Tîm Prosiect

Dyma’r aelodau o staff allweddol sydd yn gweithio o fewn tîm ehangach ar brosiect yr Hen Goleg.

 

Dr Rhodri Llwyd Morgan

Cyfarwyddwr dros y Gymraeg a Diwylliant Cymru, a Chysylltiadau Allanol

Mae Rhodri’n gyfrifol am ddatblygu a lleisio strategaeth y Brifysgol o ran yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, hyrwyddo defnydd o’r iaith a chynghori ar sut i ymgorffori’r iaith a diwylliant ym mywyd academaidd y Brifysgol.

Mae ganddo brofiad sylweddol mewn datblygiad diwylliant ac iaith, wedi gweithio i fudiadau yn cynnwys Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a BBC Wales.

Jim O'Rourke

Rheolwr Prosiect yr Hen Goleg

Tua diwedd 2017, penodwyd Jim O’Rourke yn rheolwr prosiect adnewyddu’r Hen Goleg.

Ac yntau’n gyn-fyfyriwr o Aber a chyn-Brif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, sefydlodd Jim ymgynghoriaeth rheoli prosiectau yn 2004.

Mae wedi gweithio ar nifer o ddatblygiadau amlwg yng Nghymru, gan gynnwys rôl yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm ac ailddatblygiad £6m Nant Gwrtheyrn, ac mae wedi darparu cefnogaeth ymgynghorol i amrywiaeth o sefydliadau treftadaeth, elusennau ac awdurdodau lleol i ddatblygu prosiectau, timau staff a chraffter busnes.

Mae Jim wedi chwarae rhan allweddol yn codi arian ar gyfer apêl yr Hen Goleg, gan ysgrifennu at lu o gyn-fyfyrwyr ynghylch y cynlluniau ar gyfer yr Hen Goleg, a gofyn am gefnogaeth i’w adnewyddu. 

Nia Davies

Swyddog Cydlynu’r Hen Goleg

Ymunodd Nia â’r tîm yng Ngwanwyn 2014 fel rhan o’r prosiect i weithredu adfywiad yr Hen Goleg. Mae’n datblygu a chyflawni agweddau allweddol o brosiect yr Hen Goleg, gan weithio gyda Bwrdd y Prosiect, rhanddeiliaid mewnol ac allanol, sefydliadau partner a grwpiau cymunedol.

Nia sydd yn gyfrifol am weithredu agweddau pwysig o Gynllun y Prosiect, arwain ar ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymgynghoriaeth. Mae hefyd yn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau eraill sydd yn hyrwyddo’r Hen Goleg fel adnodd cymunedol i bawb, yn ogystal ag atyniad cenedlaethol i ymwelwyr.

Louise Jagger

Cyfarwyddwraig Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Mae gan Louise dros 25 blynedd o brofiad mewn codi arian ar draws y DG, wedi arwain apeliau cyfalaf, ymgyrchoedd codi arian a rhaglenni rhoi rheolaidd i amrediad o elusennau, yn cynnwys Scope, NCH a’r NSPCC.

Mae’n arwain yr adran Datblygu a Chysylltiadau Alumni ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda alumni a chefnogwyr i wneud y mwyaf o’u cyfraniad i strategaethau a nodau’r Brifysgol.

Richard Roberts

Sw

Mae gan Richard radd MA mewn Hanes Prydain a dysgodd Gymraeg yn oedolyn drwy Brifysgol Aberystwyth. Ymunodd â DARO ym mis Hydref 2019.

Mae wrthi’n gweithio ar y prosiect i ailddatblygu’r Hen Goleg, a sefydlwyd drwy roddion dyngarol byd-eang bron i 150 o flynyddoedd yn ôl. Mae prif gyfrifoldebau strategol y swydd hon yn cynnwys sefydlu cyfraniadau dyngarol sylweddol gan gyn-fyfyrwyr a ffrindiau sydd wedi sefydlu perthynas glos â’r Brifysgol ac sydd eisiau ail-ddychmygu dyfodol newydd i’r adeilad arbennig hwn a fydd o fudd i fyfyrwyr, teuluoedd a chymunedau yn Aberystwyth, Cymru a’r Byd.

Byddai wrth eich bodd yn eich gweld os ydych chi’n ymweld ag Aberystwyth unrhyw bryd!

Dr Eva De Visscher

Swyddog Datblygu’r Rhaglen ac Awdur y Cynnig

Ymunodd Eva â’r tîm yng Ngorffennaf 2014. Mae’n ymchwilio cyfleoedd i’r Brifysgol i sicrhau grantiau oddi wrth ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer prosiectau nad ydynt yn brosiectau ymchwil. Mae’r mathau o brosiectau sydd wedi’u cynnwys yn ei chylch gwaith yn amrywio o brosiectau yn y celfyddydau a phrosiectau treftadaeth i ddigwyddiadau ehangu cyfranogiad a phrosiectau cyfalaf.

Mae’n cefnogi’r brifysgol ac athrofeydd/adrannau unigol i ysgrifennu cynigion i’r ymddiriedolaethau a’r sefydliadau hynny ac yn mapio cysylltiadau’r brifysgol ag ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn adnabod patrymau a chreu adnodd ‘arfer da’.