Benthyciad Uwchraddedig - Lloegr

Benthyciadau Astudio Uwchraddedig - Lloegr

Mae'r llywodraeth y D.U., drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, wedi cyflwyno cynllun benthyciadau ôl-radd newydd ar gyfer graddau Meistr, a fydd ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/2019 hefyd. Bydd y benthyciad yn gyfraniad tuag at gostau astudio a bydd yn cael ei ar ddisgresiwn y myfyriwr i ddefnyddio'r benthyciad tuag at ffioedd, costau cynnal a chadw, neu gostau eraill. Rhaid fod yn breswylydd yn Lloegr.

Mae'r wybodaeth isod yn seiliedig ar wybodaeth sydd ar wefan Llywodraeth y D.U. ar gyfer Lloegr. Mae rhai manylion ac eglurdeb o'r meini prawf a'r broses ymgeisio eto i'w ryddhau neu esbonio'n glir a llawn, felly rydym yn argymell eich bod yn parhau i edrych ar y tudalennau hyn am ddiweddariadau pellach. 


Y ffeithiau allweddol
• Gallwch wneud cais am fenthyciad hyd at werth o £ 10,609 (ar gyfer 2018-2019).
• Mae'r benthyciad ar gael ar gyfer graddau Meistr uwchraddedig (er enghraifft: MA, MSc, LLM, MPhil a MRes) ym mhob pwnc.
• Mae'r benthyciad ar gael ar gyfer cyrsiau amser llawn, rhan-amser ac hefyd dysgu o bell (yn amodol ar ofyniad dwyster astudio o leiaf 50%).
• Unrhyw falans benthyciad uwchraddedig yn ad-daladwy ac yn cynnwys llog.

Cymhwyster *
• Mae'r benthyciad ar gael i ddinasyddion y D.U. a'r rhai sydd â statws preswylydd sefydlog yn y D.U. sydd wedi bod yn preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig a'r Ynysoedd am o leiaf tair blynedd ar ddiwrnod cyntaf eu cwrs. Rhaid i fyfyrwyr fod fel arfer ac yn fwyaf diweddar sy'n byw yn Lloegr ac nid wedi symud yno o rywle arall yn y Deyrnas Unedig a'r Ynysoedd ar gyfer y pwrpas o astudio yn unig. Gofynir am hanes gyfeiriad tair blynedd yn y cyfnod ymgeisio. Ni ddylai absenoldebau dros dro dramor ar gyfer astudio neu deithio effeithio ar gymhwyster ar gyfer benthyciad ôl-raddedig.
• Bydd benthyciad ôl-raddedig ar gael hefyd os ydych yn fyfyriwr o'r UE sydd wedi bod yn preswylio fel arfer yn yr AEE / Swistir am y tair blynedd cyn y dyddiad dechrau blwyddyn academaidd gyntaf.
• Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os oes gennych y statws preswylio o: ffoadur; amddiffyniad dyngarol; AEE neu weithiwr mudol o'r Swistir; yn aelod o deulu unrhyw un o'r categorïau blaenorol, neu yn blentyn i blentyn genedlaethol neu Swistir i weithiwr Twrcaidd.
• Rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddechrau'r flwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs.
• Rhaid cyrsiau cymwys yn dechrau ar neu ar ôl 1 Awst 2018 ( ar gyfer 2018/2019).
• Gall myfyrwyr cymwys y D.U. fynychu cwrs cymwys unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu astudio cwrs dysgu o bell cymwys tra'n preswylio yn Lloegr.
• Rhaid i fyfyrwyr cymwys yr U.E. fynychu cwrs sy'n cael ei redeg yn Lloegr, neu yn ymgymryd â chwrs dysgu o bell a ddarperir yn Lloegr. Nid ydynt felly gymwys ar gyfer cyrsiau Prifysgol Aberystwyth. 
• Ni fydd myfyrwyr sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster Meistr (neu gymhwyster lefel uwch-cyfwerth neu) yn gymwys ar gyfer y benthyciad.


* Noder bod hyn yn amodol ar feini prawf cymhwyster terfynol fel y nodir gan Student Finance England.

Myfyrwyr o Gymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon

Os ydych yn wreiddiol o Gymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ond fel arfer yn byw yn Lloegr nawr, gallwch wneud cais am fenthyciad uwchraddedig (yn amodol ar fodloni pob un o'r meini prawf).

Bydd cynllyniau gwahanol ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon. 

Beth os byddaf yn astudio cwrs rhan-amser?

Os yw eich cwrs yn hirach nag un blwyddyn, gallwch gael hyd at £5,000 yn eich blwyddyn gyntaf a'r gweddill yn eich ail flwyddyn. Os ydych yn astudio'n rhan-amser gallwch ond cael taliadau yn ystod y ddwy flynedd gyntaf eich cwrs, hyd yn oed os bydd yn para am dair neu bedair blynedd.

Yw cyrsiau dysgu o bell yn gymwys?

Nodwch mai ond ein cyrsiau Meistr dysgu o bell sydd o hyd penodol sy'n gymwys ar gyfer y benthyciadau hyn.

Nid yw'n cyrsiau a ellir eu hastudio mewn modd hyblyg rhwng 2 a 5 mlynedd yn gymwys. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gweithio ac yn cymryd o leiaf 4 blynedd i'w cwblhau. 

Bydd yn rhaid i'r Brifysgol i adrodd i'r SLC ar bresenoldeb a dwysedd astudio pob myfyriwr sy'n derbyn Benthyciad Astudiaeth Uwchraddedig. 

Astudio am Dystysgrif neu Ddiploma Uwchraddedig?

Na. Mae benthyciadau Uwchraddedig ond ar gael ar gyfer rhaglenni gradd Meistr llawn.

Gallaf cael benthyciad uwchraddedig i astudio TAR?

Nid yw myfyrwyr ar gyrsiau Hyfforddiant Athrawon (TAR) yn gymwys ar gyfer benthyciadau Meistr. Gall fod yn bosibl i ariannu cyrsiau TAR drwy Gyllid Myfyrwyr drwy system debyg i'r israddedigion.

Beth os wyf am astudio cwrs ymchwil uwchraddedig?

Gallwch nawr gael benthyciad i astudio rhaglen ymchwil uwchraddedig, ar yr amod mai cymhwyster gradd Meistr yr astudir amdano dros gyfnod o ddim mwy na dwy flynedd. Gall hyn gynnwys rhaglenni MPhil ac LLM drwy Ymchwil, ond ni fydd yn cwmpasu graddau PhD neu DAg.

Astudio y tu allan i'r D.U.?

Os ydych yn ddinesydd y D.U., gallwch gael benthyciad uwchraddedig i fod yn bresennol ar gwrs cymwys yn y D.U. neu yn astudio cwrs dysgu o bell cymwys tra'n preswylio yn Lloegr.

Gallwch barhau i gael benthyciad i astudio gradd Meistr sy'n cynnwys lleoliad neu gyfnewid dramor, ar yr amod nad yw hyn yn cyfrif am fwy na 50% o'ch cwrs. 

Gallaf gyfuno benthyciad Meistr gyda chyllid arall

Cewch, mewn egwyddor. Ni ddylai derbyn cyllid (e.e. ysgoloriaeth) o ffynonellau eraill gael unrhyw effaith ar eich cymhwyster am fenthyciad Meistr uwchraddedig. Mae hyn oherwydd nad yw'r benthyciadau yn seiliedig ar brawf modd.

Sut y bydd y benthyciad yn cael ei dalu?

Bydd taliadau benthyciad yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i fyfyrwyr gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Byddwch wedyn yn gyfrifol am ddefnyddio'r arian i gwrdd â ffioedd dysgu a chostau eraill fel y gwelwch yn dda. Mae'r benthyciad yn cael ei dalu mewn tri rhandaliad ar draws y flwyddyn academaidd. Byddwch yn derbyn y rhandaliad cyntaf eich taliad benthyciad pan fydd y brifysgol yn cadarnhau eich presenoldeb ar eich cwrs.

Sut yr ad-dalir y benthyciad?

• Ad-dalu eich benthyciad ôl-radd ar sail sy'n amodol ar incwm.
• Ni fyddwch yn dechrau gwneud ad-daliadau hyd nes y byddwch yn ennill dros y trothwy presennol o £ 404 yr wythnos, £ 1,750 y mis neu £ 21,000 y flwyddyn.
• Bydd ad-daliadau yn cael eu gosod yn 6% o'ch incwm blynyddol o fwy na £ 21,000.
• Bydd benthyciadau yn destun cyfradd llog o RPI + 3%.
• Os ydych yn astudio'n llawn amser byddwch yn dechrau gwneud ad-daliadau y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs. Os ydych yn astudio'n rhan amser, byddwch yn dechrau gwneud ad-daliadau y mis Ebrill ddwy flynedd ar ôl dechrau eich cwrs neu y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs, pa un bynnag ddaw gyntaf. Fodd bynnag, ar gyfer cyrsiau sy'n cychwyn yn 2016/17, ni fydd yn ofynnol i chi wneud ad-daliadau tan fis Ebrill 2019.
• Bydd unrhyw fenthyciad ôl-raddedig sy'n weddill yn cael ei ddileu ar ôl 30 mlynedd.

Hen fenthyciad astudiaethau is-raddedig?

Os ydych chi wedi cael unrhyw fenthyciadau eraill gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) ar gyfer eich cwrs israddedig, byddwch hefyd yn ad-dalu'r benthyciadau hyn.

Er enghraifft, os ydych yn cymryd benthyciad ar gyfer eich cwrs israddedig a ddechreuodd ar ôl 1 Medi 2012, a byddwch yn ad-dalu 9% o'ch incwm dros £ 21,000 tuag at y benthyciad hwnnw a 6% o'ch incwm dros £ 21,000 tuag at eich benthyciad ôl-radd. Felly, byddwch yn ad-dalu 15% o'ch incwm dros y trothwy i gyd.

Methu neu'n rhoi'r gorau i astudio?

Buasai taliadau eich benthyciad uwchraddedig yn amodol ar gadarnhad o bresenoldeb a ddarperir y Brigysgol. Byddai rhandaliadau'r benthyciad yn dod i ben os byddwch yn gadael eich rhaglen yn gynnar, ddim yn cwrdd â dwyster 50% neu'n trosglwyddo i gwrs gwahanol nad yw'n gymwys ar gyfer y benthyciad Meistr.

Sut gellir gwneud cais am fenthyciad?

Edrychwch ar wefan y Student Loans Company a sianeli cyfryngau cymdeithasol Student Finance England am y wybodaeth a manylion am sut i wneud cais fenthyciad ôl-raddedig drwy wefanperthnasol Llywodraeth y D.U..