Mynychu Diwrnod Agored

I gael y gorau o’ch ymweliad ar y Diwrnod Agored, rydym yn argymell eich bod yn cynllunio’r diwrnod ac yn archebu lle ar-lein, cyn cyrraedd.

Mae gweithgareddau Diwrnod Agored fel arfer yn dechrau am 9.00am a bydd y rhan fwyaf o adrannau yn cau tua 4.00pm.

Cofrestrwch Nawr

Gweithgareddau

Bydd yr union amseriadau i’w gweld yn eich rhaglen Diwrnod Agored a  anfonir atoch yn nes at y dyddiad. Yn dibynnu ar y pwnc a ddewiswch, mae’n ddigon posibl y bydd eich amserlen yn cynnwys: sgyrsiau am eich pwnc, teithiau o gwmpas cyfleusterau’r campws, gweithdai blasu a gweithgareddau eraill.

Teithio/Logisteg

Mae’n rhwydd dod o hyd inni, pa bynnag ffordd y byddwch yn teithio yma. Os dewch mewn car, mae gennym le parcio am ddim.  Os dewch ar y trên, bydd bysiau gwennol yn aros amdanoch yn yr orsaf drenau i’ch cludo i brif gampws Penglais. Neu gallwch ddal tacsi o’r Safle Tacsis sydd wrth ymyl yr Orsaf Drenau. Dewis arall yw cerdded fyny, ac mae’n cymryd tuag 20 munud i gerdded i Gampws Penglais. Bydd bws am ddim hefyd i fynd â chi i leoliadau gwahanol o gwmpas y Brifysgol a’r dref. Mae gan ein tudalen Mapiau a Theithio wybodaeth fanwl ynghylch cyrraedd Aberystwyth.

Parcio ar y Campws

Yn ystod Diwrnod Agored, dilynwch yr arwyddion parcio penodol. Bydd staff y Brifysgol hefyd yn dangos i ymwelwyr lle i barcio.
Os ydych yn ymweld â ni ar adegau eraill, dewch i Dderbynfa’r Porthorion i ofyn am drwydded barcio i ymwelwyr. Derbynfa’r Porthorion yw’r adeilad cyntaf ar y chwith pan gyrhaeddwch Gampws Penglais. Bydd staff y Brifysgol yn gallu dangos i chi ble i barcio.

Rhagor o wybodaeth ynghylch parcio ar y campws

Ar ôl Parcio

Ar ôl cyrraedd, y peth gorau yw mynd at ein Desgiau Gwybodaeth Croesawu – ac mae’r rhain yng Nghanolfan y Celfyddydau. Yma, cewch godi Canllawiau, Mapiau ac Amserlenni Bysiau; a siarad â’r staff ynghylch  y Diwrnod Agored.

Sylwer: Bydd adrannau’n gofyn i chi gofrestru gyda nhw fel rhan o’ch ymweliad. Gallwch ymweld â’ch adran academaidd ar unrhyw adeg yn ystod y dydd.

Bwyta

Mae llwyth o lefydd ar y campws lle gallwch fwynhau cinio neu baned a chacen. Bydd manylion am ein bwytai a’n caffis ar y campws yn eich rhaglen Diwrnod Agored.  Mae llawer o fwytai, caffis a barrau yn y dref hefyd a’r rheiny’n cynnig amrywiaeth eang o fwyd. Mae mynd i’r dref yn ddewis gwych os hoffech fynd am dro i weld ychydig mwy o Aberystwyth.

Llety

Mae digonedd o lety Gwely a Brecwast a Gwestai yn Aberystwyth a’r cyffiniau.
Gallwch gysylltu â Chanolfan Croeso Aberystwyth ar: 01970 612125aberystwythTIC@ceredigion.gov.uk neu edrych ar wefan Darganfod Ceredigion.  Peidiwch anghofio edrych ar AirbnbTripAdvisor hefyd.

Eich Rhaglen

Bydd rhaglen y Diwrnod Agored yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod am ein Diwrnodau Agored. Byddwn yn e-bostio copi electronig o raglen y Diwrnod Agored atoch cyn y digwyddiad, yn ogystal ag anfon copi drwy’r post os ydych wedi cofrestru o leiaf wythnos o flaen llaw (y Deyrnas Unedig/UE yn unig). Bydd edrych ar y rhaglen yn rhoi syniad i chi beth i’w ddisgwyl ar y diwrnod.

Argymhellion

  1. Darllenwch eich Rhaglen Diwrnod Agored a meddyliwch am gwestiynau posibl o flaen llaw
  2. Tynnwch luniau ar eich ffôn i’ch atgoffa o’r diwrnod
  3. Ewch am dro rownd y dref a’r ardal leol