Cyfleoedd Cyllido ar gyfer myfyrwyr DU ac UE ar raglenni a ddysgir trwy gwrs

Gall myfyrwyr DU ac UE sy’n cychwyn ar raglen a Ddysgir trwy gwrs dderbyn cymorth drwy gynlluniau’r Brifysgol neu gynlluniau allanol fel y rhai a restrir isod. 

Cliciwch ar deitl y ffynhonnell gyllid am ddisgrifiad cryno o’r cynllun. Mae ein cyfrifiannell cyllid ac ysgoloriaethau hefyd ar gael i ddarparu gwybodaeth am gyfleoedd cyllido posibl ac mae’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Dyma rai Cyfleoedd Cyllido posibl: 

Ysgoloriaeth Graddedigion Aber

Mae’r ysgoloriaeth hon ar gael i raddedigion Aberystwyth (o wledydd Prydain, yr Undeb Ewropeaidd, ac yn fyfyrwyr Rhyngwladol) sy’n cofrestru am raglenni Meistr a Dysgir drwy Gwrs, MPhil ac LLM drwy Ymchwil yn 2018. I raddedigion a gafodd Anrhydedd dosbarth 2:1 neu 2:2, bydd yr ysgoloriaeth werth 10% o ffioedd y cynllun Meistr arfaethedig. I raddedigion a gafodd Anrhydedd dosbarth Cyntaf, bydd yr ysgoloriaeth werth 20% o ffioedd y cynllun Meistr arfaethedig.

Nid oes angen gwneud cais am yr Ysgoloriaeth gan y bydd yn cael ei chyfrif yn awtomatig a’i rhoi ar waith pan fyddwch yn talu’ch ffioedd.

Rhaid derbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau perthnasol erbyn 27ain Gorffennaf 2018 fan hwyraf.

Meini Prawf:

 • Rhaid i ymgeiswyr fod wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda 2:2 neu well.
 • Mae graddedigion Prifysgol Aberystwyth sy’n hanu o wledydd Prydain, gweddill yr Undeb Ewropeaidd ac sydd yn fyfyrwyr Rhyngwladol yn cael gwneud cais.
 • Mae’r cyrsiau perthnasol yn cynnwys cyrsiau Meistr a Ddysgir drwy Gwrs, ac MPhil ac LLM drwy Ymchwil.
 • Mae’r ysgoloriaethau yn cynnwys pob dull astudio (amser-llawn, rhan-amser a dysgu o bell).
 • Gall ymgeiswyr dal ysgoloriaeth Graddolyn Aber gyda chyllid arall ond ar yr amod nad yw'r swm cyfunol yn fwy na 50% o'r ffioedd dysgu Meistr arfaethedig. (Sylwer: Nodwch gall rheoliadau ysgoloriaethau eraill eu hatal rhag eu dal gyda gwobrau eraill. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd ydyw i ofyn am gadarnhad o hyn.).
 • Nid yw ymgeiswyr sy’n aelodau o staff yn cael yr ysgoloriaethau hyn.
 • Nid yw’r cyrsiau Diploma yn y Gyfraith (GradDip) na Thystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)) wedi’u cynnwys yn y cynllun hwn

Enghraifft:

Myfyriwr gyda gradd 2i Anrhydedd o PC sydd am astudion cwrs MA â ffioedd dysgu o £6,100 ond sydd hefyd yn cael ysgoloriaeth adrannol o £1,000.
Ysgoloriaeth Graddedigion Aber = 0.10 x £6,100 = £610. Felly'r ffioedd sy'n weddill yw £5,490. 
Namyn yr ysgoloriaeth adrannol = £5,490 - £1,000 = £4,490 sef y ffi fydd ar ôl i'w dalu i'r Brifysgol.

 

 

Benthyciadau Uwchraddedig (Cymru)

Gall myfyrwyr sy'n dechrau cwrs Meistr Uwchraddedig yn 2019 yn wneud cais am Fenthyciad Ôl-raddedig (PGL) oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru. Bydd y benthyciad yn:

• gyfraniad tuag at gostau astudio, h.y. disgresiwn y myfyriwr fydd hi i ddefnyddio'r benthyciad tuag at ffioedd, costau cynhaliaeth neu gostau eraill;
• ni fydd yn seiliedig ar brawf modd;
• cael ei dalu'n uniongyrchol i'r myfyriwr.

Arienir y Cynllun Benthyca i Raddedigion (Cymru) gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ac fe'i weinyddir gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (SLC). Mae'r cynllun ar gael i fyfyrwyr cymwys (o dan 60 mlwydd oed) sy'n preswylio fel arfer yng Nghymru gynnal eu gradd Meistr gyntaf (ee MPhil, MA, LLM, MRes MSc).

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, ac ar The Student Room. Uchafswm gwerth y benthyciad yw £10,280 (ar gyfer 2017-2018). Gweler hefyd ein trosolwg o'r Cynllun Benthyca Ôl-raddedig. Cynyddir yr uchafswm hwn i £13,000 ar gyfer 2018-2019. 


Sylwch argaeledd cymorth Meistr Ôl-raddedig yn ddarostyngedig i reoliadau a wneir (a ragwelir ym mis Ebrill). Wrth i fanylion polisi o'r fath ar y ddau gefnogaeth ac ad-dalu yn amodol i newid. Gwybodaeth bellach: Cyllid Myfyrwyr Cymru 

Noder: Gall myfyrwyr yr U.E. o du allan i'r D.U. hefyd fod yn gymwys ar gyfer y benthyciadau hyn. 

 

 

 

"Postgraduate Study Loan (SLC)" - Lloegr yn unig

Mae Cynllun Benthyca Uwchraddedig (neu'r Postgraduate Loan Scheme) ar gael gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (SLC). Mae'r cynllun ar gael i fyfyrwyr cymwys (o dan 60 mlwydd oed) sy'n preswylio fel arfer yn Lloegr i ymgymryd â'u gradd Meistr gyntaf (e.e. MPhil, MA, LLM, MRes MSc). Ceir rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan berthnasol gov.uk ac ar wefan The Student Room. Uchafswm y benthyciadau fydd £10,609 (ar gyfer 2018-2019). Gwelwch ein tudalen am fraslun o'r Cynllun Benthyca Uwchraddedig hefyd.  

Benthyciadau Uwchraddedig (Gogledd Iwerddon)

Benthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig (Gogledd Iwerddon)

Bydd myfyrwyr sy'n dechrau cwrs ôl-radd yn 2017 yn gallu gwneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig (PG TFL) hyd at £5,550.

Bydd y benthyciad PG TFL yn:

 •      benthyciad ffioedd dysgu;
 •      seiliedig ar brawf modd;
 •      dalu'n uniongyrchol i'r Darparwr Addysg Uwch (PTD).

Dylid cysylltu â Student Finance Northern Ireland am ragor o wybodaeth. 

Benthyciadau Uwchraddedig (Yr Alban)

Cyllid Ôl-raddedig 2017-18 - Yr Alban


Mae newidiadau wedi cael eu cyhoeddi o drefniadau ariannu myfyrwyr cymwys sy'n breswyl yn yr Alban sy'n astudio'n cyrsiau ôl-raddedig yn 2017-18.

 • Mae cyflwyno hawl benthyciad myfyriwr gyffredinol o £10,000 ar gyfer pob myfyriwr blwyddyn amser-llawn a addysgir myfyrwyr ôl-raddedig. Mae hyn yn cynnwys benthyciad ffioedd dysgu o hyd at £5,500 a heb asesiad incwm benthyciad costau byw o £4,500.
 • Mae'r pecyn ariannu yn cael ei ymestyn i gynnwys fyfyrwyr cymwys ar raglenni Meistr a addysgir. Yn flaenorol, mae arian yn gyfyngedig i nifer penodol o gyrsiau Diploma.
 • Gall myfyrwyr rhan-amser yn dilyn cwrs cymwys dros ddwy flynedd yn gwneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu o hyd at £2,750 y flwyddyn.
 • Bydd yna mwyach terfyn ar nifer y lleoedd a ariennir ar gael i fyfyrwyr sy'n hanu o'r Alban sy'n astudio cwrs cymwys yng ngweddill y DU.
 • Bydd y trefniadau presennol yn dal yn berthnasol gyda gyllid gynnig fel amod nad yw'r cwrs ar gael yn yr Alban.
 • Mae cyllid ar gael yn unig i fyfyrwyr sy'n ymgymryd rhaglenni a addysgir mewn sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus.
 • Nid oes unrhyw newidiadau i'r trefniadau ad-dalu benthyciad presennol.
 • Bydd Benthyciadau Ôl-raddedig yn cael eu hychwanegu at fenthyciad israddedig presennol myfyriwr ac ad-dalu fel cydbwysedd benthyciad sengl.
 • Byddwch yn gallu gwneud cais i ni am gyllid 2017-18 o fis Ebrill nesaf. Os oes angen unrhyw gyngor pellach, cysylltwch â Student Awards Agency Scotland ar 0300 555 0505

Ariannu eich cwrs TAR (Ymarfer Dysgu)

Mae'r ffioedd dysgu a'r benthyciadau ar gyfer cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) yr un fath â'r rhai ar gyfer is-raddedigion. Felly cysylltwch â'ch Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr perthnasol am ragor o fanylion:

 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig Grantiau Hyfforddi, sy'n ddibynnol ar ddosbarth eich gradd a'ch pwnc.

 

Ysgoloriaethau'r ESRC

Gall ysgoloriaethau ESRC ariannu rhaglen ymchwil PhD (+3) neu cwrs Meistr Hyfforddiant Ymchwil a rhaglen ymchwil PhD (1+3). Gellir dal ysgoloriaethau o'r fath ar gyfer astudio unai gyda'r Adran Gwleidyddiaeth Rynhwladol neu'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Cysylltwch â adran berthnasol cyn gyted â phosibl.  Detholir myfyrwyr drwy broses gystadleuol. Gall yr ysgoloriaethau hyn dalu am y ffioedd dysgu a thalu lwfans o tua £14,296 y flwyddyn. 

Dyddiadau cau ar gyfer ysgoloriaethau newydd i ddechrau yn 2017-2018 fydd (12:00 hanner dydd) 1af Chwefror 2017.

Mae Prifysgol Aberystwyth a nifer o brifysgolion eraill yng Nghymru yn ran o Bartneriaeth Hyfforddiant Ymchwil ESRC Cymru

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein Cyfrifiannell Cyllid ac Ysgoloriaethau

Benthyciadau Proffesiynol a Datblgu Gyrfa

Rydym yn Ddarparwr Dysgu cofrestredig ar gyfer Bethyciadau Proffesiynol a Datblygu Gyrfa; rhif cofrestru 1021. Mae'r Benthyciadau Proffesiynol a Datblygu Gyrfa yn fenthyciadau banc masnachol y gallwch eu defnyddio i helpu i dalu am addysg sy'n gysylltiedig â gwaith. Am wybodaeth bellach am gymorth ariannol i gefnogi eich addysg, ewch i wefan GOV.UK neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar 0800 100 900.

Y wefan GOV.UK perthnasol yw: www.gov.uk/career-development-loans/overview

Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Grantiau yw’r Lwfansau Myfyrwyr Anabl i gynorthwyo â’r costau ychwanegol y gall myfyrwyr eu hwynebu oherwydd anabledd. Mae sawl cyflwr y gellir hawlio ar eu cyfer, yn cynnwys salwch tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anawsterau dysgu penodol megis dyslecsia.

 • Sut i wneud cais: Rhaid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs yn y lle cyntaf. Gweler ‘Sut i wneud cais’ ar gyfer gwybodaeth: www.aber.ac.uk/cy/postgrad/howtoapply/ Gellir gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl ar ôl gwneud cais ar gyfer y cwrs. Gweler gwefan Direct Gov am fwy o wybodaeth: www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/EducationAndTraining/HigherEducation/DG_10034898
 • Dyddiadau cau: Dylid gwneud cais cyn gynted â phosibl.
 • Meini Prawf Dewis: Caiff myfyrwyr sy’n dioddef o gyflwr corfforol, myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol a myfyrwyr ag anawsterau iechyd meddwl eu hystyried a’u hasesu.
 • Corff dyfarnu: Llywodraeth y DU
 • Gwybodaeth bellach: Cysylltwch â Swyddog Anableddau’r Brifysgol cyn gynted â phosibl. Gweler gwefan Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol: www.aber.ac.uk/cy/student-support/