Tîm Gyrfaoedd

Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr a Gyrfaoedd

Caryl Davies

Mae gan Caryl brif gyfrifoldeb am y Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr a Gyrfaoedd yn eu cyfanrwydd.

 

Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr a Gyrfaoedd

Siân Furlong-Davies

Fel rhan o dim rheoli yr adran mae gan Siân gyfrifoldeb am y Gwasanaeth Gyrfaoedd, ei gyfeiriad strategol a'i dargedau a dangosyddion perfformiad.

E-bost: ssd@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Tîm Rheng-Flaen

Summer McDonnell
Ymgynghorydd Cyflogadwyedd Myfyrwyr

Mae Summer yn gyfrifol am hwyluso a gweithredu'r gwasanaethau rheng flaen yr adran i holl fyfyrwyr a graddedigion y Brifysgol. Mae hi hefyd yn gyfrifol am adnoddau a mewnbynnu swyddi gwag ar gyrfaoeddABER yn ogystal â sicrhau bod ystod eang o adnoddau gwybodaeth berthnasol a chyfredol ar gael yn rhwydd ar gyfer ein myfyrwyr a graddedigion.

E-bost: slm17@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr

Gwen Adams
Rheolwr Ymgysylltu Cyflogwyr

Gwen sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am y gwaith ymgysylltu â chyflogwyr a wnaed gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd, a gynlluniwyd i hysbysu, annog a chefnogi datblygiad sgiliau hunan-ymwybyddiaeth, cyflogadwyedd a chynllunio gyrfa. Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio gwaith ymgysylltu â chyflogwyr i drafod a darparu cyfleoedd profiad gwaith o ansawdd a chymryd rhan mewn digwyddiadau ar y campws, a chydlynu AberYmlaen, rhaglen unigryw o ran mentrau cyflogadwyedd yn cyfuno hyfforddiant a lleoliad gwaith, gyda'r nod clir o helpu myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth i deimlo'n hyderus ac yn barod i gwrdd â her y farchnad swyddi i raddedigion.

E-bost: gwa3@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 621536

 

Jacqui Ho
Swyddog Cydlynu â Chyflogwyr

Mae Jacqui yn gyfrifol am gysylltu cyflogwyr gyda myfyrwyr presennol trwy ddigwyddiadau ar gampws i hyrwyddo interniaethau a chyfleoedd i raddedigion. Mae hi'n adnabod ac yn dod o hyd i ystod eang o gyflogwyr sy'n cyfateb i fyny ag anghenion ein myfyrwyr ac adrannau academaidd er mwyn cefnogi datblygiad cwricwla a helpu ein myfyrwyr i fod mor barod i waith ac sy’n bosib.

E-bost: jah30@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 628670

 

Eluned Gramich
Ymgynhorydd Cefnogi Graddedigion

Eluned yw'r Ymgynghorydd Cefnogi Graddedigion ar gyfer rhaglen Cymorth i Raddedigion. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

E-bost: elg53@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Clodagh Metcalfe
Cynorthwy-ydd Cefnogi Graddedigion

Clodagh yw'r Cynorthwy-ydd Cefnogi Graddedigion ar gyfer rhaglen Cymorth i Raddedigion. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

E-bost: cjm27@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

        

Tîm Ymgynghorydd Gyrfaoedd

James Cuffe
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

James yw Ymgynghorydd Gyrfaoedd IBERS sydd â chyfrifoldeb dros gyrsiau sy'n amrywio o amaethyddiaeth i sŵoleg. Mae’n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Mae hefyd yn gyfrifol am gydlynu datblygiadau o fewn gyrfaoeddABER, porth swyddi gwag a digwyddiadau’r Gwasanaeth Gyrfaoedd.

E-bost: jpc11@aber.ac.uk 
Ffôn: (01970) 622378

 

Bev Herring
Ymgynghorydd Gyrfaoedd                                                                                                                 

Bev yw'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd gyda chyfrifoldeb am yr Ysgol Fusnes, yr adran IMLA, a hefyd yr Ysgol i Raddedigion. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn yr adrannau yna, gan gynnwys ymchwilwyr PhD a myfyrwyr Meistr ar draws y brifysgol yn elwa o addysg, gwybodaeth a cyfarwyddyd gyrfaol. 

E-bost: bch@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Joanne Hiatt
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Jo yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am yr adrannau Addysg, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Ieithoedd Modern, Celf, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Hi hefyd yw Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Gwasanaeth Gyrfaoedd gyda chyfrifoldeb am gydlynu datblygiadau o fewn y maes hwn.

E-bost: jeb@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Morwenna Jeffery
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Morwenna yw'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am yr adrannau Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Mae hi hefyd yn gyfrifol am gydlynu gwaith ddatblygu a diweddaru gwefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

E-bost: mrj11@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

 

Anna McAdam
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Anna yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am yr adrannau Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Seicoleg, ac Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Mae hi'n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol. Mae hi hefyd yn gyfrifol am gydlynu, datblygu a hyrwyddo cynllun eFentora y Brifysgol sy'n cysylltu myfyrwyr presennol gyda chyn-fyfyrwyr.

E-bost: anm43@aber.ac.uk 
Ffôn: (01970) 622378

 

Tony Orme
Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Tony yw'r Ymgynghorydd Gyrfaoedd sy'n gyfrifol am Ysgol y Gyfraith, Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Hanes a Hanes Cymru. Mae’n cyflwyno darlithoedd, gweithdai, digwyddiadau, ymgynghoriadau unigol a sesiynau grŵp rhyngweithiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn elwa o addysg, gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaol.  Mae hefyd yn gyfrifol am bob agwedd ar helpu myfyrwyr, graddedigion a staff sydd â diddordeb mewn menter, hunan-gyflogaeth a chychwyn busnes newydd, i droi eu syniadau da yn fusnesau da.

E-bost: awo@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622378

                         

Tîm GO Wales

Lewis Richards
Rheolwr Strategol GO Wales

Lewis yw’r Rheolwr Strategol ar gyfer GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Lewis yn goruchwylio’r rhaglen hon o gymorth a chyfleoedd wedi'u teilwra ar gyfer myfyrwyr ifanc sy'n wynebu rhwystrau i brofiad gwaith. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

E-bost: lhr@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 622099            

                                                                                                             

Lorraine Spencer
Ymgynghorydd Datblygiad GO Wales

Mae Lorraine yn Ymgynghorydd Datblygiad ar gyfer y rhaglen a ariennir gan ESF, GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Lorraine yn cysylltu â chyflogwyr ledled Cymru i ddatblygu cyfleoedd profiad gwaith o ansawdd ar gyfer myfyrwyr a graddedigion.

E-bost: lms9@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 628517

 

Stanislav Kollarik
Ymgynghorydd Datblygiad GO Wales

Mae Stanislav yn Ymgynghorydd Datblygiad ar gyfer y rhaglen a ariennir gan ESF, GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Stanislav yn cysylltu â chyflogwyr ledled Cymru i ddatblygu cyfleoedd profiad gwaith o ansawdd ar gyfer myfyrwyr a graddedigion.

E-bost: stk25@aber.ac.uk
Ffôn: (01970) 628517

 

Cheryl Skelton
Swyddog Gweinyddol GO Wales

Cheryl yw Swyddog Gweinyddol ar gyfer y rhaglen a ariennir gan ESF, GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae Cheryl yn darparu cymorth gweinyddol gyda hawliadau ariannol, dogfennaeth a llwybrau archwilio ar gyfer y prosiect gan gynnwys gefnogi'r Ymgynghorwyr ym mhob agwedd o'i dasgau o ddydd i ddydd.

E-bost: cas66@aber.ac.uk
Ffôn:(01970) 628518

 

Menter

Louise Somerfield
Swyddog Gweinyddol Menter

Louise yw'r Swyddog Gweinyddol ar gyfer AberPreneurs. Mae AberPreneurs yn helpu myfyrwyr, graddedigion a staff sydd â diddordeb mewn menter, hunan-gyflogaeth a chychwyn busnes newydd, i droi eu syniadau da yn fusnesau da.

E-bost: los14@aber.ac.uk
Ffôn:(01970) 628451