Cais i 'Astudio Gartref'

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd y camau angenrheidiol er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr, staff a’r gymuned yn ehangach. Gobeithiwn groesawu cynifer o fyfyrwyr â phosibl, yn fyfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd, i’r campws yn ystod blwyddyn academaidd 2020/2021.

Yr ydym yn deall y gall fod angen i rai myfyrwyr astudio gartref yn ystod pandemig presennol Covid-19. Bydd myfyrwyr yn gallu ymwneud â’u cyrsiau o bell os yw eu cwrs yn caniatáu hynny, a hynny yn sgil  cyfyngiadau teithio, rhesymau iechyd neu achosion eraill.

Er mwyn inni weithio gyda chi i sicrhau y gallwch ddychwelyd i fywyd prifysgol cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl, bydd angen ichi wneud cais i ‘Astudio Gartref’ trwy lenwi’r ffurflen ar-lein isod.

Cyn gwneud cais i 'Astudio Gartref', fe'ch cynghorir i ystyried y pethau hyn: -

  • Bydd angen i fyfyrwyr o'r Deyrnas Gyfunol sy'n gwneud cais i 'Astudio Gartref' am resymau iechyd ddarparu tystiolaeth feddygol i gyd-fynd â'u cais. Cofiwch mai dim ond oddi wrth grwpiau penodol sy'n agored i niwed yn glinigol y byddwn yn derbyn ceisiadau i 'Astudio Gartref' am resymau iechyd, a cheir rhestr lawn o'r categorïau perthnasol yma, neu e-bostiwch accessibility@aber.ac.uk.
  • Bydd angen i fyfyrwyr sy’n gofyn am 'Astudio Gartref' am resymau iechyd meddwl neu resymau eraill fodloni’r meini prawf ar gyfer y categori ‘Arall’.
  • Rhaid i fyfyrwyr o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd gyrraedd y Deyrnas Gyfunol cyn 31 Rhagfyr 2020 er mwyn iddynt fod yn gymwys i wneud cais yn rhan o Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd.
  • Bydd angen ar fyfyrwyr o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy'n cyrraedd ar ôl 31 Rhagfyr 2020 fisa i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.
  • Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy'n dymuno cael fisa Haen 4 i astudio gyda ni ddarparu tystiolaeth eu bod wedi cyflwyno cais am fisa cyn y gallant gofrestru ar eu cyrsiau.
  • Dim ond o fewn 90 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'u fisâu y caiff myfyrwyr nad ydynt o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd sydd wedi sicrhau fisa Haen 4 deithio i'r Deyrnas Gyfunol. Bydd angen i fyfyrwyr Haen 4 nad ydynt yn teithio o fewn 90 diwrnod wneud cais am fisa clirio mynediad newydd.
  • Rhaid i fyfyrwyr nad ydynt o'r Deyrnas Gyfunol sy'n bwriadu gwneud cais yn rhan o'r llwybr newydd Ôl-Astudio i Raddedigion gyrraedd y Deyrnas Gyfunol cyn 6 Ebrill a chwblhau semester olaf eu hastudiaethau yn y Deyrnas Gyfunol.  
  • Rhaid i bob myfyriwr gysylltu â'r 'Swyddfa Lety', neu â landlord preifat, i sicrhau y bydd eu llety ar gael pan fyddant yn cyrraedd, ac i weld a oes unrhyw arian yn daladwy am y cyfnod y buont yn absennol.
  • Bydd yn rhaid i bob myfyriwr sicrhau na fydd y ffaith eu bod yn cyrraedd Aberystwyth yn hwyr yn effeithio ar unrhyw nawdd ariannol y maent yn ei gael.

Tymor yr Haf (3)

Gall myfyrwyr sydd eisoes wedi cael caniatad i  astudio o gartref barhau gyda’r trefniant tan ddiwedd y flwyddyn academaidd; nid oes angen gwneud cais i’w ymestyn. Os ydych yn dymuno dychwelyd i’r campus ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb ac nad ydych am ymestyn eich caniatad i astudio o gartref, hysbyswch ni o hyn drwy anfon e-bost at astudiogartref@aber.ac.uk.

Os nad ydych wedi gwneud cais i Astudio Gartref o’r blaen, cwblhewch y ffurflen 'Astudio Gartref'.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch astudiogartref@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Cefnogaeth i ddysgwyr o bell