Bod yn rhan o’r gymuned

CastleGwybodaeth am Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn dref glan y môr hyfryd sydd wedi’i lleoli yng nghanol Bae Ceredigion ac sy’n cael ei hamgylchynu gan odreon Mynyddoedd Cambria. Yng nghyfrifiad 2001, poblogaeth Aberystwyth oedd 16,000 o bobl, sy’n golygu bod yr 8,500 o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cyfrif am draean o’r bobl sy’n byw yn Aberystwyth a’r cyffiniau. Yn ogystal â hyn, mae ffigwr y boblogaeth yn cynnwys 2,000 o staff sy’n gweithio i’r Brifysgol. Mae’n amlwg felly bod y Brifysgol yn Aberystwyth yn rhan annatod o fywyd y dref o ddydd i ddydd.

Er bod y prif gampws, sef Campws Penglais wedi’i leoli ar Riw Penglais, mae gan y Brifysgol nifer o adeiladau eraill wedi’u gwasgaru o amgylch y dref, gan gynnwys adeilad Fictoraidd mawreddog yr Hen Goleg ar lan y môr. Mae’r rhan fwyaf o’r staff a myfyrwyr yn byw yng nghanol y gymuned yn Aberystwyth ac felly mae perthynas agos rhwng tref a phrifysgol yn hanfodol ar gyfer cydlyniad llwyddiannus rhwng busnesau a’r gymuned.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu nifer o adnoddau er lles staff, myfyrwyr a’r gymuned, megis Canolfan y Celfyddydau fywiog, Canolfan Chwaraeon sydd ag offer helaeth a darpariaeth gofal plant ardderchog. Yn ogystal â hyn, trefnir nifer o ddigwyddiadau mewn partneriaeth â busnesau lleol a chyrff cyhoeddus eraill.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Darperir gwasanaethau cyhoeddus yn Aberystwyth gan Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberystwyth ac maent yn cynnwys addysg, llyfrgell gyhoeddus ac adnoddau hamdden.

Darperir gofal iechyd gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda GIG Cymru ac mae’n cynnwys Ysbyty Bronglais a nifer o feddygfeydd meddygon teulu. Mae gwasanaethau deintyddol ar gael yn breifat a hefyd gan y GIG.

Iaith

Croeso! Os ydych chi’n newydd i Geredigion hoffem eich croesawu i un o’r cymunedau dwyieithog mwyaf bywiog yng Nghymru. Cymraeg yw un o ieithoedd hynaf Ewrop ac yma yng Ngheredigion ceir cymuned ddwyieithog fywiog ac amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol a diwylliannol bywiog i chi eu mwynhau. Fel cyflogwr, mae Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio a Safonnau'r Iaith Gymraeg ac yn derbyn yr egwyddor o beidio a thrin y Gymraeg yn llai fafriol na'r Saesneg. Mae Menter Iaith Ceredigion wedi llunio Pecyn Croeso sy’n cyflwyno amrywiaeth eang o adnoddau gan gynnwys ble y gallwch fynd i ddysgu Cymraeg.