Bod yn Barod am Waith

Er mwyn bod yn barod am fyd gwaith wedi ichi raddio mae angen casglu ac elwa o cyn gymaint o brofiadau ag sy'n bosibl yn ystod eich amser yn y Brifysgol er mwyn datblygu ystod grymus o sgiliau a galluoedd. 

Yn ogystal, os nad yn bwysicach fyth, mae'n hanfodol eich bod yn sylweddoli ac yn deall pa gymwyseddau sydd gennych a sut maent yn berthnasol i sefyllfaoedd eraill yn eich bywyd y tu hwnt i fud academaidd.

Sut allwch wneud hyn?

                    Pobl yn cyrraedd llinell cychwyn

 

1.  Cewch amryw o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau fel rhan anatod o'ch cwrs gradd, felly ystyriwch eich modiwlau yn ofalus i ddeall yr ystod o sgiliau rydych yn eu datblygu wrth ddilyn pob modiwl.  Bydd eich darlithwyr a llawlyfr pob modiwl yn eich helpu gyda hyn.

2.  Fel rhan o'r broses tiwtorial gofynir i chi gwblhau Rhestr Wirio Sgiliau GraddedigionAber, mae hwn yn eich annog i ystyried yn fanwl pa sgiliau sydd gennych a pha dystiolaeth gellir ei gynnig i brofi hyn.

3.  Manteisiwch ar bob cyfle i fynychu darlithoedd a gweithdai a gynigir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn eich hadran, gall rhai fod yn rhan o'ch modiwlau ond bydd rhai eraill yn ddewisol - ewch i bob un!  

4.  Cofrestrwch ar weithgareddau eraill a gynigir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd megis gweithdai sgiliau a gweithgareddau gan gyflogwyr lle cewch fanylion pellach ar opsiynau a chyfleoedd.  Cewch fanylion am bob gweithgaredd ar gyrfaoeddABER.

5.  Lluniwch rwydwaith defnyddiol o gysylltiadau a fydd yn medru darparu gwybodaeth, cyngor ac awgrymiadau yn ychwanegol i'r hyn a gynigir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.  Gall fynychu'r gweithgareddau a gyfeirir atynt ym mhwynt 4 uchod sydd yn cael eu hysbysebu ar gyrfaoeddABER fod yn un ffordd o wneud hyn, ond manteisiwch ar gynllun eFentora'r Brifysgol hefyd lle gellir cysylltu â chyn-raddedigion a derbyn awgrymiadau a syniadau ganddynt hwy.

6.  Ystyriwch yr opsiwn o weithredu mewn modd mwy mentrus ac entreprenwraidd, mae'n bosibl gall hunan-gyflogaeth fod yn opsiwn addas i chi, felly mynwch wybodaeth pellach. Cychwyn eich Busnes / Menter Cymdeithasol eich Hun

7.  Os y bu i chi gymryd blwyddyn allan cyn dod i'r Brifysgol, neu mae gennych awydd gwenud hynny wedi ichi raddio, yna mae llawer o opsiynnau ar gynnig a fydd yn rhoi digon o gyfle i ddatblygu sgiliau sydd yn addas iawn i fyd gwaith ac a werthfawrogir gan gyflogwyr.  Gweler syniadau pellach am hyn yma, lle cewch fanylion ar agwedd cyflogwyr i hyn hefyd.

8.  Os ydych o'r farn bod datblygu sgiliau a phrofiadau yn anoddach fyth i chi yn bersonol oherwydd amgylchiadau penodol, yna gall rhaglenni Aber+ neu GO Wales fod yn bosibiliadau addas i chi eu hystyried.