GO Wales

*Mae'r prosiect GO Wales presennol yn dod i ben. Rydym yn gobeithio cael mwy o wybodaeth ar brosiect newydd yn fuan*

 

 

 

Mae cyflogwyr yn gosod profiad gwaith ar frig y rhestr ddymuniadau wrth recriwtio graddedigion, ond nid yw pawb yn ei chael hi’n rhwydd i sicrhau’r profiad gwaith angenrheidiol…

Mae’r Rhaglen Cyflawni trwy Brofiad Gwaith ar gyfer myfyrwyr ifainc sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch yng Nghymru ac sy’n wynebu rhwystrau wrth geisio sicrhau profiad gwaith.

Rydym yn cydweithio â phob math o gyflogwyr yng Nghymru i greu cyfleoedd profiad gwaith hyblyg ac unigryw sydd yn cyd-fynd ag ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Rydym yn chwilio am:

  • Gysgodi yn y gweithle – hyd at dridiau o brofiad gwaith di-dâl yn arsylwi pobl yn eu gwaith er mwyn deall sut mae nhw yn gwneud y swydd.
  • Blas ar waith – hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith di-dâl yn cael profiad ymarferol neu’n gweithio ar brosiect bach.
  • Lleoliadau gwaith – pedair i chwech wythnos o brofiad gwaith am dâl yn cael profiad ymarferol neu’n gweithio ar brosiect.

Os byddwch yn cymryd rhan yn y Rhaglen, cewch gefnogaeth cynghorydd i’ch helpu i benderfynu pa fath o brofiad gwaith fyddai orau i chi, a chymorth i’ch paratoi ar gyfer y profiad gwaith, dysgu ohono a phenderfynu ar eich camau nesaf.

Bydd hynny’n gwella eich siawns o sicrhau gwaith cynaliadwy, hyfforddiant pellach neu addysg ar ôl ichi orffen eich cwrs.

Efallai y bydd modd ichi gael help gyda chostau teithio a chostau gofal plant er mwyn gwneud yn sicr fod profiad gwaith yn ddewis fforddiadwy i chi.

Menter gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yw’r Rhaglen Cyflawni trwy Brofiad Gwaith er mwyn creu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch yng Nghymru ac sydd:

Dan 25 mlwydd oed, mewn addysg amser llawn ac yn gallu ateb yn gadarnhaol i o leiaf un o’r isod

 

  • Mae gennyf anabledd neu gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar fy ngallu i weithio
  • Rwy’n dod o gefndir Pobl Duon a / neu Lleiafrifoedd Ethnig
  • Mae gennyf gyfrifoldebau gofalu am eraill, neu ofalu am blant
  • Rwyf wedi gadael gofal
  • Rwy’n dod o ardal lle nad oes llawer yn mynd i Addysg Uwch
  • Nid wyf mewn cysylltiad â’m teulu

I gael gwybod mwy am y Rhaglen a’r meini prawf cymhwysedd, cysylltwch â thîm GO Wales Aberystwyth gowales@aber.ac.uk

Cefnogir y cynllun gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.