Y Ganolfan Ddeialog

Cyn Archesgob Caergaint, yr Athro Rowan Williams, a’r prifardd ac Athro yn y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Mererid Hopwood, yn cynnal sgwrs agored yn nigwyddiad lansio’r Ganolfan Ddeialog ym mis Tachwedd 2022.

Nod y Ganolfan Ddeialog yw cydlynu, cefnogi a hyrwyddo gweithgareddau Cyfnewid Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae cysylltiad agos rhwng cyfnewid gwybodaeth ac ymchwil, a deialog fydd dull y Brifysgol o gyfnewid gwybodaeth; cysylltu cymunedau gwahanol ag ymchwil o safon uchel; cychwyn sgyrsiau sy'n hyrwyddo dealltwriaethau newydd a rennir; cynyddu effaith ymchwil PA, a darparu mwy o gyfleoedd i arloesi.

Mae'r berthynas â Chyfnewid Gwybodaeth yn elfen allweddol o'r ffordd y cynhelir ymchwil ar draws pob adran yn Aberystwyth, ac mae'n dangos ein hymrwymiad i wella'r byd yr ydym yn byw ynddo. Y gorau fo’n deialog, y gorau y byddwn ni wrth gyfnewid gwybodaeth a bydd yr effaith a gawn yn y byd yr ydym yn byw ynddo’n ehangach ac yn ddyfnach.

 

Y berthynas rhwng y pedwar term: Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth, Arloesi ac Effaith. Mae Ymchwil a Chyfnewid Gwybodaeth yn brosesau sy’n gallu arwain at Arloesi a/neu Effaith.

Deialog yw ymholiad a rennir neu'r grefft o feddwl ar y cyd, y broses o gyfnewid sgyrsiol rhwng dau neu fwy o bobl. Mae’r sgyrsiau hyn yn gydweithredol, yn cael eu hailadrodd, yn parhau dros amser ac maen nhw wedi'u lleoli'n gadarn mewn cymunedau. Maen nhw’n annog rhyddid mynegiant a gwrando’r tu hwnt i eiriau, ac maen nhw’n seiliedig ar oddefgarwch a pharch at bawb sy'n cymryd rhan.

Bydd y Ganolfan Ddeialog yn ganolbwynt ar gyfer hwyluso, cefnogi, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau o fewn sawl thema. Arweinir pob thema gan ymchwilydd academaidd, a chaiff y Ganolfan Ddeialog ei staffio gan dîm craidd yn yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi a fydd yn cefnogi gweithgareddau o fewn y themâu.

Ymhlith y gweithgareddau arloesol bydd 'Cyfarfyddiadau'. Deialogau wedi’u hwyluso fydd y rhain, cylchoedd trafod a fydd yn dod ag academyddion, llunwyr polisi, diwydiant a chymdeithas sifil ynghyd i drafod materion sy'n peri pryder neu sy’n ddadleuol. Nid digwyddiadau yn unig fydd y rhain, ond proses o ymgysylltu a fydd yn cynnwys y gwaith o gynllunio a churadu'r digwyddiad ei hun.

Mae Dr Jennifer Wolowic wedi’i phenodi’n Brif Arweinydd Canolfan Ddeialog ym Mhrifysgol Aberystwyth a bydd yn cychwyn ar ei swydd newydd ym mis Ionawr 2023. Yn anthropolegydd, ethnograffydd ac arbenigwr ar ymgysylltu cyhoeddus, mae’r Dr Wolowic yn gweithio ar hyn o bryd yng Nghanolfan Ddeialog Prifysgol Simon Fraser (SFU) a Sgwâr Cyhoeddus SFU yn Vancouver.

Cafodd y cyntaf mewn rhaglen o weithgareddau dan ofal y Ganolfan Ddeialog ei chynnal ym mis Tachwedd 2022 pan fu cyn Archesgob Caergaint, yr Athro Rowan Williams, a’r prifardd ac Athro yn y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Mererid Hopwood, yn archwilio rôl deialog wrth greu dyfodol gwell. Mae’r stori lawn i’w gweld ar ein gwefan newyddion

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Ganolfan Ddeialog neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at deialog@aber.ac.uk.