16. Beth yw ystyr yr ymatebion gwahanol?

Gofynnwn ichi ddweud i ba raddau yr ydych yn cytuno â phob datganiad gan ddefnyddio graddfa Likert 5 pwynt fel hyn:

5 = Cytuno'n gryf

4 = Cytuno

3 = Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

2 = Anghytuno

1 = Anghytuno'n gryf

 

Mae opsiwn hefyd i ddewis 'Nid yw'n berthnasol'.

Mewn rhai achosion, byddai dewis 'Nid yw'n berthnasol' yn fwy priodol na 'ddim yn cytuno nac yn anghytuno'. Os penderfynwch chi nad yw cwestiwn yn berthnasol mewn gwirionedd i'ch modiwl, dewiswch 'nid yw'n berthnasol' gan y bydd ateb 'ddim yn cytuno nac yn anghytuno' yn cael ei ystyried yn ateb negyddol, nid niwtral.

Mae cyfle gennych chi yn y blychau sylwadau i fynegi eich barn am y cwestiynau a ofynnwyd ac i ddweud wrthym ni beth weithiodd yn dda, beth yr oeddech yn ei hoffi a pha welliannau y gellid eu gwneud. Rydym yn ddiolchgar iawn ichi am gymryd amser i gwblhau'r HGM a gwerthfawrogwn eich gonestrwydd a'ch adborth adeiladol. Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dangos parch at eraill a'ch bod yn defnyddio iaith briodol.