Cystadleuaeth Ysgoloriaethau Doethurol AberDoc

 

Mae’r gystadleuaeth ar gyfer ysgoloriaethau AberDoc nawr ar agor i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio ar gyfer PhD llawn-amser yn dechrau mis Medi 2019

Adrannau sy'n cymryd rhan

Addysg

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (gan gynnwys

Gwyddor Chwaraeon ac Ymaarfer Corff)

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Hanes a Hanes Cymru

Astudiaethau Gwybodaeth Ieithoedd Modern
Celf Mathemateg
Cyfrifiadureg Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Cymraeg Seicoleg
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Ysgol Busnes Aberystwyth
Ffiseg Ysgol y Gyfraith Aberystwyth

 Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

 

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i chi:

  1. feddu ar, neu ddisgwyl ennill, o leiaf ail ddosbarth uwch gydag anrhydedd yn eich gradd gyntaf
  2. wneud cais a chael cynnig lle i astudio ar gyfer gradd ddoethuriaeth yn Aberystwyth
  3. (myfyrwyr rhyngwladol yn unig) feddu ar sgôr IELTS 7.0 neu gyffelyb cyn diwedd Mawrth 2019 fan hwyraf
  4. yn dechrau astudiaethau doethurol ym mis Medi 2019 (gellir ystyried myfyrwyr PhD cyfredol PA, gweler cymal 3 o'r rheoliadau isod)

Dyddiad Cau

Dyddiad cau cyffredinol y Brifysgol ar gyfer cystadleuaeth 2019 yw 1 Mawrth 2019.

D.S. Noder fod gan yr adrannau Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Seicoleg, Hanes a Hanes Cymru, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ddyddiad cau o 25ain Ionawr 2019.

Gwerth yr Ysgoloriaethau AberDoc

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael grant am hyd at dair blynedd a fydd yn talu am ffioedd dysgu (hyd at werth y DU/UE £4,260*) a hefyd yn rhoi lwfans cynhaliaeth o tua £14,777* iddynt a mynediad i gronfa deithio a chynadleddau hyd at £500 y flwyddyn. Cychwynir yr ysgoloriaethau o'r prif fewnlif ar Medi 2019. 

Byddai rhaid i fyfyrwyr tramor (o du allan i'r UE) dalu'r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu'r D.U./U.E. a'r rhai tramor (tua £9,805* i £11,055*). Fodd bynnag, yn ychwanegol i ysgoloriaethau AberDoc, bydd 3 Ysgoloriaeth yr Arlywydd ar gael fydd yn talu'r gwahaniaeth hwn ar gyfer y tri ymgeisydd tramor gorau. Caiff rhain eu cynnig i'r tri ymgeisydd tramor gorau yng nghystadleuaeth y AberDoc.

*Nodir fod gwerth yr ysgoloriaeth ar gyfer 2019-2020 yn amodol ar gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer 2019-2020.

Y Gystadleuaeth

Rhaid cyflwyno'r cais ar gyfer PhD erbyn y dyddiad cau perthnasol. Rhaid i geisidau gynnwys ffurflen gais, dwy eirda academaidd (Rhaid derbyn y geirda academaidd erbyn y dyddiad cau er mwyn i'ch cais gael ei ystyried), rhestr marciau academaidd a chynnig ymchwil (rhwng 1000 a 1500 o eiriau). Anogwn ymgeiswyr i gysylltu â'r adran academaidd berthnasol cyn llunio'u cynnig ymchwil. Dyma gymal cyntaf y gystadleuaeth. 

Cyfwelir pob ymgeisydd gan yr Adran cyn gwneud penderfyniad i gynnig lle i astudio ar gyfer PhD ac chyn enwebu ar gyfer Ysgoloriaeth AberDoc. Bydd pob Adran yn cyflwyno rhestr o enwebion i'w Cyfadran priodol am asesiad pellach cyn cynhyrchu rhestr enwebai terfynol ar gyfer pob Cyfadran.

Bydd y Cyfadrannau wedyn yn anfon eu henwebiadau i'r Panel Dethol AberDoc i'w gwerthuso. Cyhoeddir y canlyniadau yn ystod wythnos gyntaf mis Mai.