Rheolau Defnyddiwr

 

Rheolau Tŷ ar ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Bwriad yr wybodaeth hon yw helpu defnyddwyr ein holl Gyfryngau Cymdeithasol. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr a staff.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn croesawu unrhyw gyfraniadau o’n cymuned gyfan i’n tudalennau drwy'r cyfryngau cymdeithasol. 

Rydym yn annog y defnyddwyr i gyd i ymdrin â phawb â pharch.

 

Mae ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfrwng i ymwelwyr ymdrin ag ystod o bynciau ac rydym bob amser yn falch o weld pobl yn cyfathrebu â ni ac â’i gilydd ar faterion megis astudio gyda ni, ymchwil, newyddion, digwyddiadau ac unrhyw weithgareddau eraill sy’n gysylltiedig â’n myfyrwyr, ein staff neu’n cyn-fyfyrwyr. Rydym yn falch eich bod am ymuno yn ein sgyrsiau. Gofynnwn i bawb sy’n dewis cymryd rhan gofio’r rheolau tŷ isod:

 

Credwn yn gryf fod gan ein cymunedau i gyd yr hawl i deimlo’n ddiogel a hapus wrth gyfathrebu â ni ar unrhyw gyfryngau cymdeithasol. Deallwn fod defnyddwyr ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol  yn awyddus i ddweud eu dweud, a byddwn yn ymdrechu i fod yn hyblyg ac annog trafodaeth a rhyngweithio ar bob lefel (gan gynnwys fideos, rhannu ffotograffau a chyfrannu at gylchoedd trafod). Serch hynny, byddwn yn dileu sylwadau sydd, yn ein barn ni, yn amhriodol mewn unrhyw fodd. 

 

Ni all defnyddwyr ddefnyddio enw’r Brifysgol i hyrwyddo neu gefnogi unrhyw gynnyrch, safbwyntiau, achos neu blaid wleidyddol. Mae datgan bod Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi eich barn bersonol yn waharddedig. 

Gellid gwahardd unigolyn am byth os bydd yn aflonyddu’n gyson, ymwneud ag unrhyw ffurf ar fwlian, enllibio, defnyddio iaith anweddus, athrodi, sarhau neu’n anllad. Hyd ag y mae modd, dylech osgoi enwi unigolion yn eich negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Mae’n bosib y bydd cynnwys masnachol yn cael ei dynnu. Gellid gwahardd defnyddwyr am byth os ydynt yn parhau i bostio, ac os ydynt yn ein barn ni, yn ymddwyn mewn modd sy’n gyfystyr â sbamio.

 

Gofynnwn i unigolion sydd â chyfrifon cyfryngau cymdeithasol personol ystyried pwy all weld eu proffil, ac i ymddwyn yn unol â hynny. Mae’n bosib eich bod yn ffrindiau â chydweithwyr, myfyrwyr, darpar fyfyrwyr neu bartneriaid y Brifysgol, ac fe ddylech felly ystyried yn ofalus cyn gosod sylwadau am Brifysgol Aberystwyth, ac unrhyw beth a allai achosi tramgwydd, neu y gellid ystyried ei fod yn torri rheolau cyfrinachedd.   

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn arddel y datganiad hawliau a chyfrifoldebau a weinyddir gan wefannau cyfryngau cymdeithasol allanol, ac rydym yn gofyn i bawb ar ein tudalennau wneud yr un peth. Rydym yn annog ein myfyrwyr, staff a chyfeillion i gyd i ddefnyddio’r ddolen gyswllt i roi gwybod am unrhyw gynnwys amhriodol neu sarhaus.

 

Ni fydd Prifysgol Aberystwyth yn gyfrifol am sylwadau, ffotograffau, sylwadau ar y wal, nac unrhyw gyfraniadau gan ddefnyddwyr ar unrhyw dudalennau cyfryngau cymdeithasol. Mae ein gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn cael eu gweinyddu a’u gwirio yn ystod yr wythnos waith arferol (dydd Llun i ddydd Gwener).

 

Gwybodaeth i staff:

 

1. Ni ddylai testunau ar y rhyngrwyd ddatgelu unrhyw wybodaeth sy’n gyfrinachol neu sy’n eiddo i Brifysgol Aberystwyth neu unrhyw drydydd parti sydd wedi datgelu gwybodaeth i’r sefydliad.

 

2. Os yw cyflogai yn gwneud sylwadau am unrhyw agwedd ar weithgareddau’r Brifysgol, nid yw’n ddigon iddynt ddatgan yn glir eu bod yn aelod o staff, a chynnwys ymwadiad. Dylai testunau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fod yn broffesiynol ac yn barchus eu naws. Os yw aelod o staff yn gwneud sylwadau ar ran y Brifysgol, neu hyd yn oed fel aelod o’r Brifysgol, gallai hynny adlewyrchu ar enw da’r Brifysgol. Dylai aelodau o staff fod yn ymwybodol y byddant, fel aelodau o staff y Brifysgol, yn dylanwadu ac yn ffurfio rhan o enw da’r Brifysgol ar-lein. Peidiwch â gwneud sylwadau sarhaus neu ddirmygus am fyfyrwyr, aelodau o staff neu unigolion eraill, na chyhoeddi delweddau anllad neu ddifrïol. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gymryd camau disgyblu os yw’n briodol ac, mewn achosion difrifol, gall difenwi arwain at gamau cyfreithiol. Am bolisi’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar hyn, gweler: http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/socialnetworking/

 

3. Dylai aelodau o staff ddiogelu brand y Brifysgol. Wrth osod testunau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol swyddogol y Brifysgol, ystyrir eu bod yn cynrychioli’r Brifysgol, a bydd ganddynt felly gyfrifoldeb i sicrhau bod cyfathrebiadau yn briodol (ar gyfer y gynulleidfa ac yn unol â pholisïau eraill y Brifysgol). Dylai staff fod yn fanwl gywir, yn barchus o eraill a gwaith y Brifysgol.

4. Ni ddylai testunau ar y rhyngrwyd gynnwys logo neu nodau masnach y Brifysgol oni bai bod caniatâd y Swyddog Cyfryngau Cyhoeddus yn cael ei geisio a’i roi.

5. Rhaid i destunau ar y rhyngrwyd barchu cyfreithiau hawlfraint, preifatrwydd, defnydd teg, datgelu ariannol, a chyfreithiau eraill perthnasol.

6. Ni ddylai cyflogai hawlio nac awgrymu eu bod yn siarad ar ran y Brifysgol, oni roddir caniatâd i wneud hynny gan yr Uwch Dîm Rheoli.

7. Rhaid ceisio cytundeb y Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol yn achos yr holl flogiau corfforaethol, tudalennau Facebook, cyfrifon Twitter ac ati pan fo’r cyflogai’n ysgrifennu am y Brifysgol.

 

8. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw’r hawl i ofyn bod rhai pynciau’n cael eu hosgoi, i dynnu testunau penodol yn ôl, ac i ddileu sylwadau amhriodol.

 

9. Dylid cymryd gofal a cheisio lleihau defnydd personol o’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod oriau gwaith. Byddwch yn ymwybodol bod cydweithwyr yn aml yn ymwybodol o’r amser rydych yn treulio ar wefannau cyfryngau cymdeithasol.

 

10. Argymhellwn bod staff yn cysylltu â’r Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol am gyngor ac arweiniad pan maent am ddefnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol.

 

11. Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau i roi testunau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol a redir gan Brifysgol Aberystwyth at sylw’r Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol: socialmedia@aber.ac.uk

 

12. Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau i ddileu cynnwys ar  wefannau cyfryngau cyhoeddus a redir gan Brifysgol Aberystwyth at sylw’r Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol: socialmedia@aber.ac.uk

 

13. Dylai unrhyw geisiadau i sefydlu presenoldeb ar wefan Cyfryngau Cymdeithasol gael eu gwneud i’r Swyddog Cyfryngau Cymdeithaso: socialmedia@aber.ac.uk 

 

14. Rhoddir caniatâd i Ddileu, Gwneud Sylw, a Gosod Testun ar ran y Brifysgol a’i hadrannau gan y Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol, sydd yn ei dro wedi cael caniatâd i wneud felly gan yr Uwch Dîm Rheoli. Dylid gwneud pob cais drwy’r cyswllt hwn.

 

 

 Gwybodaeth bellach:

Mae gwybodaeth bellach am y  dudalen we hon i’w gael yma: Social Media Policy Cymraeg .

 

Polisïau a Gweithdrefnau Adnoddau Dynol http://www.aber.ac.uk/cy/hr/pandp/