Bwrdd Prosiect

Cafodd Bwrdd Prosiect Pantycelyn ei sefydlu ym mis Mehefin 2015 i lunio argymhellion ar ddyfodol yr adeilad ac i ddatblygu briff dylunio erbyn 30 Ebrill 2016.

Wedi cyfnod o ymgynghori eang, fe gwblhaodd y Bwrdd Prosiect ei adroddiad erbyn diwedd Ebrill 2016 ac fe gafodd yr adroddiad hwnnw ei drafod gan Gyngor y Brifysgol ym mis Mehefin 2016. 

Penderfyniad y Cyngor oedd cymeradwyo argymhelliad y Bwrdd Prosiect i ailagor Pantycelyn fel llety o safon ar gyfer myfyrwyr Cymraeg, gyda 200 o ystafelloedd gwely en-suite ynghyd a gofod cymdeithasol.

Mae’r Bwrdd Prosiect yn parhau i gwrdd yn rheolaidd, gan oruchwylio’r prosiect a sicrhau ei fod yn cadw at yr amserlen.

Aelodaeth y Bwrdd Prosiect    

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 11 Medi 2015 lle y cytunwyd ar aelodaeth a chylch gorchwyl y Bwrdd.

Aelodau o Gyngor Prifysgol Aberystwyth

 • Gwerfyl Pierce Jones (Cadeirydd), Dirprwy Ganghellor
 • Janet Davies [hyd at Ionawr 2018]

Aelodau annibynnol

 • Roger Banner [hyd at Tachwedd 2016]
 • Elin Jones AC

Aelodau o Dîm Gweithredol y Brifysgol

 • Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor (Prif Swyddog Gweithredu)
 • Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor

Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Brifysgol

 • Cadeirydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth
 • Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth
 • Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Aelodau o Staff y Brifysgol

 • Cadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones [hyd at Ebrill 2018]
 • Dr Huw Lewis

Hanner aelodaeth y Bwrdd Prosiect fydd y cworwm, cyhyd â bod y Cadeirydd ac o leiaf un unigolyn yn bresennol o bob un o'r grwpiau hyn: aelodau'r staff, cynrychiolwyr y myfyrwyr, a'r aelodau annibynnol.

Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor (Prif Swyddog Gweithredu), yw Uwch Swyddog Cyfrifol y prosiect ar ran Tîm Gweithredol y Brifysgol.

Geraint Pugh, Ysgrifennydd y Brifysgol, yw Clerc y Bwrdd. Dylid cyfeirio unrhyw ohebiaeth at sylw’r Bwrdd Prosiect trwy’r Clerc.

Cylch Gorchwyl

Yn unol â phenderfyniad y Cyngor ar 22 Mehefin 2015, cytunwyd ar y canlynol fel prif gyfrifoldebau’r Bwrdd Prosiect:

 1. Goruchwylio a chynghori ar ddatblygu’r briff dylunio er mwyn darparu llety a gofod cymdeithasol cyfrwng Cymraeg o'r radd flaenaf a fydd yn addas am 40 mlynedd, i’w gyflwyno i’r Cyngor unwaith y bydd wedi cael sêl bendith y Bwrdd Prosiect.
 2. Sicrhau yr ymgynghorir yn llawn ag UMCA a'r myfyrwyr, yn ogystal â'r staff a'r gymuned ehangach, wrth ddatblygu’r briff dylunio hwn.
 3. Asesu sut y gellid cymhwyso’r briff dylunio i Bantycelyn a’r gost debygol o wneud hynny, gan gynghori’r Cyngor fel bo’n briodol, gan ystyried: Strategaeth Ystadau ddiwygiedig y Brifysgol; y galw am lety Cymraeg; y newidiadau strwythurol sydd eu hangen ar Bantycelyn, statws adeilad rhestredig a'r caniatadau angenrheidiol; blaenoriaethau'r Brifysgol; a'r cyllid fydd ei angen.
 4. Manteisio ar gyngor y Grŵp Cynghorol ar Brosiectau o Sylwedd (Major Projects Advisory Group, MPAG), a darparu adroddiadau cyson i ddiweddaru’r Cyngor trwy’r Pwyllgor Cyllid a Strategaeth (PCS).
 5. Cytuno ar adroddiad terfynol erbyn 30 Ebrill 2016 sy’n cwmpasu’r briff dylunio a sut y gellid ei gymhwyso i Bantycelyn, fel y gellir ystyried yr adroddiad gan y PCS a’r Cyngor yn ystod cylch cyfarfodydd Mai / Mehefin 2016.

Mewn ymateb i adroddiad y Bwrdd Prosiect, penderfynodd y Cyngor ar 29 Mehefin 2016 y dylai'r Bwrdd Prosiect "barhau â’i waith a chynnig cyngor ar y Dyluniad Technegol ar gyfer ailwampio Pantycelyn".

Ymgynghori Annibynnol

Un o benderfyniadau cyntaf y Bwrdd Prosiect oedd comisiynu darn o waith ymchwil gan Old Bell 3 ar natur y ddarpariaeth o ran llety a gofod cymdeithasol a fyddai’n debygol o gwrdd â disgwyliadau siaradwyr Cymraeg am y deugain mlynedd nesaf.

Byddai’r ymchwil yn seiliedig ar ymgynghori helaeth â myfyrwyr a staff y Brifysgol, ac fe fyddai cyfle hefyd i aelodau’r cyhoedd gyfrannu drwy gyfrwng holiadur ar-lein, grwpiau ffocws ac e-bost.

Cafodd casgliadau Old Bell 3 eu cyflwyno i’r Bwrdd Prosiect ym mis Ionawr 2016 ac mae copi llawn o’r adroddiad a’r cyflwyniad i’w cael isod: