COVID-19 Canllawiau a dolenni ar gyfer ymchwilwyr a deiliaid gwobrau

Ceisiadau grant ymchwil

Ar hyn o bryd mae cyllidwyr ymchwil yn parhau i redeg eu cynlluniau grant ac mae eu systemau ymgeisio am grant yn gweithredu fel arfer. Fodd bynnag, darllenwch wefannau'r arianwyr unigol i gael manylion penodol y cynllun rhag ofn y byddant yn newid y dyddiadau cau (fel yn achos Horizon2020, gweler isod). Mae cysylltiadau â'r cyllidwr wedi'u cynnwys isod.

Cysylltwch â'ch RDO/EDO fel arfer am unrhyw gymorth sy'n gysylltiedig â chyllid, yn uniongyrchol at aelod o staff RDO / EDO trwy e-bost, neu rdostaff@aber.ac.uk. Er ein bod yn gweithio o bell, rydym yn gallu cynnig y cymorth arferol ar gyfer ymgeisio am grant a gellir cwblhau pob proses cyflwyno grant drwy e-bost ac ar-lein.

Fodd bynnag, rydym yn pwysleisio yn y sefyllfa presenol ei bod yn bwysicach nag erioed i ddilyn ein canllawiau ar gyflwyno grantiau a bod pob gwaith papur y cais am grant yn barod 5 diwrnod gwaith cyn y dyddiad cau. Mae'r adnodau cymorth i geisio am grant ymchwil, yn cynnwys dolenni i'r broses gwneud cais am grant, y gwaith papur sydd ei angen (costau FEC, RG1 a Moeseg) a chanllawiau cymorth cyffredinol - https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/staff-students/toolkit/

Deiliaid gwobr

 

Os mae COVID19 yn cael unrhyw effaith ar gyflawni eich prosiect, cysylltwch â'ch corff ariannu neu bartner arweiniol i'w hysbysu. Mae rhai o'n prif gyrff ariannu wedi cyhoeddi canllawiau (gweler y dolenni isod) os yw'n briodol. Mae COVID19 yn fater byd-eang ac mae cyllidwyr wedi nodi y byddant yn rhoi ystyriaeth i ganlyniadau y tu hwnt i reolaeth y buddiolwr. Fel prif gyswllt eich prosiect, cysylltwch â'ch cyllidwr cyn gynted â phosibl, mor fuan ag y bydd unrhyw sefyllfa'n codi gyda'ch prosiect. Bydd cyllidwyr yn archwilio ceisiadau fesul achos a chyfrifoldeb y PI/deiliad y wobr yw hysbysu cyllidwyr o dan force majeure. Yn eich gohebiaeth gyda'r cyllidwr nodwch gyfeirnod y prosiect/teitl prosiect a cc Grantiau YBA (rfostaff@aber.ac.uk).

 

 

Gwefannau y prif gyllidwyr

Gweler wefannau y prif cyllidwyr canlynol am eu diweddariadau ar COVID-19:

UKRI: https://www.ukri.org/news/coronavirus-impact-on-ukri-supported-research/

Ymddiriedolaeth Leverhulme: https://www.leverhulme.ac.uk/news/covid-19-information-applicants-and-grant-holders

Academi Brydeinig: https://www.thebritishacademy.ac.uk/news/coronavirus-covid-19?from=homepage

Y Gymdeithas Frenhinol: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/coronavirus-covid19-grants-information/

Ymddiriedolaeth Wellcome: https://wellcome.ac.uk/grant-funding/guidance/coronavirus-covid-19-information-grant-applicants-and-grantholders

Horizon2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi y bydd dyddiadau cau yn cael eu hymestyn ar gyfer llawer o alwadau agored, a rhai sydd heb agor eto.

UKRO, Canllawiau Swyddfa Ymchwil y DU ar Horizon2020 – manylion llawn ar y canllawiau diweddaraf ar gyfer pob cynllun H2020

https://www.ukro.ac.uk/subscriber/Pages/covid-19.aspx

Mae'r ddolen hon ar agor i bob aelod o staff os ydych wedi cofrestru ar wefan UKRO gan ddefnyddio eich e-bost aber.ac.uk - https://www.ukro.ac.uk/aboutukro/Pages/register.aspx

Horizon2020 COVID-19 cwestiynau cyffredin - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Canllawiau ar gyfer ESF ac ERDF: https://gov.wales/eu-structural-funds-programme-faqs-impact-coronavirus

INTERREG Iwerddon-Cymru: https://irelandwales.eu/news/coronavirus-covid-19-ireland-wales-european-territorial-co-operation-programme

 

 

FfRhY a Monitro Ymchwil

Mae pob aelod o'r tîm yn gallu gweithio o bell. Byddwn yn ymdrechu i ddarparu'r un lefel o wasanaeth ond mewn gwahanol ffyrdd. Byddai'r brif sianel gyfathrebu trwy e-bost ond rydym yn hapus i gynnal cyfarfodydd rhithiol. Mae PURE ar y we ac ar wahân i waith cynnal ar gyfer uwchraddio, mae dal ar gael ynghyd â chefnogaeth.

Ar 24/03/20, cyhoeddodd Cyfarwyddwr FfRhY y DU y dylid gohirio'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ar gyfer FfRhY2021: https://www.ref.ac.uk/publications/further-update-on-coronavirus-covid-19-and-ref-timetable/

Pedwar pwynt i'w nodi o'r datganiad:

1) Mae'r dyddiad cyflwyno wedi'i ohirio nes bydd rhybudd pellach. Bydd gennym 8 mis o rybudd o’r dyddiad cau newydd. Dyma'r unig ddyddiad cau sydd wedi newid.

2) Mae dyddiad y cyfrifiad ar gyfer staff gweithredol ymchwil cyflogedig yn aros yr un fath (31/07/20).

3) Ni sonwyd am ohirio'r dyddiadau cau ar gyfer effaith ymchwil (31/07/20) na chyhoeddi allbynnau (31/12/20).

4) Bydd Research England yn cynnal arolwg ysgafn i asesu'r broblem.

Ar hyn o bryd, mae'r ffenestri ar gyfer cyhoeddiadau, effaith ac amgylchedd yn aros yr un fath. Bydd Research England yn diweddaru sefydliadau cyn gynted ag y bydd unrhyw benderfyniadau ynghylch amserlen ddiwygiedig wedi'u cymryd ac ar ôl trafodaeth eang gyda'r sector.

Felly bydd yn rhaid i ni weithio yn ôl yr amserlen wreiddiol, gan na allwn ragdybio unrhyw newidiadau. Bydd y rownd Monitro Ymchwil ym mis Mai 2020 yn mynd ymlaen fel y cynlluniwyd ond o bosibl trwy MS Teams.

Dylai awduron astudiaethau achos effaith FfRhY a datganiadau amgylchedd ddefnyddio'r cyfnod hwn o weithio adref i'w diweddaru. Lle mae gweithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer astudiaethau achos effaith ond nad ydynt yn debygol o ddigwydd mwyach, dylai ymchwilwyr gysylltu â'u Swyddog Effaith i drafod hyn ac aildrefnu gweithgareddau.

Ni ddylai staff sydd ag allbynnau wedi'u derbyn i'w cyhoeddi nad ydynt wedi'u cyhoeddi eto, boeni ar hyn o bryd ynghylch oedi wrth gyhoeddi. Cysylltwch â'r Tîm FfRhY a Monitro Ymchwil (ymchwil@aber.ac.uk) i nodi oedi posibl.

FfRhY2021 Cwestiynau Cyffredin

https://www.ref.ac.uk/faqs/

 

Cronfa Ddata Achosion COVID-19

Cronfa ddata Llywodraeth y D.U. o arbenigaeth ymchwil

https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/covid-19-research/