Ble gallwch chi gyhoeddi Mynediad Agored?

Mynediad Agored - Diffiniadau

Mae yna ddau lwybr i gyhoeddi deunydd Mynediad Agored:

1. Llwybr Gwyrdd

Mae’r erthygl ymchwil yn cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn confensiynol, gyda fersiwn testun llawn ar gael yn gyhoeddus mewn cadwrfa Mynediad Agored. Mae gan Brifysgol Aberystwyth (PA) Gadwrfa Sefydliadol, Porth Ymchwil Aberystwyth, sy’n galluogi’r llwybr hwn. Edrychwch ar SHERPA RoMEO i gadarnhau pa fersiwn o’r erthygl y mae polisi hawlfraint y cyhoeddwr yn caniatáu ichi osod yn y gadwrfa.

Er gwybodaeth, mae cyfnodau penodol o embargo Mynediad Agored Gwyrdd yn bodoli i awduron Prydeinig sy’n cyhoeddi yng nghyfnodolion Elsevier. Maent yn fyrrach na’r cyfnodau embargo safonol ar gyfer erthyglau Mynediad Agored Gwyrdd ac felly gall yr awduron gydymffurfio â Rheoliadau Mynediad Agored UKRI.

Mae’r rhestr embargo y Deyrnas Unedig ar gyfer cyfnodolion Elsevier i’w gweld fan hyn: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/78473/EmbargoPeriods_2.pdf.

Hefyd ceir rhestr embargo ar gyfer cyfnodolion gan y cyhoeddwyr Taylor & Francis fan hyn: http://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/ a fydd efallai yn ddefnyddiol i awduron.

Mae manylion embargo o restrau’r ddau gyfnodolyn wedi eu hymgorffori i dudalennau PA Cyfnodolyn Ymgynghorol.

Os nad yw’r cyfnodolyn dan sylw wedi’i restru o fewn y gwasanaeth hwn, cysylltwch ag mynediadagored@aber.ac.uk, fel bod modd i’r Grŵp Mynediad Agored ymchwilio i bolisi’r cyfnodolyn ar eich rhan. Dylid cyflwyno allbynnau i Borth Ymchwil Aberystwyth drwy PURE, System Gwybodaeth Ymchwil Gyfredol (CRIS) Prifysgol Aberystwyth.

 

 

Fersiynau Mynediad Agored

 

Isod mae diffiniadauo fersiynau cyn-brint ac ôl-brint o erthygl . Bydd y diffiniadau hyn yn eich helpu i wirio pa fersiwn o'r erthygl sydd angen ei lan-lwytho pan fyddwch yn creu cofnod o'r cynnyrch ymchwil o fewn PURE; ein system gwybodaeth ymchwil gyfredol. Ar ôl dilysu, trosglwyddir y cofnodion wedyn i'n .

Mae cyn-brint yn fersiwn o'r erthygl cyn ei adolygu gan gymheiriaid i'w gyhoeddi. Gall y term gyfeirio naill ai at erthyglau ar gam cynnar o baratoi neu at erthyglau yn y cam olaf cyn cyflwyno i'w adolygu gan gymheiriaid. Yn yr achos olaf mae'r erthygl , wrth gwrs, wedi'u datblygu'n llawn ac yn barod am adolygiad beirniadol ac, os oes angen mân ddiwygiadau o ganlyniad i adolygiad cymheiriaid, gall cyn-brint cam-olaf amrywio ychydig iawn o'r erthygl terfynol.

Ôl-brint yw'r fersiwn terfynol o'r erthygl mae'r awdur yn gweld cyn iddo gael ei gyhoeddi. Mae ôl-brint wedi'i adolygu gan gymheiriaid a'r newidiadau a diwygiadau sy'n ofynnol gan yr adolygwyr wedi cael eu cynnwys. Mae'n union yr un fath â'r fersiwn cyhoeddedig onibai bod cyhoeddwr yn gosod yr erthygl mewn arddull tŷ, aseinio rhifau tudalennau (os yw'r cyfnodolyn yn dal i gyhoeddi mewn print), ychwanegu logo'r cyhoeddwr, manylion hawlfraint, ac yn y blaen. Mewn cynnwys, fodd bynnag, mae ôl-brint terfynol yr awdur a'r fersiwn cyhoeddedig yn effeithiol yr un fath.

 

2. Y Llwybrau Aur/Hybrid

Cyhoeddir yr ymchwil naill ai mewn cyfnodolyn Mynediad Agored - lle mae’n rhaid i’r awdur dalu ffi prosesu erthygl (APC); neu mewn cyfnodolyn confensiynol, gan dalu ffi brosesu i wneud yr erthygl ar gael heb danysgrifiad. Bydd talu costau CPE Mynediad Agored Aur cyhoeddwr yn golygu y bydd papur ar gael yn hwylus i’r holl ddarllenwyr ar wefan y cyhoeddwr heb gael ei gyfyngu i danysgrifwyr y tu ôl i wal dalu. Mae UK Research & Innovation (UKRI) wedi rhoi cyllid grant bloc i Brifysgol Aberystwyth i gefnogi Mynediad Agored Aur ar gyfer ymchwil sy’n deillio o brosiectau a ariennir gan UKRI. Mae hyn yn cynnwys prosiectau myfyrwyr a ariennir. 

Yn ei gyfarfod yn Hydref 2016, cytunodd Pwyllgor Ymchwil PA i newid yn ein polisi ar gyfer neilltuo arian UK Research & Innovation (UKRI) i dalu Costau Prosesu Erthyglau Mynediad Agored Aur ar gyfer papurau gan awduron PA. O fis Tachwedd 2016, bydd ein polisi ar gyfer neilltuo cronfeydd Costau Prosesu Erthyglau UKRI ar gyfer talu costau Mynediad Agored Aur yn newid i drefn fydd wedi’i seilio ar y cyntaf i’r felin. Dylai hynny alluogi defnydd ehangach o gronfeydd CPE ar gyfer staff sy’n cael eu hariannu gan UKRI ar draws y brifysgol a gwella llif ein gwariant Mynediad Agored Aur.

Mae modd gweld rheolau Mynediad Agored UKRI yma: http://www.ukri.org/funding/infiormation-for-award-holders/open-access/open-access-policy/

 

Dewis o Trwyddedau Ailddefnyddio ar Gyger Papurau Mynediad Agored (Creadigol Cyffredin - CC)

Mae trwyddedau ailddefnyddio CC yn darparu ffordd ddefnyddiol o nodi’n benodol at ba wahanol ddibenion y gellir defnyddio gwybodaeth neu ddata sydd wedi’u cynnwys mewn dogfen gyhoeddedig. Y mwyaf haelfrydig o’r trwyddedau hyn yw’r drwydded CC-0 gan nad yw’n gosod unrhyw gyfyngiadau o gwbl o ran defnydd yn y dyfodol, dim hyd yn oed cyfeiriad at y crewyr gwreiddiol. Gyda’r drwydded CC-BY, cyflwynir gofyniad i gydnabod yr awduron/crewyr gwreiddiol yn unrhyw gynnych newydd, ond nid oes cyfyngiadau ar ailddefnyddio deunydd yn fasnachol, creu deunydd sy’n deillio o’r wybodaeth neu’r data gwreiddiol, nac o ran trwyddedu unrhyw weithiau deilliadol yn y dyfodol. Mae’r drwydded CC-BY-NC (y cyfeiriwyd ati uchod) yn cynnwys cyfyngiad ar ailddefnyddio deunydd yn fasnachol, a dyma’r cyfyngiad uchaf a ganiateir gan UKRI i gydymffurfio â gofynion Mynediad Agored Gwyrdd. Am fanylion pellach ynglŷn â’r ystod lawn o drwyddedau ailddefnyddio CC, yn cynnwys CC-BY-NC-ND sy’n gwahardd creu deunyddiau deilliadol, a CC-BY-NC-SA sy’n mynnu na ddylid cyhoeddi unrhyw ddeunydd deilliadol dan drwydded sy’n fwy cyfyngol na’r drwydded a roddwyd i’r gwaith gwreiddiol, gweler: https://creativecommons.org/licenses/ 

 

Dewis o Cyfnodolyn Paru eich Gofynion Mynediad Agored

Mae canllawiau ynglŷn ag a yw cyfnodolion cyhoeddwr arbennig yn cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored UKRI ar gyfer Mynediad Agored Gwyrdd i’w gweld ar wefan Sherpa ar: http://www.sherpa.ac.uk/ . Mae ein tablau Cyfnodolion Ymgynghorol PA yn rhestru a yw cyfnodolion unigol yn bodloni amodau Mynediad Agored UKRI fesul Adran PA, a gellir gweld y rhain yma: https://www.aber.ac.uk/cy/research/good-practice/open-access/where/journal-advisory/

 

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn ag a yw papur neu gyfnodolyn penodol yn gymwys ar gyfer arian i dalu Costau Prosesu Erthyglau PA ar gyfer Mynediad Agored Aur, cysylltwch â: mynediadagored@aber.ac.uk

---------------------------------------------------------------------

Sylwch bod unigolion yn bersonol gyfrifol am gostau Mynediad Agored Aur oni bai bod cyllid wedi’i gymeradwyo ymlaen llaw ar eu cyfer, naill ai o Grant Bloc UKRI neu o fewn eu Hathrofa.

 

NODER FOD

***Cytundeb darllen a chyhoeddi Gwasg Prifysgol Caergrawnt***


Yn rhan o gytundeb tanysgrifio 'Darllen a Chyhoeddi' y Llyfrgell â chyfnodolion Gwasg Prifysgol Caergrawnt mae gennym 7 Cost Prosesu Erthyglau (APC) rhagdaledig ar gyfer awduron PA a bydd 20% o ostyngiad ar Gostau Prosesu Erthyglau pellach. Ceir manylion am y cytundeb ar y dudalen ganlynol. Mae gan PA ymrwymiad Mynediad Agored Canolig: https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-for-uk-authors-jisc

I gael manylion am gyhoeddi drwy Fynediad Agored ar gyfer cyfnodolion Gwasg Prifysgol Caergrawnt: https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5c1cf1f21548802b32cef991/OA-Publishing-Step-by-Step-Guide-Jan-2019.pdf

***Cyhoeddiadau IoP***

Mae gan y Brifysgol gytundeb gyda chyhoeddiadau IoP sy'n cwmpasu mwy na 40 o gylchgronau y maent yn eu rheoli. Mae'r cytundeb hwn yn caniatáu Taliadau Prosesu Erthyglau (APCs) anghyfyngedig i’r cylchgronau hynny heb gost ychwanegol. Mae dolen i'r rhestr gylchgronau, ynghyd â gwybodaeth bellach i'w weld ar y dudalen yma: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/open-access-uk/

Er bod y cytundeb hefyd yn nodi'r posibilrwydd o Daliadau Prosesu Erthyglau (APCs) ostyngedig i gwmpasu nifer o gylchgronau eraill, ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gronfeydd canolog i gwmpasu'r rhain.

*** Cynllun Gostyngiad APC Mynediad Agored Sage Choice ***

Mae gan awduron PA bellach hawl i gael cyfraddau Costau Prosesu Erthyglau (APC) gostyngol o £200 am bob erthygl wrth gyhoeddi papurau yng nghyfnodolion Sage Choice a Sage Premier. Byddwch yn cael eich hysbysu bod yr opsiwn Sage Choice yn bodoli pan fyddwch yn cael e-bost cadarnhau ac eto pan fyddwch yn cael Cytundeb y Cyfranwyr i’w awdurdodi. Dilynwch y ddolen yn y naill e-bost neu’r llall i Dempled Anfoneb Sage Choice a nodwch fod gennych hawl i gael gostyngiad drwy roi "WHEEL2019" yn y maes University/ Institution Account Code. Yna dychwelwch y ffurflen Templed Anfoneb Sage Choice wedi’i llenwi i’r cyfeiriad e-bost Sage perthnasol. Bydd anfoneb am y ffi ostyngol o £200 wedyn yn cael ei godi.

Noder na all awduron hawlio’r gostyngiad hwn yn ôl-weithredol. Mae’n rhaid nodi’r cod gostyngiad pan fyddwch yn gwneud cais am y dewis APC Sage Choice y tro cyntaf.

Mae nifer fach o gyfnodolion Sage wedi’u hepgor o’r cynllun hwn ac mae’r rhestr o’r rhain ar gael ar:
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-choice-journal-and-pricing-exceptions

 

*** Cyfrif Mynediad Agored Wiley ***

Mae llyfrgell PA wedi agor Cyfrif Mynediad Agored Wiley (WOAA) ar gyfer Taliadau Prosesu Erthyglau (APC) ar gyfer holl gyfnodolion Wiley Online Open a Wiley Open Access. Tra bod arian ar gael, bydd awduron cyfatebol PA yn cael gwybod am ein cyfrif WOAA yn eu llythyrau derbyn a dylent glicio ar yr opsiwn "Select Online Open" pan fyddant yn mynd i'r dudalen 'Gwasanaethau Awdur'. Gellir gweld y cyfarwyddiadau llawn ar: https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing-open-access/open-access/onlineopen.html

 


*** Cyhoeddi Mynediad Agored yng Nghyfnodolion Springer ***

Mae llyfrgell Prifysgol Aberystwyth wedi arwyddo cytundeb newydd gyda Springer sy’n cwmpasu’r holl Gostau Prosesu Erthyglau ar gyfer erthyglau a gyhoeddir yn Springer.  Os gweluch yn dda, gweler manylion SpringerCompact ar https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact ac ar http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/7476756/data/v5 ar gyfer rhestru teitlau.

O Hydref 15fed 2015 felly, ni fydd angen talu Costau Prosesu Erthyglau i Springer er mwyn cyhoeddi erthygl mynediad agored mewn cyfnodolyn y tanysgrifir iddo gan Springer gan ein bod ni eisoes wedi talu amdanynt fel rhan o’r cytundeb newydd hwn ac felly’n cydymffurfio’n awtomatig â gofynion mynediad agored cyllidwyr ymchwil. Mae’r cytundeb yn cyfeirio’n benodol at staff addysg uwch yn y DU yn gweithredu fel awdur cyfatebol papurau ond nid yw’n berthnasol pan ddaw’r awdur cyfatebol o’r tu allan i addysg uwch y DU. Caiff aelodau anrhydeddus o staff a myfyrwyr eu cynnwys yn y cytundeb ond nid yw alumni yn rhan ohono. Mae papurau gwreiddiol, adolygiadau a phapurau cyfathrebu cryno yn gymwys.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Gyrchu Agored Aur neu unrhyw agwedd ar gyhoeddi Mynediad Agored, cysylltwch ag: mynediadagored@aber.ac.uk