Semester neu Flwyddyn yn Aberystwyth

 

Gallwch astudio yn Aberystwyth am un semester neu am flwyddyn lawn os ydych yn fyfyriwr yn un o’n partner brifysgolion, neu os ydych yn astudio mewn prifysgol nad yw’n bartner gallwch wneud cais am gofrestru’n uniongyrchol.

Mae’r cwestiynau cychwynnol mwyaf cyffredin a ofynnir ynglŷn ag astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth am semester neu flwyddyn i’w gweld isod.

I gael gwybod mwy, anfonwch e-bost atom neu trefnwch apwyntiad â chynghorydd Cyfleoedd Byd-eang. Dim ond ichi anfon neges at bydeang@aber.ac.uk fe fyddwn yn fwy na pharod i’ch cynorthwyo.

Peidiwch anghofio trafod â’r tîm astudio dramor yn eich prifysgol eich hun hefyd!

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Os ydych chi’n mynd i  astudio gyda ni yn rhan o raglen bartner, efallai fod yma gyrsiau penodol y byddai eich prifysgol yn hoffi ichi eu cymryd, neu adrannau penodol sydd angen ichi ddewis o’u plith. Gall eich tîm astudio dramor roi cyngor ichi am hyn.

Yn gyffredinol, rydyn ni’n cynghori myfyrwyr i gymryd 60 o gredydau Aberystwyth bob semester, sy’n cyfateb i ECTS ac mae rhestr gyflawn y modiwlau (cyrsiau) i’w gweld fan hyn:

Nodir credydau modiwl yn nau ddigid olaf cod y modiwl. Er enghraifft, mae AB051'20 'werth 20 credyd PA (10 ECTS). Cynghorir myfyrwyr sy'n dod i mewn i ystyried Modiwlau Rhan 2 gan fod y rhain yn debygol o fod ar lefel briodol.

Beth yw’r gofynion mynediad?

Y gofynion mynediad sylfaenol yw:

  • Trawsgrifiadau academaidd
  • Pasbort dilys
  • Tystiolaeth o gyflawni’r gofynion iaith Saesneg
  • Geirda academaidd

Os ydych yn bwriadu astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth am flwyddyn academaidd lawn, bydd angen i chi ddarparu profion neu gymwysterau penodol i brofi eich bod yn cwrdd â gofynion iaith Saesneg Prifysgol Aberystwyth.
Yn ogystal â'r profion a'r cymwysterau iaith Saesneg y manylir arnynt uchod, mae ystod o Gymwysterau Gwlad-Benodol hefyd yn dderbyniol.

Sut mae semestrau yn gweithio?

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dilyn trefn dau semester.

Semester Un: o ddiwedd mis Medi tan ddiwedd mis Ionawr yn y flwyddyn galendr ddilynol, ac fe gynhelir arholiadau yn Ionawr.

Semester Dau: o’r wythnos olaf yn Ionawr tan ddiwedd mis Mai, ac fe gynhelir arholiadau ym mis Mai.

Mae gwybodaeth fanwl ar yr union ddyddiadau i’w chael fan hyn

Ble fydda i’n byw?

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gallu cynnig lle yn llety’r Brifysgol i’r holl fyfyrwyr astudio dramor.

Cyn gynted ag y bydd eich lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi’i gadarnhau bydd y Swyddfa Llety yn cysylltu â chi, i’ch gwahodd i wneud cais am lety. 

Ewch i wefan y Swyddfa Llety i weld mwy am y mathau o lety Prifysgol a’u prisiau yn Aberystwyth.

Faint fydd yn ei gostio?

Os ydych yn fyfyriwr sy’n cofrestru’n uniongyrchol bydd yn rhaid ichi dalu ffioedd dysgu rhyngwladol am y semester neu flwyddyn y bwriadwch dreulio’n astudio yn Aberystwyth.

Os ydych yn fyfyriwr yn un o’n partneriaid cyfnewid, ni fydd angen ichi dalu ffioedd dysgu ond fe fydd angen ichi gyllidebu ar gyfer costau byw. 

Dyma fraslun o’r hyn y gallech ddisgwyl ei wario

Pryd mae angen i mi wneud cais?

Mae amseriad eich cais yn dibynnu ar pryd rydych chi am ddod i astudio yn Aberystwyth a pha mor hir rydych chi am ddod.

Os ydych chi am ymuno â ni am flwyddyn academaidd lawn neu am y semester cyntaf, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fel arfer yw'r mis Mai cyn i chi ddod. Os ydych chi'n bwriadu astudio gyda ni ar gyfer yr ail semester (gwanwyn) y dyddiad cau fel arfer yw'r mis Hydref cyn i chi ddod.

Cysylltwch â ni cyn gynted ag y credwch yr hoffech astudio yn Aberystwyth a gall y tîm eich cynghori yn briodol.

Bydd gan eich prifysgol gartref hefyd eu dyddiadau cau eu hunain ar gyfer gwneud cais felly peidiwch ag anghofio siarad â'ch swyddfa Astudio Dramor!

Sut i wneud cais?

Os ydych chi'n dymuno astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth am semester neu flwyddyn ac yn fyfyriwr yn un o'n prifysgolion Partner, rhaid i chi gael eich enwebu gan eich tîm astudio dramor. Yna byddwn yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth ar sut i wneud cais.

Os ydych chi'n fyfyriwr o sefydliad nad yw'n bartner ac eisiau gwneud cais am gofrestriad uniongyrchol, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth bydeang@aber.ac.uk

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio ein gofynion mynediad, oherwydd bydd angen i chi gyflenwi'r dogfennau hyn i gefnogi'ch cais.

Mae manylion ar gyfer dyddiadau cau enwebu a cheisiadau i'w gweld isod:

Dyddiad cau enwebu

Semester 1 a Blwyddyn Lawn

Semester 2

ERASMUS + Rhaglen

1 Mai

1 Hydref

Pob rhaglen astudio dramor arall

15 Ebrill

15 Medi

Dyddiad cau ymgeisio

Semester 1 a Blwyddyn Lawn

Semester 2

ERASMUS + Rhaglen

15 Mai

15 Hydref

Pob rhaglen astudio dramor arall

1 Mai

1 Hydref


Mae hefyd yn bwysig gwirio unrhyw ofynion fisa neu fewnfudo cyn gwneud cais i astudio gyda ni. Yn dibynnu ar hyd eich astudio, bydd angen fisa Ymwelydd neu fisa Myfyriwr arnoch chi.