Ymadael yn Gynnar

Ffioedd Dysgu

Ar ôl i fyfyrwyr ymadael yn swyddogol o raglen astudio, mae’n bosibl y byddent yn gymwys am ostyngiad yn y Ffioedd Dysgu am y flwyddyn academaidd honno.  Cyfrifir y gostyngiad yn ôl dyddiad swyddogol yr ymadael. Gweler y siart isod am 2019/20:

DYDDIAD YMADAEL

% o'r ffi sydd angen ei dalu

Tymor 1 - hyd at 5ed Hydref 2019

 0%

Tymor 1 - hyd at 14fed Rhagfyr 2019

 25%

 Tymor 2 – hyd at 28fed Mawrth 2020

 50%

Tymor 3 - hyd at 30ain Mai 2020

 100%

Os bydd myfyriwr yn ymadael y Brifysgol ac wedi gwneud cais am Grant/Benthyciad ar gyfer y Ffioedd Dysgu, yna Cyllid Myfyrwyr fydd yn gyfrifol am yr atebolrwydd Ffioedd yn yr achos hwn. Fodd bynnag, os bydd myfyriwr yn ymadael â’r Brifysgol ac yn talu’n breifat, bydd anfoneb neu ad-daliad yn cael ei anfon at y cyfeiriad cartref yn dibynnu ar yr hyn a dalwyd hyd at y dyddiad ymadael.  Mae hyn yn berthnasol i’r rhan fwyaf o gategorïau myfyrwyr llawn amser a rhan-amser, ond cysylltwch â fees@aber.ac.uk os dymunwch eglurhad pellach.

 

Ffioedd Llety

Ar ôl i gynnig o le yn llety’r Brifysgol gael ei dderbyn, bydd y myfyriwr yn atebol i dalu’r ffioedd sy'n ddyledus am gyfnod cyfan y cytundeb. Dim ond ar sail feddygol, lles neu academaidd cymeradwy y gall y Swyddfa Academaidd ganiatáu rhyddhau myfyriwr o’r contract. Fodd bynnag, hyd yn oed yn yr achosion hynny mae’r myfyriwr yn dal yn atebol i dalu’r ffi sy’n ddyledus am y cyfnod y buont yn byw yn y llety, neu’n gyfrifol am y llety, a chyfrifir y ffi hon ar gyfradd ddyddiol.

Bydd myfyrwyr sydd wedi gordalu ar ôl ymadael yn derbyn ad-daliad, ynghyd â’u blaendal. Fodd bynnag, os nad yw’r myfyriwr wedi talu digon pan fyddant yn ymadael, bydd eu blaendal yn cael ei wrthbwyso yn erbyn y swm sy’n weddill a gyrrir anfoneb atynt am unrhyw falans sy’n weddill.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Ymadael, ewch i’r adran Cwestiynau a Holir yn Aml ynghylch Ymadael ar wefan Cymorth i Fyfyrwyr.