Graddedigion 2021

Ymunwch â ni am fis o weithgareddau ym mis Mehefin, pob un wedi'i gynllunio i'ch cefnogi wrth i chi symud o'ch astudiaethau i fywyd graddedig. Cwrdd â chyflogwyr a chyn-fyfyrwyr, ymunwch â'n gweithdai gyrfa a sgiliau, ac, os ydych chi'n entrepreneur ifanc, cymerwch ran yn Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf.

Dydd Llun 7 Mehefin, 11yb  Sut i apelio at gyflogwyr graddedigion – safbwynt y cyflogwr

Dysgwch sut i ysgrifennu ceisiadau o safon a sicrhau’r swydd honno i raddedigion drwy ddeall yn union yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano yn y farchnad swyddi gystadleuol. Ymunwch â ni yn y weminar hon a fydd yn cynnwys panel rhyngweithiol. Cewch glywed gan y cyflogwyr pwysicaf wrth iddynt drafod y sgiliau y maent yn chwilio amdanynt o blith recriwtiaid sy’n raddedigion. (Admiral, BCC-IT, Civil Service, NHS Wales). Gwylio'r recordiad

Dydd Mawrth 8 Mehefin, 11yb  Sut i adnabod eich sgiliau

Ydych chi’n ansicr ynghylch y sgiliau yr ydych wedi’u datblygu o’ch profiad prifysgol? Dewch i wrando ar hanesion gyrfaoedd graddedigion diweddar a darganfod pa sgiliau y mae eich profiad prifysgol wedi’u datblygu a sut i adnabod eich sgiliau er mwyn sicrhau llwyddiant yn y farchnad swyddi i raddedigion. Gwylio'r recordiad

Dydd Mercher 9 Mehefin, 11yb  Sut i gyfleu'ch sgiliau yn y broses ymgeisio

Gweithdai ar asesiadau ar-lein, cyfweliadau fideo a chanolfannau asesu. Join session

Dydd Iau 10 Mehefin, 11yb  Sgwrs agored

Dewch i'r sesiwn anffurfiol hon gyda'r tîm Gyrfaoedd ar ddiwedd ein hwythnos gyntaf o ddigwyddiadau. Cyfle i fyfyrio, rhoi adborth a gofyn cwestiynau y byddech chi ddim ond wedi meddwl amdanyn nhw nawr. Join session

Dydd Iau 10 Mehefin, 12yp  Gradcracker - Sut i ddechrau eich gyrfa STEM

Dechreuwch eich taith yrfa STEM, darganfyddwch sut gyda Gradcracker. Join zoom session (Meeting ID: 970 9549 2835, Passcode: 279024)

Dydd Iau 10 Mehefin, 4yp  Gloywi eich CV

Eich CV yw eich dogfen farchnata bersonol, ac mae’n rhan hanfodol o chwilio am leoliadau gwaith, swyddi wrth raddio, cyrsiau ôl-raddedig a mwy. Hoffech chi wybod mwy am y math o wybodaeth i’w chynnwys mewn CV a sut i'w eirio'n effeithiol? Bydd y weminar hon yn amlinellu’r pethau allweddol y mae angen i chi eu cynnwys yn eich CV a sut i sicrhau eich bod chi’n sefyll allan. Join session

Dydd Llun 14 Mehefin, 2yp  A yw hi’n rhy hwyr i wneud cais am gwrs Meistr?

Nac ydyw, dyw hi ddim yn rhy hwyr, ond bydd angen ichi wneud cais yn fuan iawn os ydych am gychwyn ym mis Medi/Hydref. Dyma sesiwn sy’n llawn gwybodaeth ac sy’n archwilio'r rhesymau dros fynd ati i astudio ar lefel Meistr a sut mae hyn yn cyd-fynd â'ch cynlluniau o ran gyrfa, ynghyd â rhoi arweiniad ymarferol ar y broses ymgeisio. Join session

Dydd Mercher 16 Mehefin, 11yb  Ymchwilio i’ch opsiynau gyrfa

Pa un yw’r cyfeiriad cywir ar eich cyfer wedi ichi gwblhau eich astudiaethau? Mae angen bod yn wybodus wrth ddewis y cam nesaf. Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r broses o wneud penderfyniadau am eich gyrfa ac yn rhoi cymorth ymarferol wrth ddewis y cam nesaf. Join session

Dydd Iau 17 Mehefin, 10yb  Bod gam ar y blaen gyda mentor

Gall cael mentor eich helpu i gael cipolwg ar fyd gwaith a'ch helpu i benderfynu pa yrfa sy'n gweddu orau i chi. Bydd mentoriaid yn rhannu eu profiadau unigryw, eu gwybodaeth yrfaol a'u harbenigedd. Yn y weminar hon byddwch yn dysgu sut i gysylltu a chreu cysylltiad â mentor ar gynllun eFentora’r brifysgol. Dangoswyd bod mentora yn cael dylanwad uniongyrchol ar lwyddiant mewn gyrfa felly manteisiwch ar y cyfle hwn i fod gam ar y blaen. Join session

Dydd Llun 21 Mehefin, 11yb  Dod o hyd i gyfleoedd i raddedigion

I ble yr ewch chi i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd i raddedigion? Bydd y weminar hon yn nodi’r ffyrdd o ddod o hyd i gyfleoedd da i raddedigion fel man cychwyn wrth chwilio am swydd. O gofio nad yw dwy ran o dair o swyddi fyth yn cael eu hysbysebu, bydd y sesiwn hon yn rhoi sylw i'r strategaethau y gallwch eu defnyddio i gysylltu â chyflogwr posib. Join session

Dydd Mercher 30 Mehefin, 11yb  Sgiliau Cyfweld

Cyfweliad ar-lein yn fuan? Bydd y webinar yma yn rhoi cipolwg o ddatblygu a defnyddio eich sgiliau cyfweld, a beth y gallwch chi ei ddisgwyl o gyfweliad ar-lein. Yn ogystal, byddwn yn edrych ar rai cwestiynau cyfweliad cyffredin, a strategaethau ar gyfer eu hateb. Join session

Wythnos Cychwyn Busnes Yr Haf, 14 - 18 Mehefin

Os ydych chi eisiau datblygu syniadau am ddechrau busnes, mynd yn llawrydd, ehangu eich busnes neu fenter gymdeithasol, mae rhywbeth sy’n addas i bawb yng Ngŵyl Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf. Cofrestrwch yma!