Darganfod ac Ymgeisio am Swyddi

Mae oddeutu 400,000 yn graddio o brifysgolion bob blwyddyn, felly mae cryn dipyn o gystadleuaeth am swyddi!                              ‌

Os deallwch y broses a'r technegau sydd eu hangen arnoch yn y farchnad lafur gallwch ennill y blaen ar raddedigion eraill a sefyll allan fel ymgeisydd clodwiw a llwydiannus.

Rydym yma i'ch helpu bob cam o'r ffordd, felly galwch heibio i'n gweld am gymorth uniongyrchol a chefnogaeth.  Gallwn egluro sut i fod yn arloesol wrth chwilio am swyddi ac hefyd sut i ddod o hyd i'r rheiny nad sy'n cael eu hysbysebu'n aml iawn neu sydd ar gynnig ar rwydweithiau a all ymddangos yn gudd.

Cyn pori trwy gronfeydd data o gyfleoedd, byddwch yn siwr eich bod yn cyflwyno'ch hun yn y modd mwyaf effeithiol ar eich CV ac yn eich llythyrau cyflwyno drwy ddilyn y dolenni cyswllt isod i'n taflenni gwybodaeth.  Mae CV am swydd rhan-amser neu dros yr haf angen bod yn dra wahanol i CV am swydd lefel gradd llawn-amser - byddwch yn sicr eich bod yn deall y gwahaniaethau.

CV (PDF)

Rhestr Wirio CV (PDF)

Rhestr Wirio CV - Gwaith Rhan-Amser/Achlysurol (PDF)

Llythyrau Cyflwyno (PDF)

Ffurflenni Cais (PDF)

 

Pan gewch lwyddiant yn ymgeisio gallwn eich helpu i feistroli technegau cyfweliad, gan gynnwys y cyfle i gael ffug-gyfweliad am ymarfer penigamp.

Gair am Gyfweliadau (PDF)

Canolfannau Asesu (PDF)

 

Fel unigolyn arloesol a dyfeisgar mae'n bosibl eich bod yn ystyried hunan-gyflogaeth.  Gallwn helpu efo hyn hefyd, felly dewch i'n gweld cyn gynted a fo'n bosibl. Cychwyn Busnes/Menter Cymdeithasol eich Hun

 

Unwaith eich bod yn barod i chwilota am gyfleoedd ac opsiynnau dylai'r dolenni cyswllt isod gynnig digon o wefannau perthnasol i'ch darparu a llu o agoriadau a chronfeydd data perthansol.

Adnoddau Cyffredinol

Tudalennau Gwybodaeth Pwnc Penodol

 

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth ar cydraddoldeb ac amrywioldeb, welwch ein dudalennau Cydraddoldeb ac Amrywioldeb, a Aber+