Anwythiad i'r Ganolfan Chwaraeon

 

Bydd angen cyfarwyddo gyda’r canllawiau newydd y Ganolfan Chwaraeon cyn eich ymweliad drwy glicio ar y linc isod:

COVID-19 - Rhagarweiniad wrth Ailagor

Gwybodaeth Cyffredinol y Ganolfan Chwaraeon

Bydd yna nifer o newidiadau i’ch profiad o ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon oherwydd cyfyngiadau sy’n ymwneud a COVID-19. Mae’r newidiadau wedi’i wneud gyda diddordeb chi'r cwsmer mewn golwg. 

Gofynnwn eich bod yn cyfarwyddo gyda’r canllawiau newydd cyn eich ymweliad.

Bydd angen gwisgo gorchudd wyneb tu fewn i'r ganolfan chwaraeon pryd bynnag nad ydych yn ymarfer corff, oni bai bod gennych chi eithriad. I gefnogi hyn, allwn ni ddarparu gorchudd wyneb i chi. 

Nid yw Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell gwisgo gorchudd wyneb ystod ymarfer corff, ac rydym yn cefnogi hyn trwy eithriad yn ei'n ganllawiau ar gyfer defnyddio gorchudd wyneb. 

 

Cynllunio'ch ymweliad

 

 • Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn ail-agor ar y 24ain o fis Awst i aelodau yn unig – os ydych yn gwsmer newydd, dilynwch y ddolen isod i ymaelodi: 
 • Fel aelod, bydd angen archebu eich gweithgaredd cyn cyrraedd y Ganolfan Chwaraeon, ni fydd modd galw heibio na tharo draw i’r ganolfan heb archebu lle.
 • Gall archebion cael eu gwneud trwy ein system archebu a fydd yn fyw cyn bo hir, neu dros y ffôn i’r dderbynfa – galwch 622280.
 • Fydd ddim modd dod i’r ganolfan heb archebu ymlaen llaw, ac mae rhaid cyrraedd ar yr amser a archebwyd.
 • Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, ac mae’n rhaid cadw at yr amseroedd cychwyn a gorffen yn llym er mwyn galluogi’r gwaith glanhau.
 • Dim ond un sesiwn y dydd y bydd unigolyn yn cael ei harchebu tan fydd y cyfyngiadau yn cael eu codi.
 • I’n helpu ni i reoli mynediad a lleihau ciwiau mae amseroedd cychwyn y sesiynau wedi’u gwasgaru, ac rydym yn gofyn i gwsmeriaid gyrraedd y ganolfan ar yr amser sydd wedi’i roi gan y system archebu.
 • Bydd y slot i’r gampfa yn cychwyn ar yr awr, bydd nofio yn cychwyn 15 munud wedi’r awr, a bydd y dosbarthiadau ymarfer corff yn cychwyn ar yr hanner awr, gyda phob slot yn 45 munud o hyd.
 • Cyrhaeddwch yn barod ar gyfer y gweithgaredd rydych wedi’i archebu. Os nofio y byddwch ei wneud, gwisgwch ddillad nofio o dan eich dillad arferol.
 • Rydym yn eich cynghori i beidio â dod â llawer o eiddo personol gyda chi gan na fydd yr ystafelloedd newid ar gael ar gyfer defnyddwyr y gampfa na chwsmeriaid y dosbarthiadau ffitrwydd, ac ni fydd loceri ar gael ar ledled y ganolfan.

Peidiwch â dod i’n safleoedd o gwbl os oes gennych symptomau neu os ydych yn teimlo’n sâl mewn unrhyw ffordd.

 

 

 

Cyrraedd y Ganolfan

 

 • Bydd gofyn i'r cwsmeriaid gyrraedd y Ganolfan Chwaraeon ar yr amser sydd wedi’i roi gan y system archebu.
 • Bydd pob gweithgaredd yn para 30/45 munud. Mae hyn yn rhoi amser i’r staff lanhau’r adnoddau cyn i’r grŵp nesaf ddod mewn.
 • Bydd system giwio ar waith wrth y fynedfa i leihau'r niferoedd a fydd yn y dderbynfa ac o’i chwmpas ac i gydymffurfio â’r canllawiau pellhau cymdeithasol.
 • Gofynnir i gwsmeriaid lanhau eu dwylo gyda’r hylif glanweithio a ddarperir cyn mynd i mewn i’r adeilad ac yn rheolaidd yn ystod eich ymweliad.
 • Bydd gofyn i chi i ddangos eich cerdyn yn y dderbynfa cyn mynd i’ch gweithgaredd.
 • Bydd ein staff yn eich cyfeirio at y man lle y bydd eich gweithgaredd yn cael ei gynnal neu gallwch ddilyn y marciau olion traed ar y llawr trwy’r system unffordd. Bydd lleoliadau rhai gweithgareddau wedi’u newid, gwiriwch leoliad eich gweithgaredd wrth archebu.
 • Bydd y cwsmeriaid yn cael eu hannog i ddod â photeli dŵr wedi’u llenwi eisoes gyda nhw ac mae’r peiriannau dŵr ar gael os bydd angen eu hail-lenwi.
 • Dim ond un fydd yn cael mynd i mewn i’r toiledau ar y tro, sef dim ond 1 unigolyn y tu mewn i’r ystafell ar unrhyw adeg.