Cymru Fyd-eang Darganfod

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhan o raglen Cymru Fyd-Eang Darganfod - rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor Prydeinig a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chymru Fyd-Eang. Mae’r rhaglen yn darparu cyllid i Brifysgolion Cymru gynnig profiadau ymweld tymor byr i fyfyrwyr israddedig o Gymru i weithio, astudio neu wirfoddoli mewn gwlad arall.

Darganfod

Mae Cymru Fyd-eang Darganfod yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr dreulio cyfnod byr mewn gwlad dramor, i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a’u sgiliau cyfathrebu trwy feithrin hyder ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol - ystyriaethau allweddol i gyflogwyr wrth gyflogi graddedigion. 

Mae arian ar gael i gefnogi costau byw a chostau teithio myfyrwyr am rhwng pythefnos ac wyth wythnos yn gweithio, yn astudio neu’n gwirfoddoli ledled y byd.

Anfonwch neges atom yn bydeang@aber.ac.uk i ddangos eich diddordeb.

Cliciwch ar y tabiau i ganfod mwy.

Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys, rhaid i fyfyrwyr:

  • fod wedi bod yn byw yng Nghymru ers tair blynedd neu fwy cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs   
  • bod yn wladolyn y Deyrnas Unedig neu fod ganddynt 'statws preswylydd sefydlog' 
  • bod yn astudio cwrs israddedig mewn sefydliad sy'n cymryd rhan
  • cymryd rhan mewn rhaglen 2 i 8 wythnos wedi'i gymeradwyo gan y tîm Byd-eang. 

Costau Byw

Rhennir Costau Byw rhwng dau fand gan y Cyngor Brydeinig: Band 1 ar gyfer gwledydd costau uchel neu ganolig a band 2 ar gyfer gwledydd costau isel.

BandY gyfradd fesul wythnos (£) Y gyfradd fesul diwrnod (£)  
1 210 30
2 195 27

 

Costau Teithio

Bydd yr arian sydd ar gael ar gyfer eich costau teithio yn dibynnu ar bellter y wlad a ddewiswyd o Gymru.

GroupCountriesRate (£)
A 80km - 2,999km  350
B 3,000km - 3,999km  600
C 4,000km - 7,999km  900 
D 8,000+  1200