Cais i 'Astudio Gartref'

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhoi mesurau angenrheidiol ar waith i sicrhau diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr, ein staff a'r gymuned ehangach. Gobeithiwn y gallwn groesawu myfyrwyr, rhai newydd a rhai sy'n dychwelyd fel ei gilydd, i'r campws ym mis Medi 2020.

Deallwn y gallai rhai myfyrwyr fod yn cyrraedd yn hwyrach na'r lleill oherwydd cyfyngiadau teithio, am resymau iechyd neu o ganlyniad i ffactorau eraill. Bydd y myfyrwyr hynny sy'n cyrraedd yn hwyr yn gallu cofrestru a chychwyn ar eu cyrsiau o bell.

Er mwyn inni gydweithio â chi i sicrhau y gallwch ddychwelyd i fywyd prifysgol mor fuan â phosib, bydd angen ichi wneud cais i 'Astudio Gartref' drwy lenwi'r ffurflen ar-lein isod.

Cyn gwneud cais i 'Astudio Gartref', fe'ch cynghorir i ystyried y pethau hyn: -

  • Bydd angen i fyfyrwyr o'r Deyrnas Gyfunol sy'n gwneud cais i 'Astudio Gartref' am resymau iechyd ddarparu tystiolaeth feddygol i gyd-fynd â'u cais. Cofiwch mai dim ond oddi wrth grwpiau penodol sy'n agored i niwed yn glinigol y byddwn yn derbyn ceisiadau i 'Astudio Gartref' am resymau iechyd, a cheir rhestr lawn o'r categorïau perthnasol yma, neu e-bostiwch accessibility@aber.ac.uk.
  • Bydd angen i fyfyrwyr sy’n gofyn am 'Astudio Gartref' am resymau iechyd meddwl neu resymau eraill fodloni’r meini prawf ar gyfer y categori ‘Arall’.
  • Rhaid i fyfyrwyr o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd gyrraedd y Deyrnas Gyfunol cyn 31 Rhagfyr 2020 er mwyn iddynt fod yn gymwys i wneud cais yn rhan o Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd.
  • Bydd angen ar fyfyrwyr o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy'n cyrraedd ar ôl 31 Rhagfyr 2020 fisa i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.
  • Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy'n dymuno cael fisa Haen 4 i astudio gyda ni ddarparu tystiolaeth eu bod wedi cyflwyno cais am fisa cyn y gallant gofrestru ar eu cyrsiau.
  • Dim ond o fewn 90 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'u fisâu y caiff myfyrwyr nad ydynt o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sydd wedi sicrhau fisa Haen 4 deithio i'r Deyrnas Gyfunol. Bydd angen i fyfyrwyr Haen 4 nad ydynt yn teithio o fewn 90 diwrnod wneud cais am fisa clirio mynediad newydd.
  • Rhaid i fyfyrwyr nad ydynt o'r Deyrnas Gyfunol sy'n bwriadu gwneud cais yn rhan o'r llwybr newydd Ôl-Astudio i Raddedigion gyrraedd y Deyrnas Gyfunol cyn 6 Ebrill a chwblhau semester olaf eu hastudiaethau yn y Deyrnas Gyfunol.  
  • Rhaid i bob myfyriwr gysylltu â'r 'Swyddfa Lety', neu â landlord preifat, i sicrhau y bydd eu llety ar gael pan fyddant yn cyrraedd, ac i weld a oes unrhyw arian yn daladwy am y cyfnod y buont yn absennol.
  • Bydd yn rhaid i bob myfyriwr sicrhau na fydd y ffaith eu bod yn cyrraedd Aberystwyth yn hwyr yn effeithio ar unrhyw nawdd ariannol y maent yn ei gael.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch astudiogartref@aber.ac.uk

Llenwch y ffurflen gais 'Astudio o Gartref'