Meini Prawf y Categori ‘Arall’

“Os oes gan fyfyrwyr ddiagnosis o anhwylder Iechyd Meddwl neu os gallant gyflwyno ‘achos rhesymol’ o gyflwr iechyd meddwl neu lefel sylweddol o orbryder sy’n gysylltiedig ag astudio ar y campws”

Mae’r rhestr isod yn rhoi meini prawf addas ar gyfer Astudio Gartref. Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr ac mewn amgylchiadau eithriadol gellir ystyried achosion eraill.

  1. Diagnosis o gyflwr Iechyd Meddwl
  2. Cyflwr Iechyd Meddwl sydd wedi’i ddatgan ar AStRA (Cofnod Myfyriwr) / cais UCAS
  3. Cyflwr Iechyd Meddwl sydd heb ei ddatgan ar AStRA (Cofnod Myfyriwr) / cais UCAS ond lle y gellir darparu ‘achos rhesymol’ o gyflwr Iechyd Meddwl neu lefel sylweddol o orbryder ayyb.
  4. Lle y myfyriwr yw’r prif ofalwr i ddibynnydd neu ddibynyddion a lle y byddai presenoldeb mewn sesiynau dysgu a gweithgareddau ar y campws yn golygu gorbryder sylweddol ynghylch y Coronafeirws i’r myfyriwr a’r dibynnydd neu’r dibynyddion
  5. Os oes gan y myfyriwr aelod o’r teulu sydd â salwch difrifol neu farwol a lle mae’n poeni neu’r bryderu y gallai cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno yn Aberystwyth a fyddai’n golygu na fyddai modd i’r myfyriwr fynd adref
  6. Ar ôl trafodaeth â’r adran academaidd, neu â’r adran Cymorth i Fyfyrwyr os oes angen, mae gorbryder sylweddol ar y myfyriwr o hyd ynghylch y Coronafeirws, sy’n golygu bod y myfyriwr wedi mynd yn ynysig ac yn anfodlon ymuno â’r dysgu a’r gweithgareddau a gynhelir ar y campws.