Tîm Prosiect

Dyma’r aelodau o staff allweddol sydd yn gweithio o fewn tîm ehangach ar brosiect yr Hen Goleg.

 

Dr Rhodri Llwyd Morgan

Cyfarwyddwr dros y Gymraeg a Diwylliant Cymru, a Chysylltiadau Allanol

Mae Rhodri’n gyfrifol am ddatblygu a lleisio strategaeth y Brifysgol o ran yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, hyrwyddo defnydd o’r iaith a chynghori ar sut i ymgorffori’r iaith a diwylliant ym mywyd academaidd y Brifysgol.

Mae ganddo brofiad sylweddol mewn datblygiad diwylliant ac iaith, wedi gweithio i fudiadau yn cynnwys Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a BBC Wales.

Nia Davies

Swyddog Cydlynu’r Hen Goleg

Ymunodd Nia â’r tîm yng Ngwanwyn 2014 fel rhan o’r prosiect i weithredu adfywiad yr Hen Goleg. Mae’n datblygu a chyflawni agweddau allweddol o brosiect yr Hen Goleg, gan weithio gyda Bwrdd y Prosiect, rhanddeiliaid mewnol ac allanol, sefydliadau partner a grwpiau cymunedol.

Nia sydd yn gyfrifol am weithredu agweddau pwysig o Gynllun y Prosiect, arwain ar ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymgynghoriaeth. Mae hefyd yn cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau eraill sydd yn hyrwyddo’r Hen Goleg fel adnodd cymunedol i bawb, yn ogystal ag atyniad cenedlaethol i ymwelwyr.

Louise Jagger

Cyfarwyddwraig Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Mae gan Louise dros 25 blynedd o brofiad mewn codi arian ar draws y DG, wedi arwain apeliau cyfalaf, ymgyrchoedd codi arian a rhaglenni rhoi rheolaidd i amrediad o elusennau, yn cynnwys Scope, NCH a’r NSPCC.

Mae’n arwain yr adran Datblygu a Chysylltiadau Alumni ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda alumni a chefnogwyr i wneud y mwyaf o’u cyfraniad i strategaethau a nodau’r Brifysgol.

Dr Eva De Visscher

Swyddog Datblygu’r Rhaglen ac Awdur y Cynnig

Ymunodd Eva â’r tîm yng Ngorffennaf 2014. Mae’n ymchwilio cyfleoedd i’r Brifysgol i sicrhau grantiau oddi wrth ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer prosiectau nad ydynt yn brosiectau ymchwil. Mae’r mathau o brosiectau sydd wedi’u cynnwys yn ei chylch gwaith yn amrywio o brosiectau yn y celfyddydau a phrosiectau treftadaeth i ddigwyddiadau ehangu cyfranogiad a phrosiectau cyfalaf.

Mae’n cefnogi’r brifysgol ac athrofeydd/adrannau unigol i ysgrifennu cynigion i’r ymddiriedolaethau a’r sefydliadau hynny ac yn mapio cysylltiadau’r brifysgol ag ymddiriedolaethau a sefydliadau er mwyn adnabod patrymau a chreu adnodd ‘arfer da’.