Cyllid Ddysgir

Cyllid Ddysgir

Cyfleoedd cyllido posibl:

Cyhoeddi Cyllid Newydd Gan Lywodraeth Cymru I Fyfyrwyr Meistr Sy’n Astuidio Pynciau STEMM

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru i gwblhau eu graddau Meistr yng Nghymru. Mae’r cynllun yn ceisio cynyddu nifer y graddedigion sy’n aros yng Nghymru neu’n dychwelyd i Gymru i astudio ar gyfer gradd Meistr mewn pynciau STEMM, sydd yn Aberystwyth yn cynnwys Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Dyma’r manylion cychwynnol:

  • Ar gael i’r rhai sy’n astudio rhaglenni gradd Meistr ymchwil neu drwy gwrs 180 credyd llawn mewn pynciau STEMM
  • Ar gael ar gyfer rhaglenni Meistr STEMM cymwys sy’n dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth o fis Medi 2019. Caiff y rhaglenni cymwys eu cadarnhau’n fuan.
  • Mae cyrsiau amser-llawn (1 flwyddyn yn unig) a rhan-amser (2 flynedd yn unig) yn gymwys
  • Hefyd ar gael i fyfyrwyr dros 60 oed

Mae’r cyllid STEMM hwn ar gael yn ychwanegol at y cynllun cyllid uwchraddedig newydd sydd ar gael i fyfyrwyr o Gymru o fis Medi 2019. Gall myfyrwyr dderbyn hyd at £17,000 tuag at gostau cyrsiau Meistr cymwys ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Mae manylion llawn am y cyllid, cymhwysedd a sut i ymgeisio i’w cadarnhau. Caiff y dudalen hon ei diweddaru gyda rhagor o fanylion pan fyddant ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth am gyllid ar gyfer graddau Meistr STEMM, ewch i wefan Llywodraeth Cymru

Cynllun Bwrsariaeth Meistr Cymru 60+

Cyhoeddwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr 60 oed+ o Gymru a’r Undeb Ewropeaidd i gwblhau eu gradd Meistr yng Nghymru. 

Dyma’r manylion cychwynnol:

  • Ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru/yr UE sy’n 60 oed+.
  • Ar gael i rai sy’n astudio rhaglenni gradd Meistr 180 credyd cyflawn trwy gwrs neu ymchwil.

Mae manylion llawn am gyllid, cymhwysedd a gwneud cais i’w cadarnhau. Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan ddaw’r manylion pellach i law.

Benthyciadau Uwchraddedig (Cymru)

Bydd modd i fyfyrwyr sy’n dechrau cwrs Meistr uwchraddedig yn 2019 wneud cais am Fenthyciad Uwchraddedig gan Gyllid Myfyrwyr Cymru a weinyddir gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Dyma fydd y benthyciad:

 

• gyfraniad tuag at gostau astudio, h.y. disgresiwn y myfyriwr fydd hi i ddefnyddio'r benthyciad tuag at ffioedd, costau cynhaliaeth neu gostau eraill;
• ni fydd yn seiliedig ar brawf modd;
• cael ei dalu'n uniongyrchol i'r myfyriwr.

 

I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o Gymru, gweler gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru


 

 

 

 

"Postgraduate Study Loan (SLC)" - Lloegr yn unig

Caiff y Cynllun Benthyciad Uwchraddedig ei gynnal gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o Loegr, gweler y safle gov.uk perthnasol a The Student Room - Postgraduate

 

 

Benthyciadau Uwchraddedig (Yr Alban)

Cyllid Ôl-raddedig - Yr Alban

 

I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o’r Alban, gweler Asiantaeth Gwobrau Myfyrwyr yr Alban

 

 

Benthyciadau Uwchraddedig (Gogledd Iwerddon)

Benthyciad Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig (Gogledd Iwerddon)

 

I gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ffioedd dysgu uwchraddedig i fyfyrwyr o Ogledd Iwerddon, gweler Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon

 

Ariannu eich cwrs TAR (Ymarfer Dysgu)

Mae'r ffioedd dysgu a'r benthyciadau ar gyfer cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) yr un fath â'r rhai ar gyfer is-raddedigion. Felly cysylltwch â'ch Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr perthnasol am ragor o fanylion:

 

 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig Cymorth Ariannol a Chymhelliannau ar gyfer Hyfforddiant Athrawon Cychwynnol gan ddibynnu ar ganlyniad y radd a’r maes pwnc.

 

 

 

Ysgoloriaethau'r ESRC

Gall ysgoloriaethau ESRC ariannu rhaglen ymchwil PhD (+3) neu cwrs Meistr Hyfforddiant Ymchwil a rhaglen ymchwil PhD (1+3). Gellir dal ysgoloriaethau o'r fath ar gyfer astudio unai gyda'r Adran Gwleidyddiaeth Rynhwladol neu'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Cysylltwch â adran berthnasol cyn gyted â phosibl.  Detholir myfyrwyr drwy broses gystadleuol. Gall yr ysgoloriaethau hyn dalu am y ffioedd dysgu a thalu lwfans o tua £14,296 y flwyddyn.

Mae Prifysgol Aberystwyth a nifer o brifysgolion eraill yng Nghymru yn ran o Bartneriaeth Hyfforddiant Ymchwil ESRC Cymru

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein Cyfrifiannell Cyllid ac Ysgoloriaethau

Benthyciadau Proffesiynol a Datblgu Gyrfa

Mae Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa yn fenthyciad banc masnachol y gallwch ei ddefnyddio i helpu i dalu am ddysgu cysylltiedig â gwaith. Mae Prifysgol Aberystwyth yn Ddarparwr Dysgu Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa cofrestredig (rhif cofrestru 1021). I gael rhagor o wybodaeth ewch i gov.uk/career-development-loans/overview

 

 

Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Gellir defnyddio’r Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) i ddarparu cymorth ychwanegol angenrheidiol i fyfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys anawsterau dysgu penodol (megis Dyslecsia). Mae Prifysgol Aberystwyth yn ganolfan mynediad LMA cofrestredig a gall staff roi cyngor ar unrhyw elfen o’r broses. Gweler tudalen Y Ganolfan Asesu i gael rhagor o wybodaeth.