Gwefan Adroddiadau Statudol

Adroddiadau Statudol

Disgwylir i Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru gyflwyno data, ar ffurf benodol iawn fel arfer, i nifer o wahanol gyrff rheoleiddiol, yn cynnwys Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Defnyddir y data at amryw ddibenion megis hysbysu’r Tablau Cynghrair, asesiadau cynaliadwyedd ac ansawdd gan ystod o asiantaethau, a gall hefyd effeithio ar y cyllid fydd yn cael ei dderbyn. Mae’n bwysig iawn felly fod trefniadau cadarn yn eu lle i sicrhau bod yr adroddiadau statudol hyn yn cael eu cwblhau’n gywir – h.y. o ran cydymffurfio, a thrwy fod yn gwbl ymwybodol o effaith y canlyniadau o hynny ymlaen. Gwelir rhestr o’r Adroddiadau Statudol yn yr Amserlen Ansawdd Data isod. Dylai fod gan bawb sy’n cwblhau adroddiad amserlen ar gyfer pob adroddiad, yn enwedig os yw’n berthnasol i rannau eraill o’r brifysgol.

Ffurflen Sicrwydd Adroddiadau Statudol

Rhaid i bawb sy’n llunio adroddiadau gwblhau Ffurflen Sicrwydd Adroddiadau Statudol wrth gyflwyno eu hadroddiadau. Dylai’r Rheolwr Llinell – Pennaeth Maes Gwasanaeth Proffesiynol fel arfer – lofnodi’r ffurflen. Wrth wneud hynny, mae’r person hwnnw yn cadarnhau ei fod yn deall ac yn cytuno â’r materion a’r atebion a godir yn y ddogfen. Bydd yn cael ei awdurdodi gan y sawl sy’n gyfrifol am lofnodi’r adroddiad yn derfynol (yr Is-Ganghellor fel arfer), cyn y drefn lofnodi y mae’r adroddiad hwnnw yn gofyn amdani; allbrint wedi’i lofnodi ydyw sy’n cael ei sganio a’i ddychwelyd at yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch/CCAUC yn y rhan fwyaf o achosion. Dychwelir adroddiad TRAC a rhai adroddiadau sy’n ymwneud ag ymchwil at Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr.

Dylid anfon copi wedi’i sganio o’r ffurflen a lofnodwyd at Steve Walsh yn yr Adran Gynllunio a Llywodraethiant (stw16@aber.ac.uk)

Grŵp Sicrwydd Adroddiadau Statudol

Y Cyfarwyddwr Cynllunio sy’n cadeirio’r Grŵp Sicrwydd Adroddiadau Statudol ac mae’n aelodau yn cynnwys y bobl sy’n gyfrifol am gwblhau’r holl brif adroddiadau statudol. Mae’r grŵp yn gyfrifol am wella ansawdd a sicrwydd adroddiadau statudol ym Mhrifysgol Aberystwyth a sefydlu rheolaeth brosiectau eglur ar drefniadau a chyfrifoldebau adroddiadau statudol ymhlith Cyfarwyddwyr/Penaethiaid.

 

Manylion Cyswllt

HESA

CCAUC (HEFCW)

HESES