Cyflwyniadau i Fyfyrwyr

Rheoli newid yn dda

Mae newid yn beth cyson trwy gydol ein bywyd ac mae'r cyflwyniad hwn yn cyflwyno strategaethau a brofwyd yn wyddonol i'ch helpu i feithrin gwytnwch wrth reoli newid. Mae tystiolaeth wyddonol y gall y strategaethau hyn helpu i’ch gwneud yn fwy cynhyrchiol, hapus ac iach o ganlyniad i dwf niwrolegol cadarnhaol.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

20/05/2020

13.15 – 14.45 yp

IBERS – 0.31

Cadw lle arlein

Pryder a Phanig

Mae pryder, boed yn ysgafn neu’n ddifrifol, yn gallu achosi llawer iawn o ofid a gall effeithio ar unrhywun ar unrhyw adeg yn eu bywydau.  Yn y cyflwyniad hwn, rydym yn ceisio darparu strategaethau syml a gwybodaeth a fydd yn lleihau effaith pryder a phanig a’ch rhyddhau o’r ofnau sy’n rheoli eich bywyd.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

04/03/2020

13.15 – 14.45 yp

IBERS – 0.31

Cadw lle arlein

18/03/2020

13.15 – 14.45 yp

IBERS – 0.31

Cadw lle arlein

29/04/2020

13.15 – 14.45 yp

IBERS – 0.31

Cadw lle arlein

13/05/2020

13.15 – 14.45 yp

IBERS – 0.31

Cadw lle arlein

 

Hwyliau Isel ac Iselder

Mae pryder, boed yn ysgafn neu’n ddifrifol, yn gallu achosi llawer iawn o ofid a gall effeithio ar unrhywun ar unrhyw adeg yn eu bywydau.  Yn y cyflwyniad hwn, rydym yn ceisio darparu strategaethau syml a gwybodaeth a fydd yn lleihau effaith pryder a phanig a’ch rhyddhau o’r ofnau sy’n rheoli eich bywyd.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

29/04/2020

13.15 – 14.45 yp

Llandinam – B20

Cadw lle arlein

13/05/2020

13.15 – 14.45 yp

Llandinam – B20

Cadw lle arlein

 

Hwb ystyriol i’r hwyliau

Trwy gyfrwng y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sgiliau therapiwtig gydol oes.  Byddwch yn dod yn fwy hyblyg yn seicolegol ac yn gallu rheoli eich bywyd, gan ganiatáu i chi allu gwneud y pethau sy’n bwysig i chi, wrth reoli straen a gofid emosiynol.  Mae’n cyflwyno manylion am Therapi Derbyniad ac Ymrwymiad, Therapi Ymwybyddiaeth Ofalgar sydd â chyfoeth o ymchwil i brofi ei effeithiolrwydd.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

18/03/2020

13.15 – 14.45 yp

Llandinam – B20

Cadw lle arlein

20/05/2020

13.15 – 14.45 yp

Llandinam – B20

Cadw lle arlein

 

Rheoli emosiynau

Fel pobl, rydym yn naturiol yn profi amrywiaeth eang o emosiynau.  Weithiau gallant gymryd drosodd, gan newid y ffordd yr ydym yn meddwl, teimlo ac ymddwyn.  Gall hyn gael effaith negyddol ar ein bywydau, y perthnasau sydd gennym a’r pethau yr hoffem eu gwneud.  Bydd y cyflwyniad hwn yn eich galluogi i ddysgu pam mae emosiynau’n ddefnyddiol a sut y gallant fod yn anghynorthwyol, a sgiliau er mwyn rheoli unrhyw emosiynau afreolus.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

06/05/2020

13.15 – 14.45 yp

Hugh Owen – C43

Cadw lle arlein

 

Ffordd o fyw yn y Brifysgol

Mae’r cyflwyniad hwn yn ceisio eich gwneud yn ddoethach, yn iachach ac yn fwy cynhyrchiol drwy gyflwyno gwybodaeth a sgiliau er mwyn gwneud dewisiadau cadarnhaol o ran ffordd o fyw.  Gan fod agweddau amrywiol a’r ffordd o fyw bob dydd a all effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

04/03/2020

13.15 – 14.45 yp

Hugh Owen – C43

Cadw lle arlein

 

Cyfeillgarwch yn y Brifysgol

Bydd y cyflwyniad hwn yn eich helpu i greu a chynnal perthnasau iach o bob math yn y brifysgol - hyd yn oed eich perthynas â chi eich hun.

Rydym yn defnyddio sleidiau a thrafodaethau i ystyried y canlynol:

 • Cynorthwyo myfyriwr arall
 • Sut i farnu a yw perthynas yn iach
 • Sut i sylweddoli bod cysylltiadau’n rhai afiach
 • Cyfathrebu'n effeithiol
 • Sut i fod yn fwy pendant
 • Datrys gwrthdaro
 • Cydsynio

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

18/03/2020

13.15 – 14.45 yp

Hugh Owen – C65

Cadw lle arlein

Paratoi ar gyfer arholiadau

Mae arholiadau’n nodi diwedd eich holl waith caled ond gall straen wneud i chi deimlo ei bod hi’n amhosibl llwyddo.

Yn y gweithdy hwn byddwn yn trafod:

 • Sut i leihau straen arholiadau
 • Ffyrdd o adolygu
 • Strategaethau rheoli straen
 • Helpu eich ffrindiau
 • Awgrymiadau ar ymdopi yn ystod yr arholiadau go iawn

Bydd y gweithdy hwn hefyd yn cynnwys ymarferion ymlacio ymarferol i’ch helpu i beidio â chynhyrfu, i fod yn hyderus ac yn barod i wneud eich gorau.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cadw lle arlein

22/04/2020

13.15 – 14.45 yp

Hugh Owen – C65

Cadw lle arlein

06/05/2020

13.15 – 14.45 yp

Hugh Owen – C65

Cadw lle arlein

 

Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Mae gwydnwch emosiynol yn amddiffyniad sylweddol yn erbyn datblygu problemau iechyd meddwl megis iselder a gorbryder. Gall bywyd y Brifysgol fod yn hynod o heriol ac mae'n hanfodol bod myfyrwyr yn cael eu darparu â'r sgiliau angenrheidiol i amddiffyn eu hiechyd meddwl mewn cyfnod o drallod.

Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Ewch i https://www.umaber.co.uk/cyngor/iechydallesiant/hyfforddiantllesiant/ i drefnu lle ar y sesiwn hyfforddi

Hyfforddiant Atal Hunanladdiad

Nid yw tri chwarter yr holl bobl sy'n cyflawni hunanladdiad mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl na chymorth yn ystod y flwyddyn sy'n arwain at eu marwolaeth. Mae yna lawer o rwystrau sy’n atal pobl rhag gofyn am help - gan gynnwys ofn cael eu gwrthod, diffyg gwybodaeth am sut i gael gafael ar gymorth priodol, ofnau ynglyn â’r canlyniadau o ran perthnasoedd personol a'r effaith negyddol ar yrfa prifysgol. Mae yna hefyd rwystrau sylweddol i helpu rhywun sydd mewn perygl cynyddol o ladd ei hun - methu adnabod yr arwyddion, ddim yn gwybod beth i'w ddweud, ofn gwneud pethau'n waeth a ddim yn gwybod sut i helpu  - mae’r rhain yn aml yn cael eu crybwyll fel rhesymau pam na wnaeth rhywun weithredu. Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu. Ewch i https://www.umaber.co.uk/cyngor/iechydallesiant/hyfforddiantllesiant/  i drefnu lle ar y sesiwn hyfforddi