblygu eu gyrfaoedd.

"Mae datblygu ein cysylltiadau gydag alumni yn flaenoriaeth i Aber, ac rydym yn parhau i adeiladu ar ein rhwydweithiau yn rhyngwladol. Mae wedi bod yn bleser mawr i gyfarfod â Mitch mewn digwyddiadau cyn-fyfyrwyr yn yr Unol Daleithiau, a gallwn yn awr edrych ymlaen at ei groesawu yn ôl i Aber yn y dyfodol agos - rwy'n siŵr y bydd ef yn ysbrydoliaeth i bob un o'n myfyrwyr presennol.”

Bwriad Gwobrau Addysg Cyn-fyfyrwyr y Deyrnas Gyfunol yw cydnabod llwyddiant rhagorol mewn Entrepreneuriaeth, Cyflawniad Proffesiynol, ac Effaith Gymdeithasol gan bobl sydd wedi graddio o sefydliadau addysg uwch yn y DG o fewn y deng mlynedd diwethaf. Enillwyr y gwobrau Entrepreneuriaeth ac Effaith Cymdeithasol oedd Chandler Robinson (Prifysgol Caergrawnt) a'r Ruthe Farmer (Prifysgol Rhydychen).

Dywedodd Dr Gretchen Dobson, cadeirydd panel beirniaid yr Unol Daleithiau: “Meithrin cysylltiadau yw hanfod cysylltiadau gydag Alumni. Mae'r ymgeiswyr sydd wedi amlygu eu hunain yn gyn-fyfyrwyr sydd wedi dangos yn glir sut mae eu haddysg yn y DG wedi eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd cystadleuol a heriol.”

Sefydlwyd Gwobrau Addysg Alumni’r DG gan y Cyngor Prydeinig ym Medi 2014 er mwyn datblygu rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus iawn a allai gysylltu nid yn unig â'r llywodraeth ac arweinwyr diwydiant yn y DG ond gyda'i gilydd hefyd. Yn ogystal â'r Unol Daleithiau, cafodd graddedigion diweddar o Tsieina ac India eu cydnabod hefyd am eu llwyddiannau yn eu gwledydd eu hunain.

AU10815