Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr

Diben Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr yw sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o fywyd bob dydd i fyfyrwyr Aberystwyth.

Ein canolbwynt yw cynorthwyo myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu lles a dod yn hunanddibynnol. Mae ein hymarferwyr lles yn gweithio gyda myfyrwyr i feithrin gwydnwch a datblygu cyfres o sgiliau i’w helpu i reoli eu bywydau yn y Brifysgol a thu hwnt.

Nid yw’r Gwasanaeth Lles yn dyblygu na chymryd lle darpariaeth statudol ond mae’n hyrwyddo llwybrau i wasanaethau cymunedol eraill pan fo angen.

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gofrestru ar-lein, byddwn yn ei darllen yn ofalus ac yn gwneud penderfyniad ynghylch pa fath o gymorth fyddai orau i chi. Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost cyn gynted â phosib ar ôl i chi gwblhau’r ffurflen; bydd hyn ar y diwrnod gwaith canlynol fel rheol (ond gallai gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith yn ystod cyfnodau prysur iawn).

Mae’n bosib y cynigir un o’r dewisiadau canlynol i chi:

  • Eich atgyfeirio neu’ch cyfeirio at wasanaeth allanol; os bydd angen cymorth arbenigol iawn arnoch byddwn yn eich annog i gysylltu â’r gwasanaethau allanol priodol e.e. Cruse Bereavement os ydych wedi cael profedigaeth neu golled, neu efallai y byddwn yn eich annog i ofyn am gymorth oddi wrth eich Meddyg Teulu.
  • Sesiwn / gweithdy grŵp; rydym yn cynnal nifer o’r rhain yn rheolaidd ar bynciau amrywiol yn cynnwys gorbryder ac iselder. Dyma fyddai’r man cychwyn fel arfer i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n hunangyfeirio i’r Gwasanaethau Lles Myfyrwyr.
  • Cymorth gan Ymarferydd Iechyd Meddwl; mae’n bosib y gofynnir i chi wneud apwyntiad un-i-un gydag un o’n Hymarferwyr Iechyd Meddwl Arbenigol. Cyfyngir y cymorth hwn i uchafswm o 6 apwyntiad mewn unrhyw flwyddyn academaidd.
  • Cymorth gan Ymarferydd Cwnsela; mae’n bosib y gofynnir i chi wneud apwyntiad un-i-un gydag un o’n Hymarferwyr Cwnsela Arbenigol. Cyfyngir y cymorth hwn i uchafswm o 6 apwyntiad mewn unrhyw flwyddyn academaidd.   

Bydd yr e-bost a gewch ar ôl i chi gofrestru yn nodi pa un o’r dewisiadau uchod a neilltuwyd ar eich cyfer

Sut i Gofrestru â’r Gwasanaeth Lles

 

 

 

 

Ni all y Gwasanaeth Lles gynnig gwasanaeth mewn argyfwng neu gymorth mewn argyfwng.

 

Os ydych chi’n teimlo fel lladd eich hun nawr neu’n pryderu am eich diogelwch eich hun neu ddiogelwch rhywun arall ar hyn o bryd cysylltwch â:

Ffôn 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) Llinell Gymraeg 0300 123 3011 (7yh- 11yh yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)             E-bost jo@samaritans.org            Gwefan www.samaritans.org