Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESSII) yn weithgaredd sylweddol ar draws Cymru a gefnogir gan gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Llywodraeth Cymru sy'n cysylltu cwmniau a sefydliadau gydag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd. Yn dilyn prosiect KESS hynod lwyddiannus rhwng 2009 a 2014, mae KESS II bellach yn yr ail rownd  gyllido a bydd yn darpau 645 o ysgoloriaethau dros gyfnod y gweithgaredd.

 

Mae rhaid i brosiectau ymchwil hefyd cyd-fynd â sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru:

 • TGCH a'r Economi Digidol
  • Prosiect enghreifftiol: Arferion twristiaeth ddigidol byd-eang a datblygu economaidd ar gyfer Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO
 • Gwyddorau Bywyd ac Iechyd
  • Prosiect enghreifftiol: Datblygu technolegau arloesol ym maes iechyd merched yng nghyswllt gwneud diagnosis clinigol ynghylch anffrwythlondeb a chancr gynaecolegol
 • Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd
  • Prosiect enghreifftiol:Tyfu tatws sy'n gwrthsefyll clwy tatws
 • Peirianneg a Deunyddiau Uwch
  • Prosiect enghreifftiol:Datblygu cynnyrch ar gyfer rhyddhau cyffuriau ar y croen a drwy'r croen mewn modd rheoledig gan ddefnyddio dulliau encapsiwleiddio micro/nano a nodwyddau micro

 

Bydd angen i gynigion prosiectau gael eu llunio gan bartner academaidd ym Mhrifysgol Bangor a phartner cwmni – gyda’r prosiect yn canolbwyntio ar angen yn y cwmni.

Er mwyn bod yn gymwys i gael arian o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, rhaid i brosiectau ddilyn y meini prawf canlynol :

 • Cael eu llunio mewn partneriaeth â phartner cwmni.
 • Rhaid i weithgarwch y prosiect fod yn rhanbarth cydgyfeirio Cymru.
 • Bydd yn rhaid i’r cwmni partner wneud cyfraniad ariannol blynyddol rhwng £3.75k a £7k +TAW (gan ddibynnu ar faint y cwmni).
 • Rhaid iddo berthyn i un o feysydd heriau mawr Llywodraeth Cymru.
 • Rhaid iddo arwain at gymhwyster Gradd Meistr drwy Ymchwil; MRes neu PhD. Ni ddylid y myfyrwir ddal cymhwyster ar y lefel yma cyn yr ysgoloriaeth.
 • Rhaid iddo gael ei gwblhau cyn pen 3.5 blynedd ar gyfer PhD; 1 flwyddyn a 3 mis ar gyfer Gradd Meistr Ymchwil.

Ar ôl cymeradwyo’r prosiectau arfaethedig, bydd ysgoloriaeth yn cael ei chynnig.

 

Mae’r ysgoloriaeth yn cynnig y canlynol i’r cyfranogwr (myfyriwr) cymwys :

 • Tâl misol yn unol â chyfraddau RCUK : 3 blynedd o gyllid sef £14,483 ar gyfer PhD; blwyddyn o gyllid sef £11,586 ar gyfer Gradd Meistr Ymchwil.
 • Ni fydd Prifysgol Aberystwyth yn codi ffioedd dysgu
 • Cyfle i fanteisio ar lu o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a phresenoldeb yn Ysgol Breswyl Graddedigion KESS. Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS.
 • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda’r partner cwmni ar eu prosiect penodol.
 • Cyllideb KESS safonol ar gyfer costau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect ymchwil (teithio, nwyddau traul ac offer).
 • Rhaid i’r myfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd mewn 3.5 blynedd ar gyfer PhD; 1 flwyddyn a 3 mis ar gyfer Gradd Meistr Ymchwil.

Dylai’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru wrth gael eu penodi, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso.

 

 Beth yw'r dyddiad cau nesaf ar gyfer Ffurflenni Cais am Brosiect? 

Mae ceisiadau prosiectau PhD, MPhil, ac MRes Dwyrain Cymru ar agor tan fis Mehefin 2019. Nid oes rhagor o leoedd PhD ar gael ar gyfer Gorllewin Cymru. Gellir cyflwyno ceisiadau MPhil ac MRes Gorllewin Cymru ar unrhyw adeg.

 

Taflenni ffeithiau cwmni KESS II ar gael fel a ganlyn:

KESS 2 Taflen Ffeithiau i Gwmniau (Gorllewin)  KESS 2 Taflen Ffeithiau i Gwmniau (Dwyrain)

 

Cyfraniadau Ariannol y Cwmni

Mae'n ofynnol i'r cwmni wneud cyfraniadau arian parod. Bydd costau'n amrywio gan ddibynnu ar faint a math y sefydliad.

Nodwch fod yr enghreifftiau o gostau isod y flwyddyn x3 blwyddybn ar gyfer PhD a x1 blwyddyn ar gyfer ymchwil gradd meistr:

Math o sefydliadMaint y sefydliadCyfraniad arian parod*
Meicro <10 £3.75k - £5.5k
Bach <50 £3.75k - £5.5k
Canolig <250 £4.25k - £6k
Mawr >250 £4.75k - £6.5k
Trydydd Sector   Dibynnau ar faint y sefydliad
Sector Gyhoeddus   Dibynnau ar faint y sefydliad

*Mae'r cyfraniadau yn destun TAW

 

Cynaliadwyedd & KESS2


Mae KESS2 fel prosiect wedi ymrwymo i weithredu mewn modd cynaliadwy. Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod ein tîm a'n partneriaid yn gallu dangos ein bod yn rhoi ystyriaeth briodol i lesiant y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol yn ein holl weithgareddau, fel ein bod yn gallu byw, gweithio a chreu'r Cymru mae pawb eisiau. Am ragor o fanylion ewch i dudalennau Cynaliadwyedd gwefan KESS2.