Set Wybodaeth Ehangach

Rydym am ei wneud mor hawdd â phosibl i fyfyrwyr, darpar fyfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd ddod o hyd i wybodaeth am Brifysgol Aberystwyth. Yn Lloegr mae’r Cynghorau Cyllido yn mynnu bod sefydliadau yn darparu Set Wybodaeth Ehangach (WIS) o wybodaeth benodol. Nid yw hyn yn ofynnol yng Nghymru, ond rydym yn croesawu hyn fel yr arfer orau o safbwynt tryloywder a darparu mynediad hawdd i wybodaeth, ac rydym wedi dewis darparu Set Wybodaeth Ehangach ar gyfer Aberystwyth, yn seiliedig ar y model defnyddiol a ddarparwyd ar gyfer Lloegr.

 

Y Cyd-destun Sefydliadol 

Gwybodaeth

Datganiad Cenhadaeth a Chynllun Corfforaethol neu ddatganiad strategol cyfatebol ar Ddarpariaeth Addysg Uwch

Gwe-ddolen

Ein Cynllun Strategol 2012 – 2017

http://www.aber.ac.uk/cy/strategicplan/

 

Gwybodaeth

Datganiad o Bolisïau a Phrosesau Sicrhau Ansawdd 

Gwe-ddolen

Safle Sicrhau Ansawdd, gan gynnwys y Llawlyfr Ansawdd

http://www.aber.ac.uk/cy/quality-assurance/

 

Gwybodaeth

Strategaeth Dysgu ac Addysgu

Gwe-ddolen

http://www.aber.ac.uk/cy/academic/

 

Gwybodaeth

Gwybodaeth am Bartneriaethau

Gwe-ddolen

Ceir datganiadau ar bartneriaethau cydweithredol a dolenni i’n partneriaethau presennol ar http://www.aber.ac.uk/cy/academic-quality-records-office/collab-partnerships/

 

Gwybodaeth

Datganiadau Cyflogadwyedd

Gwe-ddolen

Rydym yn datblygu Strategaeth Cyflogadwyedd newydd. Ceir gwybodaeth am ein gweithgareddau Cyflogadwyedd ar: 

https://www.aber.ac.uk/cy/undergrad/why-aber/employability/

 

 

Gwybodaeth am agweddau o gyrsiau a dyfarniadau

Gwybodaeth

Prosbectysau, Canllawiau Rhaglenni, Disgrifiadau o Fodiwlau

Gwe-ddolen

Mae gwybodaeth i ddarpar-fyfyrwyr/ymgeiswyr ar gael ar ein tudalennau astudiaethau Prifysgol, sy’n cynnwys gwybodaeth am gyrsiau, cyllid, diwrnodau agored a’r prosesau ymgeisio. Gall myfyrwyr hefyd archebu prosbectws trwy’r tudalennau hyn.

http://www.aber.ac.uk/cy/study-with-us/

 

Mae prosbectysau, a chyhoeddiadau ar gyfer pob maes pwnc hefyd ar gael ar:

https://www.aber.ac.uk/cy/pub/ug/

https://www.aber.ac.uk/cy/pub/pg/

 

Ceir gwybodaeth am gyrsiau unigol ar: 

http://cyrsiau.aber.ac.uk

 

  

Gwybodaeth

Manylion Rhaglenni

Gwe-ddolen

https://www.aber.ac.uk/cy/programme-specs/index.html

 

 

Gwybodaeth

Canlyniadau Arolygon Mewnol

Gwe-ddolen

Mae adran y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnal arolwg blynyddol o’i defnyddwyr, ac mae canlyniadau’r arolygon hyn ar gael ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/  

 

Gwybodaeth

Cytundebau Partneriaeth

Gwe-ddolen

Ceir gwybodaeth am ein partneriaethau, gan gynnwys ein prosesau ar gyfer monitro ansawdd ein darpariaeth gydweithredol, ar

http://www.aber.ac.uk/cy/academic-quality-records-office/collab-partnerships/

  

Gwybodaeth am ansawdd a safonau rhaglennu

Gwybodaeth

Gweithdrefnau a chanlyniadau ar gyfer cymeradwyo, monitro ac adolygu rhaglenni

Gwe-ddolen

Mae gwefan y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion yn darparu gwybodaeth ar gymeradwyo, monitro ac adolygu cyrsiau a modiwlau.

http://www.aber.ac.uk/cy/academic-quality-records-office/

Ceir gwybodaeth am archwiliadau Perfformiad Athrofeydd/Adrannau ar:

http://www.aber.ac.uk/cy/quality-assurance/dpa/

 

Ceir gwybodaeth am fonitro blynyddol rhaglenni a ddysgir ar:

http://www.aber.ac.uk/cy/quality-assurance/taught-schemes/

 

Ceir gwybodaeth am gymeradwyo modiwlau a chynlluniau ar:

http://www.aber.ac.uk/cy/academic-quality-records-office/staff/mod-scheme/

 

Mae’r safle Sicrhau Ansawdd hefyd yn darparu gwybodaeth am y Gweithdrefnau SA ac arolygon yr ASA, yn ogystal â chodau ymarfer i staff:

 

http://www.aber.ac.uk/cy/quality-assurance/

 

  

Gwybodaeth

Gweithdrefnau Arholi Allanol  

Gwe-ddolen

http://www.aber.ac.uk/cy/quality-assurance/external-examiners/

 

 

Gwybodaeth

Polisïau ar gyfer Cwynion, Apeliadau a Chynrychioliadau

Gwe-ddolen

Ceir gwybodaeth am apeliadau  ar:

http://www.aber.ac.uk/cy/regulations/appeals/