Cysylltiadau Cymunedol/Cymdeithasol

Ehangu Cyfranogiad

Ehangu CyfranogiadNod y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yw ehangu mynediad i grwpiau o bobl sydd, yn draddodiadol, wedi’u tangynrychioli mewn Addysg Uwch. Cynigir cyrsiau a rhaglenni, yn enwedig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, a hynny i bobl o bob oed. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Plant y Campws ar Waith ar gyfer blynyddoedd 5 a 6, gweithgareddau gwyddoniaeth ysgol a gwyddoniaeth sylfaenol i oedolion a grwpiau cymunedol, ymweliadau â’r campws a sesiynau cynghori/rhoi arweiniad. Ymhlith y prosiectau mae dathliad blynyddol Diwrnod Rhyngwladol Menywod, cyrsiau preswyl cyfrwng Cymraeg ac arddangosfa Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Os ydych yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf neu os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi ein gweithgareddau, cysylltwch â Debra Croft ar 2681 neu dec@aber.ac.uk.

Diddordeb mewn gwirfoddoli? Cliciwch ar y cyswllt GWIRFODDOLI canlynol      

Clybiau Cymdeithasol

Clybiau Cymdeithasol Ffermdy wedi’i addasu ar gyrion gogleddol Campws Penglais yw Brynamlwg, tua thri munud ar droed o Adeilad Hugh Owen a Chanolfan y Celfyddydau. Mae aelodaeth i’r Clwb yn costio £3.25 y mis pan dynnir y tâl o gyflog neu £39 y flwyddyn drwy siec, a chaiff aelodau ddefnyddio’r bar cysurus, ystafell gemau (gyda bwrdd pŵl, bwrdd dartiau, set deledu â sgrîn fawr, dominos a set wyddbwyll), ystafell barti, ystafell gyfarfod, gardd ddymunol gyda dodrefn gardd, man chwarae i blant, mynediad diwifr i’r rhyngrwyd a pharcio cyfleus. Ceir prydau bwyd rhesymol iawn o amser cinio ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac yn gynnar gyda’r nos ar nosweithiau Mercher, Iau a Gwener. Nid oes angen ichi gadw lle o flaen llaw fel arfer. Gellir trefnu bwyd ar gyfer digwyddiadau preifat, gan gynnwys achlysuron ar gyfer y Nadolig a phriodasau. Yn ogystal â hyn, mae ymaelodi â Brynamlwg yn caniatáu i staff gael gostyngiad sylweddol ar eu haelodaeth o Ganolfan Chwaraeon PA. Am fanylion llawn am wasanaethau Brynamlwg ymwelwch â gwefan y clwb.

Bywyd Cymdeithasol

Bywyd CymdeithasolMae gan y Brifysgol ddolen i ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn ac o amgylch y Brifysgol ar ei thudalennau Bywyd Cymdeithasol - http://www.aber.ac.uk/cy/entertainment/.