Cofrestru a Chyflwyno

Cofrestru

Rhaid i bob dringwr lenwi Ffurflen Gofrestru Box Rox cyn defnyddio’r cyfleuster, a chodir tâl untro o £6 am wneud hynny.

Dringwyr Iau

Rhaid i oedolyn (dringwr profiadol neu un sydd wedi cwblhau sesiwn gyflwyno) oruchwylio dringwyr iau, a bydd yn rhaid iddynt lofnodi 'Ffurflen Derbyn Cyfrifoldeb' yn y Dderbynfa ar gyfer pob ymweliad – y gymhareb uchaf rhwng oedolion a dringwyr iau yn ystod yr ymweliadau hyn yw 1:2. Mae ffurflen 'Canllawiau Goruchwylio Dringwyr Iau’ ar gael yn y Dderbynfa er gwybodaeth.

Dringwyr Newydd

Rhaid i ddringwyr newydd gwblhau sesiwn gyflwyno (gweler isod) neu gael eu goruchwylio gan ddringwr profiadol sydd wedi llofnodi Ffurflen Derbyn Cyfrifoldeb gyda’r dringwr newydd yn y Dderbynfa.

Dringwyr Profiadol

Caiff dringwyr profiadol sydd wedi cwblhau datganiad hunanasesu cymhwystra fel rhan o’r Ffurflen Gofrestru ddechrau dringo ar unwaith.

Cyflwyno

Os ydych chi’n dringo am y tro cyntaf neu os ydych braidd yn rhydlyd, bydd sesiwn gyflwyno o gymorth i chi i ddod yn gyfarwydd â’r wal a’r mesurau sydd eu hangen i ddringo’n ddiogel. Caiff y sesiynau cyflwyno eu cynnal gan hyfforddwyr dringo cymwys mewn grwpiau bach.

I archebu sesiwn gyflwyno i’r wal ddringo ewch i’r Dderbynfa neu ffoniwch 01970 622280

 

Nodiadau Diogelwch

Er mwyn sicrhau bod pawb sy’n dringo ar y wal yn ddiogel, caiff y wal ddringo ei goruchwylio’n barhaus. Mae hyn yn sicrhau bod y dringwyr yn cadw at y safonau arfer da o ran dringo a nodir yn Nhelerau Defnyddio Box Rox. Gofynnir i unrhyw ddringwr nad yw’n bodloni’r safonau angenrheidiol er mwyn dringo’n ddiogel:

  1. Newid eu dull dringo fel y bo’n briodol

  2. Cwblhau (neu ail-wneud) y sesiwn gyflwyno

  3. Os bydd dringwr yn tramgwyddo dro ar ôl tro caiff ei aelodaeth Box Rox ei diddymu