Sut i Wneud Cais

Ein cod UCAS yw: ABWTH A40

Bydd ceisiadau UCAS i astudio gyda ni ym mis Medi 2018 yn dechrau’n fuan.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 15 Ionawr 2018.

Os oes arnoch angen unrhyw gyngor neu gymorth i gwblhau eich cais, cysylltwch â’n Tîm Derbyn Myfyrwyr:

Ar ôl i chi wneud cais drwy UCAS byddwn yn prosesu pob cais cyn gynted â phosibl.

Dyma eich canllawiau cam wrth gam i wneud cais i astudio yn Aberystwyth:

Dewiswch eich cwrs

  • Chwiliwch am gyrsiau ar cyrsiau.aber.ac.uk neu ar wefan UCAS
  • Gwiriwch y gofynion mynediad penodol a’r meini prawf derbyn i’ch cwrs
  • Caiff myfyrwyr rhyngwladol wirio eu cymwysterau drwy edrych ar y wlad berthnasol ar y tudalen gwledydd
  • Efallai y bydd rhai cyrsiau yn golygu dod am gyfweliad anffurfiol, neu gyflwyno portffolio – os felly, bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi i roi mwy o wybodaeth i chi
  • Sicrhewch eich bod yn bodloni’r gofynion Saesneg (ymgeiswyr o’r tu allan i’r DU yn unig) – cewch ragor o wybodaeth ar ein tudalennau rhyngwladol 

Sicrhewch eich bod yn cyflwyno’ch cais erbyn y dyddiadau cau

Myfyrwyr y DU a’r UE:

  • 15 Ionawr i holl gyrsiau Prifysgol Aberystwyth

Ceisiadau ar ôl 15 Ionawr: cewch gyflwyno’ch cais hyd at 30 Mehefin, ond bydd eich cais yn cael ei nodi’n ‘hwyr’. Serch hynny, mae Aberystwyth yn barod i roi ystyriaeth lawn i ymgeiswyr ar gyfer unrhyw gwrs, waeth pryd maent yn cyflwyno eu cais.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rhoddir ystyriaeth i geisiadau drwy UCAS gan fyfyrwyr rhyngwladol (y tu allan i’r UE) hyd at 30 Mehefin, ond argymhellir eich bod yn gwneud eich cais cyn gynted ag y bo modd. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran ar geisiadau rhyngwladol

Os ydych yn ystyried cymryd blwyddyn allan

Bydd y rhan fwyaf o’r adrannau academaidd yn ystyried ceisiadau gohiriedig, ond rhaid i chi nodi hyn ar eich ffurflen UCAS ynghyd â’ch rhesymau am ohirio.

Casglu eich dogfennau a gwybodaeth

Cofiwch sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen i lenwi’r ffurflen gais (e.e. hanes eich addysg, eich datganiad personol, manylion eich canolwyr). Mae’r wybodaeth hon ar gael o wefan UCAS.

 

Ewch i UCAS Apply