Cyllid Arall

Cyllid Arall

Cyfleoedd cyllido posibl:

Ysgoloriaethau'r BBSRC

Cysylltwch â'r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig [ibers@aber.ac.uk] am ragor o wybodaeth am y prosiectau ac ysgoloriaeth a ariennir gan y BBSRC ar wahannol adegau o'r flwyddyn. 

Ysgoloriaethau'r ESRC

Gall ysgoloriaethau ESRC ariannu rhaglen ymchwil PhD (+3) neu cwrs Meistr Hyfforddiant Ymchwil a rhaglen ymchwil PhD (1+3). Gellir dal ysgoloriaethau o'r fath ar gyfer astudio unai gyda'r Adran Gwleidyddiaeth Rynhwladol neu'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Cysylltwch â adran berthnasol cyn gyted â phosibl.  Detholir myfyrwyr drwy broses gystadleuol. Gall yr ysgoloriaethau hyn dalu am y ffioedd dysgu a thalu lwfans o tua £14,296 y flwyddyn. 

Dyddiadau cau ar gyfer ysgoloriaethau newydd i ddechrau yn 2017-2018 fydd (12:00 hanner dydd) 1af Chwefror 2017.

Mae Prifysgol Aberystwyth a nifer o brifysgolion eraill yng Nghymru yn ran o Bartneriaeth Hyfforddiant Ymchwil ESRC Cymru

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein Cyfrifiannell Cyllid ac Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau EPSRC

Ysgoloriaethau ar gyfer astudiaethau Doethurol new gwyddor deynyddiau (ffiseg) a fydd yn talu am ffïoedd dysgu y DU/UE (£4,052 ar raddfa 2015/16) a lwfans (ar gyfer myfyrwyr y DU yn unig) o ryw £14,057 y flwyddyn (graddfa 2015/16). Mae'r ysgoloriaethau hyn am 4-blynedd i gynnwys 1 blwyddyn ar MSc yn University of Warwick ac yna prosiect PhD 3 blynedd wedi ei leoli yn un o'r prifysgolion eraill yn y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yng Ngwyddoniaeth a Thechnoleg Diamwnt (Centre for Doctoral Training in Diamond Science & Technology).

  • Sut i wneud cais: Cysylltwch â’r Adran [phys@aber.ac.uk] l yn y lle cyntaf i weld a oes arian ar gael ar gyfer prosiectau ymchwil penodol.
  • Dyddiadau cau: Mae’r dyddiadau cau yn dibynnu ar y prosiect penodol. Cysylltwch â’r Adran Academaidd berthnasol.
  • Meini Prawf Dewis: Dewisir ar sail gallu academaidd a photensial ymchwil ar gyfer prosiect penodol.
  • Corff dyfarnu: Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol
  • Gwybodaeth bellach: Gweler y ddolen gyswllt a ganlyn: www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dst/

Ysgoloriaethau DEFRA

O dro i dro ceir prosiectau ymchwil amaethyddol a ariennir gan DEFRA sydd hefyd yn darparu cyllid ar gyfer myfyrwyr PhD. Cysylltwch a'r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig [ibers@aber.ac.uk] am ragor o wybodaeth. 

Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Grantiau yw’r Lwfansau Myfyrwyr Anabl i gynorthwyo â’r costau ychwanegol y gall myfyrwyr eu hwynebu oherwydd anabledd. Mae sawl cyflwr y gellir hawlio ar eu cyfer, yn cynnwys salwch tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia.

  • Sut i wneud cais: Rhaid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs yn y lle cyntaf. Gweler ‘Sut i wneud cais’ ar gyfer gwybodaeth: www.aber.ac.uk/cy/postgrad/howtoapply/ Gellir gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl ar ôl gwneud cais ar gyfer y cwrs. Gweler gwefan Direct Gov am fwy o wybodaeth: www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/EducationAndTraining/HigherEducation/DG_10034898
  • Dyddiadau cau: Dylid gwneud cais cyn gynted â phosibl.
  • Meini Prawf Dewis: Caiff myfyrwyr sy’n dioddef o gyflwr corfforol, myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol a myfyrwyr ag anawsterau iechyd meddwl eu hystyried a’u hasesu.
  • Corff dyfarnu: Llywodraeth y DU
  • Gwybodaeth bellach: Cysylltwch â Swyddog Anableddau’r Brifysgol cyn gynted â phosibl. Gweler gwefan Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol: www.aber.ac.uk/cy/student-support/

Ysgoloriaethau NERC

Nid oes cwota o ysgoloriaethau NERC gan y Brifysgol ar hyn o bryd er bu rhai yn ddiweddar iawn yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a'r Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Ysgoloriaethau'r STFC

Mae cwota o ysgoloriaethau STFC ganddom ar gyfer ariannu myfyrywr PhD sy'n ymchwilio i ffiseg y planedau a'r gofod. Cysylltwch â'r Adran Ffiseg [phys@aber.ac.uk] am ragor o wybodaeth. 

Benthyciad Doethurol

O 1 Awst 2018, os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-Raddedig amser llawn neu ran-amser (fel PhD), gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethurol Ôl-Raddedig hyd at £25,000. Bydd Benthyciad Doethurol Ôl-Raddedig ar gael os nad ydych eisoes yn dal gradd Doethurol neu gymhwyster uwch. Os oes gennych gymhwyster lefel is ac rydych yn ‘ychwanegu ato’ at radd Doethurol, yna ni fyddwch yn gymwys derbyn y benthyciad, gan eich bod ond yn gallu cael Benthyciad Doethurol Ôl-Raddedig am gwrs Doethurol Ôl-Raddedig llawn. Nid yw Benthyciadau Doethurol Ôl-Raddedig wedi eu seilio ar incwm eich cartref.

 

Sut i wneud cais:

Dylai myfyrwyr sy'n breswyl yng Nghymru neu wledydd eraill yr U.E. (ag eithrio'r D.U.) wneud cais drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru

Dylai myfyrwyr sy'n breswyl yn Lloegr wneud cais drwy Student Finance England

 

Dyddiadau cau: Cysylltwch ag unai Cyllid Myfyrwyr Cymru new Student Finance England fel yn briodol.

 

Meini Prawf:

Gwelwch unai gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru neu wefan Student Finance England fel yn briodol

 

Gwybodaeth bellach:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England