Concordat i Gefnogi Datblygu Gyrfa Ymchwilwyr

Wedi ymrwymo i ddarparu rheolaeth a chefnogaeth da i ymchwilwyr a'u gyrfaoedd

Egwyddorion

Mae'r Concordat yn gytundeb rhwng arianwyr a chyflogwyr ymchwilwyr yn y DU, sy'n cynrychioli datblygiad sylweddol mewn polisi cenedlaethol o gefnogi rheolaeth dda ymchwilwyr a'u gyrfaoedd.

  • Cydnabod pwysigrwydd recriwtio, dethol a chadw ymchwilwyr sydd â'r potensial uchaf i gyflawni rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Mae ymchwilwyr yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi gan eu sefydliad sy'n cyflogi fel rhan hanfodol o adnoddau dynol eu sefydliad ac yn elfen allweddol o'u strategaeth gyffredinol i ddatblygu a chyflwyno ymchwil o'r radd flaenaf
  • Mae ymchwilwyr wedi'u paratoi a'u cefnogi i fod yn hyblyg mewn amgylchedd ymchwil fyd-eang sy’n fwyfwy  symudol a amrywiol.
  • Cydnabyddir a hyrwyddir pwysigrwydd datblygiad personol a gyrfa ymchwilwyr, a dysgu gydol oes, drwy bob cam o'u gyrfa.
  • Mae ymchwilwyr unigol yn rhannu'r cyfrifoldeb am eu datblygiad personol a gyrfaol eu hunain, a dysgu gydol oes ac angen iddynt ymgysylltu'n rhagweithiol
  • Rhaid hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb ym mhob agwedd ar recriwtio a rheoli gyrfa ymchwilwyr
  • Bydd y sector a'r holl randdeiliaid yn cynnal adolygiad rheolaidd a chyfunol o'u cynnydd wrth gryfhau deniadol a chynaliadwyedd gyrfaoedd ymchwil yn y DU

Grŵp Concordat Ymchwil Aberystwyth

 

 

Cadeirir Grŵp Concordat Ymchwil Aberystwyth gan y Dirprwy Is Ganghellor Ymchwil. Mae'r grŵp yn goruchwylio'r adolygiad blynyddol o'r Datganiad Polisi ac yn rheoli'r plan gweithredol.  Os ydych yn dymuno gwneud sylw neu wybodaeth pellach cysylltwch a Dr Dafydd Roberts, Swyddog Datblygu Ymchwil

 

Aelodau 2018-2019
Yr Athro Chris Thomas,  Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi) a Chareirydd Grŵp Concordat
Dr Jennifer Deaville, Rheolwr Datblygu Ymchwil a Swyddog Datblygu Ymchwil: Gwyddorau Cymdeithasol a chadeirydd arall y Grŵp Concordat
Yr Athro Rayer Zwiggelaar, Pennaeth Ysgol Graddedigion
Dr Ian Archer, Canolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd
Joy Arkley, Partner Busnes Adnoddau Dynnol
Dr Dafydd Roberts, Swyddog Datblygu Ymchwil: Y Celfyddydau a'r Dyniaeithau
Heather Hinkin, Dirprwy Gyfarwyddwr: Adnoddau Dynnol
Beverley Herring, Ymgynghorydd Gyrfaeoedd
Dr Marie Neal, Swyddog Datblygu Ymchwil: Y Gwyddorau
Sarah Wydall, Deon Cysylltiol - Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi
Dr Charlotte Jones, Cynrychiolydd PDRA

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Cymorth Mewnol:

Ymchwil Busnes ac Arloesi- yn darparu cysylltiadau ac adnoddau i ymchwilwyr, gan gynnwys y Pecyn Ymgeisio am Grantiau Ymchwil


Rhwydwaith Postdoc - yn llwyfan ar gyfer pob aelod o staff ymchwil ac addysgu di-barhaol, ôl-doethurol. Cyfarfodydd anffurfiol unwaith y mis


Sesiynau Ymarfer Da Ymchwil  – Rhaglen o hyfforddiant i ymchwilwyr newydd


Gweithdai goruchwyliwr


Rhaglenni Datblygu Staff - Gwybodaeth ynglyn a darpariaeth hyfforddi ehangach yn y Brifysgol.


Rhaglen Datblygu Sgiliau Ymchwil Cymraeg - Gwybodaeth ynglyn a chyrsiau datblygu ymchwilwyr drwy cyfrwng y Gymraeg gan y Coleg Cenedlaethol.

 


Crwsibl Cymru - Rhaglen proffesiynol ac arwainyddiaeth  ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru


Athena Swan - Cydnabod hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol: cynrychiolaeth, dilyniant a llwyddiant i bawb. Mae ei siarter yn ymestyn y tu hwnt i STEMM i gynnwys y celfyddydau, dyniaethau, busnes a chyfraith.

Cymorth allanol:

Leadership Foundation. (Y Sefydliad Arweinyddiaeth) Mae Aberystwyth yn aelod o'r Sefydliad Arweinyddiaeth ac mae ganddi fynediad am ddim i lawer o'i adroddiadau ac adnoddau, ac mae hefyd yn derbyn gostyngiad o 25% ar bris llawn hyfforddiant a chyrsiau. Mae rhai o'u digwyddiadau hefyd yn rhad ac am ddim. Gweler yma am ragor o fanylion.


Vitae- Rhaglen, rhwydwaith ac adnodd gwe sy'n cefnogi datblygiad ymchwilwyr yn y DU. Mae Prifysgol Aberystwyth yn aelod o'r rhwydwaith Vitae. Gall ymchwilwyr a staff nawr ddefnyddio adnoddau gwe Vitae trwy greu mewngofnodi gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost eich @ aber.ac.uk.

Polisiiau DU ag UE i gefnogi Ymchwilwyr

  EU Charter for Researcher Staff

 Vitae's Researcher Development Statement and Framework

 

‌ Concordat for Engaging the Public with Research

 


Concordat to Support Research Integrity

 

 

Dogfennau Gweithredu ac Adolygu:

Yn anffodus mae'r dogfennau yn Saesneg yn unig

 

2010

2012-20142014-20162016-20182018-2020

Action Plan - 2010

 

Report 2010-2014

 

Action Plan - 2012-2014

 

Report 2014-2016

 

Action Plan - 2015-2016

Report 2018

 

 

Action Plan 2017-2018

 

 

 

Action Plan 2020 

 

Gwybodaeth Rhwydwaith Ôl-Ddoethurol

 

Cyfarfodydd Misol Post Doc (2il dydd Mercher o bob mis)

Cynhelir pob cyfarfod yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Dyddiad

Amser o'r Dydd

Amser

09.01.2019 Noson 5.30-6.30pm
13.02.2019 Prynhawn 3.00-4.00pm
20.03.2019 Noson 5.30-6.30pm
10.04.2019 Prynhawn 3.00-4.00pm
08.05.2019 Noson 5.30-6.30pm
12.06.2019 Prynhawn 3.00-4.00pm
10.07.2019 Noson 5.30-6.30pm
14.08.2019 Prynhawn 3.00-6.30pm
11.09.2019 Noson 5.30-6.30pm
09.10.2019 Prynhawn 3.00-4.00pm
13.11.2019 Noson 5.30-6.30pm
11.12.2019 Prynhawn 3.00-4.00pm