Rhwydwaith LGBTA Staff Aber

rainbow flagPwy ydym ni:

Mae Aberystwyth wedi bod yn hynod-gyfeillgar am amser hir. Yn ôl Real Aberystwyth Niall Griffiths (Seren, 2008), mae Aberystwyth yw 'Prifddinas Answyddogol Hoyw Cymru'!

Sefydlwyd rhwydwaith Staff LGBTA Aber yn 2010. Mae'n agored i unrhyw un sy'n gweithio i'r brifysgol (mewn unrhyw swyddogaeth), ac i fyfyrwyr uwch-raddedig sy'n uniaethu'n lesbiad, hoyw, deurywiol, thrawsrywiol, hynod, neu'n cwestiynu, yn ogystal ac aelodau cyfeillgar o'r gymuned.

Beth rydym yn eu wneud:

Mae rhwydwaith Staff LGBTA Aber yn bodloni i staff LGBTA i gymdeithasu, rhwydweithio, ac archwilio meysydd a materion proffesiynol, yn ogystal a mwynhau gweithgareddau fel gwylio ffilmiau neu grwpiau darllen. Mae croeso i bawb ymuno a’r bywyd cymdeithasol, gweithrediad o’r grŵp neu i fynychu’r cyfarfodydd a gynhalir unwaith y mis. Am ragor o fanylion ynglŷn a’r Rhwydwaith Staff LGBTA yna cysylltwch a chydlynydd presennol y rhwydwaith os gwelwch yn dda, sef Ruth Fowler – ruf@aber.ac.uk

Mae’r Brifysgol yn anelu i fod yn rhan o ddau ddigwyddiad Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) o leiaf bob blwyddyn, ac yn anelu i groestorri â grwpiau eraill fel Myfyrwyr LGBT, PRIDE, a’r Rhwydwaith Staff Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Hoffwn hefyd gydweithio â Rhwydweithiau LGBT mewn sefydliadau eraill.

Rydym yma i gynnig cymorth cyfrinachol i bob aelod o staff ar faterion LGBT, yn cynnwys cyfeirio ymlaen a rhoi cymorth i gydweithwyr er mwyn adrodd am fwlio homoffobig, deuffobig, trawsffobig ac aflonyddu. Rydym yn hapus i dderbyn sylwadau ar wella ein polisïau a gweithdrefnau a gwaith ehangach yn y Brifysgol.

Mae’r Rhwydwaith LGBT ar agor i holl weithwyr y Brifysgol ac yn gynhwysol o bobl LGBT sydd â hunaniaeth luosog. Rydym ar hyn o bryd yn gobeithio cysylltu â mwy o gynrychiolwyr bi a thraws. I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, croeso i chi gysylltu â Ruth Fowler, Cydlynydd Rhwydwaith LGBT ar ruf@aber.ac.uk.

Rydym wastad yn chwilio am aelodau newydd a chydlynwyr gwirfoddol i rhoi ychydig o amser i helpu gyda rheoli’r rhwydwaith, ac gyda digwyddiadau.

Sut mae’r Brifysgol yn cefnogi ni:

Mae’r Brifysgol yn helpu ac yn hyrwyddo’r Rhwydwaith ac yn Pleidiwr Stonewall, ac yn cymryd rhan yn Mynegai’r Gweithle blynyddol Stonewall (trwy hynni’n medru monitro’r gwaith sy’n cael eu wneud, a’r newidiadau a gwelliannau a wneir). Mae’r holl Staff a Myfyrwyr y Brifysgol wedi’u amddiffyn gan polisïau aflonyddwch, urddas a pharch yn y gweithle.

Hyfforddir pob aelod o staff mewn materion LGBTA fel rhan o’r hyfforddiant hanfodol Amrywioldeb yn y Gweithle.

Mae AD a’r Tîm Cydraddoldeb yn gallu cefnogi unrhyw un sydd a materion sy’n codi o tarddiad rhywiol neu materion amrywioldeb rhyw.

Pryd a Ble?

Mae Staff y Rhwydwaith LGBTA yn cwrdd unwaith y mis. I gadw’n gyson ar ddyddiau’r cyfarfodydd hyn, yn ogystal ac unrhyw digwyddiadau arall a drefnir gan y rhwydwaith yna cysylltwch a Ruth ar ruf@aber.ac.uk, a fydd yn medru ychwanegi chi at ein rhestr postio. Os oes gennych syniadau ar gyfer digwyddiadau, siaradwyr neu cyfarfodydd cymdeithasol yna cysylltwch a ni!

Mae’r tudalen yma ar gyfer Rhwydwaith Staff LGBTA. Os ydych yn chwilio am y Gymdeithas LGBTA i fyfyrwyr, Aber Balch, yna dilynwch y ddolennau yma:

http://users.aber.ac.uk/scty04/

http://www.facebook.com/aberbalch.aberpride

http://www.facebook.com/groups/aberpride/

Cyfarfodydd Rhwydwaith LHDT 2018

Mi fydd y cyfarfodydd Rhwydwaith LHDT yn 2018 yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

 

 • Dydd Gwener y 26ain o fis Ionawr, 4.30 y.h – Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 23ain o fis Chwefror, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 23ain o fis Fawrth, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 27ain o fis Ebrill, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 25ain o fis Mai, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 29ain o fis Mehefin, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 27ain o fis Gorffennaf, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 31ain o fis Awst, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 28ain o fis Medi, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 26ain o fis Hydref, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 28ain o fis Tachwedd, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau
 • Dydd Gwener y 14fed o fis Rhagfyr, 4.30 y.h - Ardal bar y Ganolfan Celfeddydau

Mynychwch y cyfarfodydd os hoffech ymuno, ac os oes gennych unrhyw ymholiadau yna cysylltwch gyda Ruth Fowler ruf@aber.ac.uk.