Hwb Cefnogi Gyrfa COVID

Rydym yn gwybod bod llawer ohonoch yn bryderus am effaith y pandemig coronafeirws 2020 ar eich rhagolygon gyrfa a'ch opsiynau.

Mae arnom eisiau eich sicrhau bod llawer y gellir ei wneud o hyd, a digon i edrych ymlaen ato, ac mae llawer o gymorth ar gael i'ch helpu i ymlwybro drwy’r sefyllfa newydd ac annisgwyl hon.

Rhan o'r gefnogaeth honno yw'r 'hwb’ ' ar-lein hwn sy'n dod ag adnoddau gyrfaoedd a'r wybodaeth orau ynghyd mewn un lle. Rydym yn gobeithio y bydd yn eich annog i gymryd camau i ymateb i'r heriau a achosir gan y pandemig, yn y sefyllfa sydd ohoni ac mewn byd gwaith ôl-COVID, a'i fod yn eich helpu i deimlo'n gadarnhaol.

Mae'r 'hwb' hwn yn fenter newydd i ni, cadwch olwg arno wrth i'r adnodd barhau i gael ei ddatblygu. Hefyd, croesewir unrhyw adborth neu syniadau i’w wella (e-bostiwch gyrfaoedd@aber.ac.uk).

Rydym Ni Ar-lein

Cymorth a defnydd o’n gwasanaethau ble bynnag rydych chi

Rydyn ni'n dal i fod yma i'ch helpu chi! Nid oes tarfu wedi bod ar ein gwasanaethau gan fod popeth naill ai ar-lein yn barod, neu rydym wedi ei symud yno!

P'un a ydych yn fyfyriwr cyfredol, neu'n un o'n graddedigion, cysylltwch ag unrhyw ymholiad sydd gennych – a chofiwch ein bod yn cynnig gwasanaeth gydol oes, waeth pryd gwnaethoch raddio na sawl gwaith rydych wedi cysylltu â ni yn y gorffennol.

Os ydych chi eisiau...

  • Trefnu apwyntiad 1:1 gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd
  • Cyflwyno ymholiad cyflym trwy’n galw heibio rhithwir
  • Chwilio am swyddi gwag, lleoliadau a chyfleoedd eraill am brofiad gwaith
  • Cael cymorth i ddatblygu eich syniadau a'ch cynlluniau gyrfa
  • Derbyn adborth ar eich CV, cais neu ddatganiad personol
  • Archwilio ein cyfres gweminar ar amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â gyrfaoedd
  • Gweld rhestr o ddigwyddiadau ar-lein gan gyflogwyr – a gyflwynir gan reolwyr a recriwtwyr graddedigion
  • Cael gwybod sut i fynd at gyflogwr 'ar spec '
  • Trafod dewisiadau astudio ôl-raddedig
  • Ymarfer eich sgiliau cyfweliad

...a llawer mwy – dyma sut:

 

gyrfaoeddABER- ein porth ar-lein lle gallwch drefnu apwyntiadau, anfon ymholiadau, gweld swyddi a bwcio  digwyddiadau

Ebost - gyrfaoedd@aber.ac.uk

Ffôn – 01970 622378

Cyfryngau Cymdeithasol - @gyrfaoeddaber

                    

Swyddi a Phrofiad Gwaith

Eich cysylltu â chyfleoedd, gweithio o bell ac adnoddau ar-lein

Nid yw recriwtio wedi dod i ben, a bydd sgiliau a thalentau graddedigion yn fwy angenrheidiol nag erioed i fusnesau. Yn ogystal, wrth i'r byd addasu i’r 'drefn newydd’, mae llawer mwy o sefydliadau yn datblygu rolau a phrosiectau sy'n addas ar gyfer gweithio o bell.

Defnyddiwch yr adnoddau hyn i chwilio am gyfleoedd, cysylltu â chyflogwyr ac ehangu’ch syniadau a chynlluniau gyrfaol.

Swyddi gwag (gan gynnwys cyfleoedd i weithio o gartref)

gyrfaoeddABER                                                                               

TARGETjobs

Graduate Recruitment Bureau

Ethical Jobseeker

CharityJob

ThirdSectorJobs

LinkedIn

Indeed

GoinGlobal

Gradcracker (STEM)

Institute of Student Employers (ISE)

Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol sefydliadau o ddiddordeb

Lleoliadau, prosiectau, interniaethau a phrofiadau rhithwir

Awgrymiadau ar gyfer chwilio am leoliad gan Jakub Klepek, Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith 2019-20

Inside Sherpa

Prospects

Rate My Placement

TARGETjobs

gyrfaoeddABER

GO Wales

Internship Experience UK

Gradcracker (STEM)

ProjectSet

Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol sefydliadau o ddiddordeb

Diweddariadau gan gyflogwyr, canllawiau ac adolygiadau myfyrwyr

NextStepSupport

Rate My Placement Resource Pack

Graduate Recruitment Bureau

Gradcracker (STEM)

Mynediad i gyflogwyr cynhwysol

Stack Recruitment

Creative Access

Change 100

National Autistic Society

MyPLUS Students' Club

Dechrau busnes, hunangyflogaeth a gwaith llawrydd

Syniadau Mawr Cymru                         

Prospects

Upwork

PeopleperHour

The-Dots

Gwirfoddoli

Do it

Zooniverse

Army Reserves / Wales Universities Officers' Training Corps

Adeiladu Cyflogadwyedd

Does dim angen gohirio cynlluniau i baratoi am fyd gwaith, mae llawer o opsiynau yn bodoli

Cyn COVID-19, mae’n bosibl roeddech yn cynllunio profiad gwaith, er enghraifft, ar gyfer Blwyddyn mewn Diwydiant.  Efallai eich bod wedi trefnu lleoliad, sydd bellach yn ansicr. Neu roeddech yn eich blwyddyn olaf gyda chynnig swydd sydd bellach wedi cael ei ddileu.

Ein cyngor yw i chi beidio digalonni.  Tra fo profiad gwaith yn darparu cyfle gwych i ddatblygu tystiolaeth o'r sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau, a dod yn 'barod am waith', nid dyma'r unig ffordd.  Mae llawer y gallwch ei wneud o'ch cartref o hyd.

Bydd cyflogwyr yn awyddus i glywed sut yr aethoch i'r afael â'r sefyllfa unigryw hon, yr hyn a wnaethoch i lenwi eich amser yn gynhyrchiol ac i barhau â'ch datblygiad personol a phroffesiynol. Felly, defnyddiwch yr adnoddau hyn i adeiladu a dangos tystiolaeth o'ch sgiliau a’ch dysgu, gan gynnwys gwydnwch, rheoli newid a strategaethau ymdopi, a fydd yn allweddol i lwyddiant mewn byd ôl-COVID.

Ond peidiwch â rhoi gormod o bwysau arnoch chi eich hun, mae llawer o wybodaeth yma, felly ewch ati gam wrth gam – cysylltwch â ni os gallwn helpu i lunio cynllun.

 

Gweminarau Gyrfaoedd

Sut i apelio at gyflogwyr graddedigion (MS Stream)

Sut i adnabod eich sgiliau (MS Stream)

Sut i gyfleu’ch sgiliau mewn cyfweliad (MS Stream)

Sut i gyfleu'ch sgiliau mewn canolfanau asesu Rhan 1 a Rhan 2 (MS Stream)

A yw hi’n rhy hwyr i wneud cais am gwrs Meistr? (MS Stream) 

Gloywi eich CV (MS Stream)

Dod o hyd i gyfleoedd i raddedigion (MS Stream)

Ymchwilio i'ch opsiynau gyrfa (MS Stream)

Bod gam ar y blaen gyda mentor (MS Stream)

Gweithdai a gweithgareddau sgiliau ar-lein

gyrfaoeddABER                                                                            

Rate My Placement

NextStepSupport

Handshake

Future Learn (graddedigion rhyngwladol)

Pytiau defnyddiol, blogiau a chyngor – o rhagori mewn cyfweliadau fideo i gynnal cymhelliant

Gwasanaeth Gyrfaoedd –bod yn barod am waith

Gwasanaeth Gyrfaoedd – dod o hyd i waith                                             

Rate My Placement

NextStepSupport

Graduate Recruitment Bureau

MyPLUS Students' Club

Army Reserves / Wales Universities Officers' Training Corps - datblygu sgiliau arwain a hyder

Prospects – Eich Cyrfa a COVID                                          

Rate My Placement – gweithgareddau aros gartref

Handshake

Gradcracker

CareerFairPlus – cyfarfodydd ar-lein                                           

TARGETjobs

BBC News – Class of 2008

GoinGlobal

@gyrfaoeddaber – dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol, os oes gennych gyfrif Facebook , Twitter neu Instagram, yn enwedig ein cyfres o gynghorion ‘bitesize’ a gwybodaeth "gyrfaoeddABER yn cyflwyno…”

Rhwydweithio

eFentora                                                       

LinkedIn

Graduate Recruitment Bureau

The-Dots

TARGETjobs

Gwybodaeth am y farchnad lafur (i ddeall ymhle mae / bydd y swyddi a datblygu ymwybyddiaeth fasnachol)

Prospects Luminate – y diweddaraf am y farchnad lafur        

Llywodraeth Cymru

IBISWorld Industry Insider  

Business News Wales                           

 

Lles a Iechyd: cyfeirio at gymorth, cyngor a chefnogaeth pellach – gan fod angen i bob un ohonom ofalu am ein hunain

Tudalen Wybodaeth Coronafeirws y Brifysgol: yn ateb eich cwestiynau am eich astudiaethau, cyllid a llety