Canolfan Barrett ar gyfer Rheoli Llyngyr (BCHC)

Cyfarwyddwr: yr Athro Karl Hoffmann

Athrofeydd:  IBERS, IMPACS

Gweledigaeth:

Yn rhan o Gymru sy’n ymateb yn fyd-eang, bydd y ganolfan yn darparu atebion y mae taer angen amdanynt ar gyfer rheoli llyngyr parasitig sy’n achosi afiechydon difrifol mewn pobl, anifeiliaid a phlanhigion.

Crynodeb gweithredol:

Bydd rheolaeth gynaliadwy ar lyngyr parasitig sy’n achosi afiechydon amaethyddol, milfeddygol a biofeddygol yn dibynnu fwyfwy ar ddatblygu diagnosteg/biofarcwyr mwy sensitif, brechlynnau proffylactig a chyffuriau therapiwtig. Mae’r farn yma wedi magu cryn fomentwm ac fe’i cydnabuwyd yn ddiweddar gan lywodraeth y DU (cronfa Ross £1B i gefnogi’r frwydr fyd-eang yn erbyn afiechydon heintus), Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) (cynllun ar gyfer gwaredu afiechydon trofannol a esgeulusir - NTDs) a phartneriaethau cyhoeddus-preifat (London Declaration on NTDs). Ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae grŵp o Brif Ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol (dan arweiniad IBERS, gyda mewnbwn hanfodol gan IMPACS) wedi dod at ei gilydd i fynd i’r afael a’r her hwn ar y cyd gan ddechrau datblygu dulliau arloesol o frwydro yn erbyn afiechydon a achosir gan lyngyr mewn anifeiliaid a phobl. Bydd sefydlu Canolfan Ymchwil Ryngwladol mewn rheoli llyngyr yn canoli’r gweithgareddau hyn gan arwain at: 1) canolbwyntio sylw rhyngwladol yn y maes hwn ar Brifysgol Aberystwyth, 2) denu ymchwilwyr/cymrodyr ymchwil newydd i Brifysgol Aberystwyth sydd â diddordeb mewn rheoli llyngyr, 3) datblygu ffyrdd newydd o weithio ar draws disgyblaethau (o fewn Sefydliadau Addysg Uwch a thu hwnt), 4) cynyddu llwyddiant ceisiadau am grantiau ymchwil, 5) recriwtio a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr Israddedig/Uwchraddedig ym maes rheoli llyngyr fel rhan o gwricwlwm wedi’i sefydlu ym modiwlau/cynlluniau/graddau presennol/arfaethedig neu Ysgolion (e.e. Ysgol Filfeddygol) a 6) ehangu amrywiaeth y cysylltiadau diwydiannol, llywodraethol, elusennol a masnachol â Phrifysgol Aberystwyth, a fydd hefyd yn cefnogi esblygiad y Campws Arloesi a Menter. Bydd sefydlu canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol ym maes rheoli llyngyr yn cynyddu rhyngwladoliad ein gweithgareddau cydweithredol a’u cymhwyso i rai o’r afiechydon heintus anoddaf i’w trin ar ein planed.