Cronfa Ymchwil y Brifysgol

Mae Cronfa Ymchwil y Brifysgol (CYB) yn darparu cefnogaeth ddethol ar gyfer gweithgarwch ymchwil achlysurol, ac ystyrir ei fod o bwysigrwydd strategol i broffil ymchwil gyffredinol y Brifysgol. Mae'r Gronfa yn ceisio cefnogi prosiectau sydd naill ai: 

  • Wedi eu hannelu’n glir at ddenu grantiau ariannu allanol. Dylai ceisiadau gydnabod y darpar ffynhonellau o ariannu allanol 
  • Yn cyd-fynd â blaenoriaethau strategol asiantaethau cyllido allanol mawr, megis UKRI, y Cynghorau Ymchwil unigol neu Innovate UK 
  • Neu, yn hanfodol ar gyfer allbynnau a fwriadwyd ar gyfer yr FfRhY nesaf ac a fyddai'n amlwg yn gryfach gyda’r cyfraniad 

Mae'r CYB yn awyddus i gefnogi ymchwil na all ddenu cyllid allanol ar y cychwyn, ond gellid disgwyl yn rhesymol i arwain at gefnogaeth allanol. Gofynnir i bob ymgeisydd a ydynt wedi gwneud cais (neu a allant fod wedi gwneud cais) am gyllid allanol. Ni roddir grantiau fel rheol am wasanaethau neu gyfleusterau offer y gellid eu hariannu'n well gan Adrannau neu Gyfadrannau, neu am brosiectau ble gellid cysylltu yn rhesymol ag asiantaethau allanol (er y gellir ystyried cefnogaeth ategol). 

Rhaid i brosiectau fod yn ' annibynnol ' h.y. Ni ddylid eu cynllunio i ategu cyllid allanol arall na dibynnu ar ganlyniadau prosiectau cydamserol eraill. 

NODYN: Mae arian mewnol ar gyfer gweithgaredd ymchwilGCRF (sy’n cydymffurfio ag ADT) ac Effaithar gael ar wahân. 

Cymhwysedd

Mae cefnogaeth gan Gronfa Ymchwil y Brifysgol wedi'i chyfyngu i staff academaidd sy'n aelodau o adrannau academaidd, nad yw eu swyddi'n cael eu hariannu gan gontractau allanol ac sy'n gymwys i REF trwy PA. Efallai y bydd staff sydd wrthi'n symud i Gontract Addysgu ac Ymchwil sydd â chefnogaeth eu Pennaeth Adran a'u Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran i wneud cais i'r URF hefyd yn gymwys.

Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan unigolion sy’n teimlo bod pandemig Covid-19 wedi effeithio’n negyddol ar eu hymchwil. Defnyddiwch ‘adran 5: Gwybodaeth arall’ ar y ffurflen gais i roi mwy o fanylion am sut y bydd dyfarniad CYB yn effeithio’n gadarnhaol ar eich portffolio ymchwil’.

Gwobrau

Mae uchafswm o £10,000 ar gael fesul dyfarniad. Mae hwn yn derfyn uchaf ac nid yn darged. Mae'r Panel yn awyddus i weld gwerdd am arian mewn ceidiadau a bod cyfianhad da i geisiadau am adnoddau. Dylai cynigion fod o leiaf 1 mis hyd at uchafswm o 12 mis. Dylid dechrau a chwblhau'r holl brosiectau o fewn y flwyddyn academaidd, hy cael dyddiad dechrau cynharaf o 1 Awst a'u cwblhau erbyn 31 Gorffennaf fan bellaf. (Felly, os ydych chi'n cynllunio prosiect 12 mis, rhaid iddo ddechrau ar 1 Awst). 

Nid oes posibilrwydd trosglwyddo'r cyllid o un flwyddyn ariannol i’r llall. Rhaidcynllunio eich prosiect a sicrhau bod modd ei gwblhau (gan gynnwys prosesu’r holl wariant) erbyn 31 Gorffennaf 2023 fan hwyraf. Os nad ydych yn siŵr bod hyn yn bosibl a bod risg o golli amser o’r cychwyn, yna dylech gynllunio prosiect tymor byrrach er mwyn llwyddo i orffen pob dim o fewn y flwyddyn ariannol. 

Costau Cymwys

Costau ymchwil uniongyrchol yn unig, ee teithio a chynhaliaeth, nwyddau traul, cymorth ymchwil cyfyngedig, ailosodiad dysgu a chostau uniongyrchol y gellir eu cyfiawnhau. 

Ni fydd y gronfa'n cefnogi costau Mynediad Agored, ystadau, costau anuniongyrchol, costau a ddyrannwyd yn uniongyrchol (ee amser staff) Os yw myfyrwyr PhD yn cael eu cyflogi fel Cynorthwywyr Ymchwil ar y prosiect, rhaid iddynt fod yn ymgymryd â PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Os oes angen cymorth ymchwil, yna oherwydd y cyfyngiadau amser ar y cyllid disgwylir mai dim ond tymor byr o ran natur fyddai hwn (e.e. 3 mis). Mae gweithdrefnau recriwtio adnoddau dynol arferol yn berthnasol. GweldGwaith Aberi gyflogi myfyrwyr. 

Y dyddiad cau nesaf

Bydd ceisiadau’n agor yn yr wythnos sy’n dechrau 6 Mawrth 2023 ac yn cau ar 1 Mehefin 2023.

Sut i wneud cais

Dylid gwneud ceisiadau trwy e-bostio ffurrflen wedi'i chwblhau at drbi@aber.ac.ukerbyn y dyddiad cau gyda ffurflen FEC wedi'i chwblhau

Rhaid i'r ymgeiswyr gael cymeradwyaeth gan Bennaeth(au) Adran(au), a nodir gan lofnod y Pennaeth Adran ar y ffurflen gaisLawrlwythwch Ffurflen Cais URF Application Form 2022-23 a’i enw fel (Eich Enw URF). 

Canllawiau FEC: 

  • I'r noddwr ddefnyddio "elusennau" 
  • Cynnwys ymrwymiad i'r ymgeisydd a'r cyd-ymgeisydd o dan "staff a ddyrennir yn uniongyrchol" 

Amserlen Costau Economaidd Llawn: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Prifysgol Aberystwyth

Cysylltwch â'ch SDY am gymorth gyda'ch cais a'ch ffurflen FEC ymhell cyn y dyddiad cau. 

I gael rhagor o wybodaeth neu ymholiadau am yr CYB cysylltwch â rdostaff@aber.ac.uk 

Adroddiad Terfynol

Bydd yn ofynnol i ddeiliaid gwobrau gyflwyno adroddiad terfynol cyn pen 3 mis ar ôl diwedd y prosiect i'w ystyried gan y Pwyllgor Ymchwil

Ffurflen Adroddiad Terfynol