EcoCampus

Fel rhan o’i chyfranogiad yng Nghynllun Gwobr Genedlaethol EcoCampws, derbyniodd Prifysgol Aberystwyth y Dystysgrif Arian yn ddiweddar am gyflwyno System Rheolaeth Amgylcheddol (EMS) ledled y Brifysgol.‌‌

Mae’r cynllun gwobr efydd yn helpu prifysgolion i nodi, gwerthuso, rheoli a gwella’n systematig a chyson eui berfformans a’u hymarferion amgylcheddol mewn amrywiol gamau cynyddol gan anelu at  gydymffurfio â’r safon Ewropeaidd ISO14001.

Ar y lefel efydd mae’r Brifysgol wedi arddangos ymrwymiad sefydliadol drwy ei huwch reolwyr, mae wedi cynhyrchu Datganiad Polisi Amgylcheddol (Mai 2014), mae wedi cynnal adolygiad sylfaenol o’r effaith ar yr amgylchedd, wedi sefydlu rolau a chyfrifoldebau ac wedi gwerthuso anghenion hyfforddi.   

Drwy adeiladau ar y cam Efydd, roedd cynllun gwobr Arian yn canolbwyntio ar drefnu dull i nodi a rheoli effeithiau ac agweddau amgylcheddol arwyddocaol. Roedd hefyd yn golygu gweithredu cyfres o amcanion a thargedau i reoli’r rhain.

Mae’r system EcoCampws yn ymdrin â phob agwedd o weithrediadau’r Brifysgol gan gynnwys rheoli gwastraff, effeithiolrwydd dŵr, pwrcasu cynaladwy, adeiladu ac ailwampio, bioamrywiaeth, teithio ac ymrwymiad cymunedol.