Ymchwil sy’n Cael Effaith

Mae gan ymchwil academaidd y grym i affeithio’n ddwfn ar ein bywydau drwy greu buddiannau meddygol, cymdeithasol, diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol.  Mae rhaglen ‘Ymchwil sy’n cael Effaith’ Aberystwyth yn anelu at arddangos y ffyrdd y mae ei hymchwil ragorol yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i academia. Mae hyn yn cynnwys hanes llwyddiannus ymelwa masnachol ar ymchwil yn ogystal ag ymrwymiad strategol gyda rhanddeiliaid sydd ddim yn academig.

Mae’r astudiaethau achos a restrir isod yn enghreifftiau manwl o achosion lle mae ymchwil ragorol a wnaed ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi deillio ar fanteision arwyddocaol i amrywiaeth eang o randdeiliaid y tu allan i academia.

 

Gwir Liw y blaned Mawrth

Technoleg sy'n cael eu datblygu yn Aberystwyth a allai sicrhau cynrychiolaeth o liwiau naturiol y blaned Mawrth yn y dyfodol

Ceirch Iachach ar gyfer Bwyta’n Iach

Tyfu mathau o geirch newydd a gwell er lles iechyd ac economi y DU

Beth yw “Performance” yn Gymraeg?

Mae ein hymchwil wedi dylanwadu ar y cyflwyniad, cadwraeth a dealltwriaeth gyffredinol o gelfyddyd perfformio yng Nghymru

Arbed Bywydau yng Nghosovo

Ymchwil a gomisiynir yn lleihau marwolaethau o wenwyn plwm

Gwella monitro burum ar gyfer cwrw gwell

Mae ymchwilwyr Aberystwyth wedi dylanwadu ar ddatblygiad cynhyrchion bragu masnachol

Adennill ac arddangos celfyddyd y cyrion

Mae ymchwilio hanes celf yn hysbysu dealltwriaeth y cyhoedd ac ymarferwyr o ffigyrau pwysig, arferion hanesyddol ac arteffactau

Hawliau Dynol a Hen Bobl

Athro y Gyfraith yn cynghori ymarferwyr ar y fframwaith cyfreithiol presennol i amddiffyn pobl hŷn

Cynulleidfaoedd Tween a Cynhyrchu Rhaglenni Teledu Cymreig

Darparu 'ciplun' unigryw o blentyndod cyfoes yng Nghymru a siapio rhaglenni teledu plant

Ymchwil Newid Hinsawdd ar gyfer y Werin

Hysbysu canfyddiadau cyhoeddus o ddylanwad newid hinsawdd ar masau iâ y Ddaear

Iechyd Byd-eang Drwy Polisi Cyhoeddus

Helpu i leihau canlyniadau cymdeithasol ac economaidd HIV ac AIDS

Gwella Iechyd Pridd

Agwedd gyfranogol at waith ymchwil wedi effeithio arferion ffermio masnachol ar draws Cymru

Pennu Safonau Ansawdd ar gyfer Dyfroedd Hamdden

Gwella'r broses o gyflwyno'r polisi amgylcheddol drwy gynnwys rhagolwg cyfredol o ansawdd dŵr

Gwynebu y broblem o fasnachu mewn pobl

Ymchwil ar gyfraith mudo yn llunio polisi a deddfwriaeth ryngwladol

Pwerau a Chyfrifoldebau Mwy ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned

Mae ymchwil wedi arwain yn uniongyrchol at newidiadau yn y pwerau a strwythurau rheoleiddio plwyf, tref a chynghorau cymuned yng Nghymru a Lloegr

Cynyddu Diogelwch Bwyd drwy Miled Perl Gwell

Mae ymchwil a gynhalir Prifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, wedi arwain at fridio miled perl (HHB67-Improved) sy’n gwrthsefyll haint

 

Gellir gweld rhagor o astudiaethau achos a gafodd effaith yma

Gellir cael cymorth pellach ar fater Effaith Ymchwil yma