Ymchwil Drawsffurfiol ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Ymchwil Drawsffurfiol yn Aberystwyth yn fenter i ysgogi a chefnogi ymchwil arloesol yn y gwyddorau cymdeithasol. Ariennir y rhaglen gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) o dan ei fenter ‘Gwyddor Gymdeithasol Drawsffurfiol’ a bydd yn rhedeg am ddwy flynedd, hyd at Chwefror 2016, yn y lle cyntaf.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi Michael Woods yn Athro Gwyddor Gymdeithasol Drawsffurfiol i gydlynu’r rhaglen, gyda chefnogaeth Grŵp Llywio sy’n cynnwys yr Athro Rhys Jones (deiliad gwobr Gwyddor Gymdeithasol Drawsffurfiol ESRC), yr Athro Mark Whitehead (deiliad gwobr Gwyddor Gymdeithasol Drawsffurfiol ESRC) a Dr Jenny Deaville (Swyddog Datblygu Ymchwil ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol).

Nod y rhaglen yn Aberystwyth yw:

  • cynyddu gallu gwyddonwyr cymdeithasol i ddylunio a darparu ymchwil drawsffurfiol; 
  • cefnogi arloesi methodolegol ar gyfer ymchwil drawsffurfiol; 
  • hyrwyddo ymchwil drawsffurfiol yn Aberystwyth i gynulleidfaoedd academaidd ac ehangu ein rhwydweithiau cydweithredol; a
  • datblygu ffyrdd newydd o hyrwyddo ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol i sicrhau ei bod yn cael effaith drawsffurfiol yn y gymdeithas.

I gefnogi’r amcanion hyn, mae’r rhaglen Ymchwil Drawsffurfiol yn cynnwys nifer o weithgareddau:

  • Rhwydweithiau ymchwil a digwyddiadau pwll tywod: Rhwydweithiau ymchwil traws-ddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar brif themâu strategol yr ESRC a chyrff cyllido eraill. Bydd yn cychwyn gyda digwyddiad ‘pwll tywod’ a bydd cyllid sbarduno ar gael ar sail gystadleuol i ddatblygu syniadau a chynigion am grantiau.
  • Symposiwm Rhyngwladol: £5,000 o gyllid a ddyfernir ar sail gystadleuol i drefnu symposiwm rhyngwladol i hyrwyddo casgliadau prosiect yn y gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth i ffigurau blaenllaw yn y disgyblaethau perthnasol.
  • Gweithdy a seminarau ar ddulliau trawsffurfiol: Gweithdy undydd i archwilio a datblygu dulliau methodolegol newydd ar gyfer ymchwil drawsffurfiol a thraws-ddisgyblaethol, a seminarau mewnol rheolaidd i rannu syniadau arloesol ac arbenigedd mewn dulliau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.  Am ddigwyddiadau gweler yma
  • Prosiect i greu sgyrsiau cymunedol: Prosiect ar y cyd ag Ymlaen Ceredigion i gynnal sgwrs gyda chymunedau lleol ynglŷn â gwrthsefyll, lliniaru ac ymaddasu i effeithiau newid hinsawdd, yng ngoleuni prosiect Gwyddor Gymdeithasol Drawsffurfiol yr ESRC, ‘Negotiating Neuroliberalism’.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Athro Michael Woods drwy e-bostio trawsffurfio@aber.ac.uk

 

 

 

 ‌