Cyd-Weithio

 

Ymdrechwn i gyd-weithio gydag amrywiaeth o ddulliau o fewn ein rhwydwaith eang o gyflogwyr a sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, o fasnachwyr unigol i gorfforaethau mawr, gan gynnwys ein cyn-fyfyrwyr hollbwysig, wrth gwrs!  

 

 

 

STEM Careers Fair 2017

Anelwn at gyd-weithio gyda chi mewn modd creadigol a hyblyg sydd wedi’i addasu’n benodol at anghenion eich busnes chi – a hynny’n rhad ac am ddim!

Gallwch fod yn ansicr os neu sut y gallwn gyd-weithio, neu efallai bod gennych angen penodol ar hyn o bryd fel y gallwn fwrw ati gyda chi i geisio ei ddiwallu, er enghraifft:

Cwblhewch ein Ffurflen Ymholiadau Cyflogwyr ac Alumni

STEM Careers Fair 2017

Yr hyn sydd gan gyflogwyr i'w ddweud amdanom

Darllenwch beth mae cyflogwyr a sefydliadau yn ei ddweud am eu profiad o weithio gyda ni.

Spring Careers Fair 2017

Beth bynnag fo'ch angen unigol, cysylltwch â Jacqui Ho, Swyddog Cydlynu â Chyflogwyr, unrhyw bryd.

Manylion cyswllt Jacqui:

Ffôn: 01970 628670 / Ebost: jah30@aber.ac.uk

Edrychwn ymlaen at glywed gennych

Lleoliad Gwaith / Interniaeth

Cynnig lleoliad gwaith a fydd o gymorth i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o fyd gwaith ac ehangu eu sgiliau a’u galluoedd.  Gall rhain fod yn gyfnodau byr o phythefnos neu fwy, neu ar sail oriau amrywiol all weithredu’n hyblyg gydag oriau astudio, interniaethau haf am gyfnod o thua 3 mis, hyd at flwyddyn gyfan o brofiad i fyfyrwyr ar gyrsiau gyda blwyddyn ddiwydiannol integredig neu drwy’r cynllyn Blwyddyn Mewn Gwaith.

Profiad Rhithwir / o Bell

Yn sgil y pandemig presenol mae amryw o gyflogwyr bellach yn cynnig profiad gwaith rhithwir.  Gall hyd y profiad a gynigir ar y sail hwn amrywio yn ôl natur y gwaith neu brosiect sydd angen ei gyflawni, gall fod yn nifer penodol o oriau, 3 mis dros yr haf neu hyd yn oed 12 mis i fyfyrwyr ar Blwyddyn Mewn Gwaith neu gwrs gyda blwyddyn ddiwydiannol.  Gall cynigion o brofiad gwaith fel hyn cael eu cyflwyno i bynicau academaidd penodol, modiwlau profiad gwaith, rhaglen GO Wales, ein cynllun AberYmlaen i fyfyrwyr a graddedigion, gan gynnwys myfyrwyr Meistr ac Ymchwil.

Prosiectau Problemau Byd-Gwaith

Wrth gyflwyno problemau byd-gwaith i fyfyrwyr cânt gyfle i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o’r gweithle a meithrin sgiliau a phrofiadau perthnasol, ar yr un pryd mae’n gyfle ardderchog i chi gasglu syniadau newydd i ddelio ag hen broblemau.  Gellir cynnig rhain fel rhan o fodiwlau academaidd penodedig pan fo angen gwybodaeth a dealltwriaeth perthnasol, yn ogystal ag yn fwy eang gyda’n cynlluniau GO Wales ac AberYmlaen.

Pynciau Academaidd Penodol

Wrth gysylltu â phynciau academaidd perthnasol, neu hyd yn oed fodiwlau penodol o fewn cyrsiau, cewch gyfle i asesu galluoedd ein myfyrwyr a chael blas ar eu galluoedd a’u cryfderau.  Drwy gefnogi mewnbwn i’r cwricwlwm yn y modd hwn rhydd gyfle i chi ddylanwadu ar ddatblygiad y cwricwlwm i’r dyfodol i sicrhau gallwn ddarparu graddedigion sydd yn barod am fyd gwaith ac sydd wedi meithrin y cymwyseddau priodol.

Ysgol Fusnes Aberystwyth ac Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Lleoliadau Gwaith Rhithwir â Chredydau

Yn y flwyddyn academaidd 2021/22 bwriad Adran y Gyfraith a Throseddeg a’r Ysgol Fusnes yw i gyflwyno ystod o gyfleoedd gwaith rhithwir i’w myfyrwyr o fewn modiwl penodol sydd yn ennill credydau i’r myfyrwyr at eu gradd. 

Tra bo’r cyfleoedd hyn yn debyg iawn i lleoliadau traddodiadol a gynigir yn y lle gwaith, mae eu natur rhithwir yn golygu gallwn ymestyn ein gorwelion tu hwnt i gyffiniau Aberystwyth a Cheredigion.

Gan fod y profiad gwaith hwn yn rhedeg law-yn-llaw ag astudiaethau academaidd, rhydd natur rhithwir y cyfleoedd hyn fwy o gyfle i fyfyrwyr fagu profiadau gyda sefydliadau led-led Prydain a thros y byd.

Gweminarau a Gweithdai

Mynwch gysylltiad gyda’n myfyrwyr a graddedigion i asesu eu galluoedd a’u cymwyseddau drwy gynnal gweminarau a gweithdai.  Gellir cynnig sesiynnau o’r fath i adrannau academaidd penodol, os oes genncyh anghenion technegol / academaidd arbennig, neu gellir eu cynnig ar draws y Brifysgol fel rhan o’n rhaglen gan gyflogwyr a chyn-fyfyrwyr, sy’n cefnogi datblygiad parhaus ein myfyrwyr a graddedigion.

eFentora

A ydych wedi ystyried cynnig eich hun fel Mentor i rannu eich profiadau, cyngor a safbwynt personol gyda myfyrwyr a graddedigion newydd sydd yn cychwyn ar eu siwrne yrfaol?  Ymunwch â llu o gyn-fyfyrwyr sydd wedi cofrestru yn barod; cewch fanylion pellach yma: https://www.aber.ac.uk/cy/sscs/careers/current-students/building-network/ementoring/ementors/.

Gweithgareddau Cyflogwyr / Alumni

Gwerthfawrogwn y cyfle i gyd-weithio â chi mewn amryw o ffyrdd, mynwch olwg ar y ddolen gyswllt hon am syniadau pellach, a chwblhewch y daflen ymholiadau fel gallwn gysylltu â chi i drafod hyn ymhellach i ddiwallu’ch anghenion.

Hysbysebu eich Swyddi

Mae’n porth ar-lein yn agored i’n myfyrwyr a’n graddedigion iddynt bori trwy cronfa ddata helaeth o gyfleoedd gwaith, bydded rheiny yn gyfleoedd rhan-amser, lleoliadau neu swyddi i raddedigion.  Drwy gofrestru ar y porth cewch reolaeth gwell o’ch cyfleoedd gwaith, cynnwys yr hysbysebion a’r gallu i farchnata eich cwmni wrth gynnwys eich logo.